informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Samodzielni i skuteczni”, kierunek pomocy 2 – decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON po raz pierwszy podjął decyzję w  sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2018 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017) na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pierwsza decyzja udzielenia dofinansowania do realizacji projektów zgłoszonych w przedmiotowym konkursie, w ramach kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, podjęta została w ramach środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2017 r. na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Kolejna decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania planowana jest w styczniu 2018 r.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania na realizację wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 50,5 punktów, zgodnie z kwotą dofinansowania proponowaną przez komisję konkursową, na łączną kwotę 28.936.865,89 zł, w tym § 2450 (wydatki bieżące) – 28.686.777,89 zł, § 6270 (wydatki inwestycyjne) – 250.088,00 zł, w tym:

  • do wypłaty ze środków w planie na 2017 r. - ogółem 13.009.750,83 zł, w tym § 2450 – 12.759.662,83 zł, § 6270 – 250.088,00 zł;
  • do wypłaty ze środków w planie na 2018 r. - ogółem 15.927.115,06 zł, w tym § 2450 – 15.927.115,06 zł, § 6270 – 0,00 zł.

Planowana liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem: 38.563 osoby, w tym dzieci i młodzież – 2.369, dorosłe osoby - 36.194.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres  e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.
Data publikacji: 2017-12-06
Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska