informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 8 kwietnia 2019 r. czwartego otwartego konkursu pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza czwarty otwarty konkurs pt. "Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych i zaprasza do składania wniosków.

 Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 8 kwietnia 2019 r. do 20 maja 2019 r. do godz. 10.00.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

 • uczelnie,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475,1669).
 • instytuty badawcze, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736,1669),
 • inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie „Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie. Złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. W ramach 1 wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego.
 3. Dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego nie może przekroczyć 500.000,00 zł.
 4. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 10,00% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.
 5. Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
 6. Projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, gdy wartość jednego projektu, w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych, jest równa bądź przekracza 700.000 zł.

Audyt zewnętrzny wymagany jest również w projektach, których wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego (…)” jest równa lub przekracza 1.000.000 zł.

Za kwalifikowalny uznawany jest koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu.

Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się z „Zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” oraz Szczegółowymi zasadami finansowania badań w ramach konkursu „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” Moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych.
 2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając na adres: badania@pfron.org.pl
 3. Wniosek należy sporządzić na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…)”.
 4. Terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 2.
 5. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.
 6. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika.
 7. Wymagane jest, aby Pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku.
 8. W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: badania@pfron.org.pl oraz adresu e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 1.280.000,00 zł, w tym:

 • dla jednostek sektora finansów publicznych – 400.000,00 zł;
 • dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 880.000,00 zł.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

 

 Ogólne zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2019-04-08
Departament ds. Programów
Autor: Beata Góral