informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs "Samodzielni i skuteczni"

Przedstawiamy decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął kolejną decyzję w  sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2018 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017) na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aktualnie przyznane dofinansowania dotyczą realizacji 10 wniosków pozytywnie ocenionych merytorycznie, które uzyskały co najmniej 46,5  pkt, w ramach kierunku pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji – na poziomie stanowiącym 80% kwot dofinansowań zaproponowanych przez komisję konkursową (pobierz).

Lista rezerwowa dla wniosków z kierunku pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji (pobierz).

Pozostałe listy rezerwowe nie ulegają zmianie.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie pn. „Samodzielni i skuteczni” (z uwzględnieniem decyzji podjętej w grudniu 2017 roku) wynosi 121.606.463,11 zł i przekracza kwotę alokacji na konkurs o  31.606.463,11 zł (tj. ponad 35%).

kierunek pomocy

alokacja środków (%)

alokacja środków (zł)

liczba wniosków dofinansowanych

kwota dofinansowań  ogółem

alokacja po decyzjach

1

12%

10 800 000,00

22

18 634 488,79

15,32%

2

67%

60 300 000,00

190

78 536 474,09

64,58%

3

10%

9 000 000,00

70

10 734 171,36

8,83%

4

4%

3 600 000,00

31

7 837 112,47

6,44%

5

4%

3 600 000,00

25

2 805 473,56

2,31%

6

3%

2 700 000,00

5

3 058 742,84

2,52%

ogółem

100%

90 000 000,00

343

121 606 463,11

100,00%

W wyniku udzielonych dotychczas dofinansowań planowane jest objęcie wsparciem 103.591 osób niepełnosprawnych.

Środki na realizację zadań zlecanych w planie finansowym PFRON na 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości 247 mln zł, tj. na poziomie porównywalnym do roku 2017 i są wyższe o 18% w stosunku do zaplanowanych na zadanie w 2016 roku. Na realizację umów wieloletnich zawartych w konkursach „Gotowi do pracy” (konkurs nr 1/2016), „Kurs na samodzielność” (konkurs nr 2/2016), „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” (konkurs nr 3/2017), na kolejny okres realizacji projektów, tj. od dnia 1 kwietnia 2018 do dnia 31 marca 2019 r., Zarząd PFRON przyznał środki w kwocie ponad 134 mln zł.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres  e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się „Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;

zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.

Data publikacji: 2018-04-23
Autor: Departament ds. Programów