informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018 
trzeciego otwartego konkursu pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza trzeci otwarty konkurs pt. "Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

 Termin składania wniosków

Wnioski można składać od dnia 27 lipca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

 • szkoły wyższe,
 • placówki Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działające na rynku przez okres min. 3 lat, prowadzące działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie „Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie. Złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. W ramach 1 wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego
 3. Dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego nie może przekroczyć 500000,00 zł.
 4. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 10,00% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.
 5. Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy
 6. Projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, gdy wartość jednego projektu, w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych, jest równa bądź przekracza 700.000 zł.

Audyt zewnętrzny wymagany jest w projektach, których wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego (…)” – jest równa lub przekracza 1.000.000 zł.

Za kwalifikowalny uznawany jest koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu.

Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się z „Zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” oraz „Szczegółowymi zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, MODUŁ B Dofinansowanie realizacji projektów badawczych”.
 2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając na adres: badania@pfron.org.pl.
 3. Wniosek należy sporządzić na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…)”.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 2.
 5. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.
 6. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika.
 7. Wymagane jest, aby Pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (skan oryginału lub skan kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy).
 8. W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: badania@pfron.org.pl oraz adresu e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 2.508.665,00 zł, w tym:

 • dla jednostek sektora finansów publicznych – 963.527,00 zł;
 • dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 1.545.138,00 zł.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

Ważny link

Ogólne zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wraz z załącznikami oraz Szczególowe zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społęcznej osób niepełnosprawnych