informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kogo dotyczą wpłaty?

Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zobowiązany do wpłat

Jeśli jesteś pracodawcą, który:

 • osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty,
 • i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 % (pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo jest mniejszy niż 2% ( pracodawca będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym)  wśród ogólnego stanu zatrudnienia,

to masz obowiązek dokonywania wpłat na PFRON.

Zwolniony z wpłat

Jeśli jesteś pracodawcą, który:

 • osiąga w danym miesiącu zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest co najmniej 6% albo co najmniej 2% wśród ogólnego stanu zatrudnienia,
 • albo jesteś niedziałającym w celu osiągnięcia zysku domem pomocy społecznej lub hospicjum,
 • albo jesteś zakładem opiekuńczo-leczniczym (ale dopiero od 1 lipca 2016 roku),
 • albo jesteś publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • albo prowadzisz zakład pracy co do którego ogłoszono upadłość,
 • albo jesteś placówką dyplomatyczną, urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem i misją zagraniczną

to jesteś zwolniony z wpłat na PFRON.

  

Wpłaty od zakładów aktywności zawodowej

Jeżeli jesteś pracodawcą posiadającym status zakładu aktywności zawodowej, jesteś zobowiązany do dokonania wpłat na PFRON:

 • z tytułu wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z przepisami lub w razie nieprzekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym uzyskano te środki,
 • w związku z likwidacją lub utratą statusu zakładu aktywności zawodowej, wykreśleniem organizatora z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, likwidacją lub upadłością organizatora zakładu aktywności zawodowej,
 • wpłacie do Funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze środków zakładowego funduszu aktywności na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zaistnienia okoliczności wymienionych w punkcie powyżej,
 • w przypadku nieuzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej przez nowego organizatora, który przejął prowadzenie zakładu aktywności zawodowej, kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności zawodowej sfinansowanego ze środków Funduszu w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi wynikającymi z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień przejęcia oraz niewykorzystane środki Funduszu, środki przekazane na tworzenie lub działanie zakładu aktywności zawodowej i środki znajdujące się na rachunku zakładowego funduszu aktywności podlegają wpłacie do Funduszu.

Wpłaty od zakładów pracy chronionej

Jeżeli jesteś pracodawcą posiadającym status zakładu pracy chronionej, jesteś zobowiązany do dokonania wpłat na PFRON:

 • w wysokości 40% kwoty zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych – więcej informacji poniżej,
 • w wysokości 10% kwoty zwolnienia z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, czynności cywilnoprawnych, a także opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym – więcej informacji poniżej,
 • z tytułu niezgodnego z przepisami wydatkowania środków funduszu rehabilitacji,
 • z tytułu naruszenia terminu przekazania uzyskanych środków funduszu na wydzielony rachunek bankowy,
 • z tytułu nieutworzenia funduszu rehabilitacji, nieprowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji lub nieprowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu,
 • uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa powyżej, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do Funduszu,
 • w związku z likwidacją, upadłością albo wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utratą statusu zakładu pracy chronionej,
 • wpłacie do Funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zaistnienia okoliczności wymienionych w punkcie powyżej.

Wyjątek - W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i zatrudnianiu ogółem co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na etaty oraz utrzymania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu.

Kwota pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zakłady pracy chronionej są zwolnione z obowiązku przekazywania kwot pobranych zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku pracy i im podobnych oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego na rachunek Urzędu Skarbowego. W zamian za to kwoty podatku za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej są wpłacane:

 • w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w 60% na rachunek Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota zwolnienia z innych podatków i opłat

Zakłady pracy chronionej są zwolnione z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu, a także opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym. Zwolnienie nie dotyczy podatku od gier, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, cła, podatków dochodowych oraz podatku od środków transportowych. W zamian za to kwoty zwolnień przekazuje się:

 • w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w 90% na rachunek Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wpłaty od sprzedających

Jeżeli jesteś sprzedającym wystawiającym informacje o kwocie obniżenia wpłat na Fundusz z naruszeniem obowiązujących przepisów, jesteś zobowiązany dokonać wpłaty na PFRON w wysokości:

 • 5% kwot obniżenia nie ujętych w ewidencji,
 • 10% kwot obniżenia wykazanych w informacjach wystawionych z naruszeniem terminu,
 • 30% kwot obniżenia wystawionych w przypadku niespełniania warunków dotyczących zatrudnienia,
 • trzykrotności kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawidłowo wyliczoną a zawyżoną kwotą obniżenia.

Niezorganizowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej

Jeżeli jesteś pracodawcą, który nie przygotował w odpowiednim terminie stanowiska pracy dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła możliwość pracy na swoim stanowisku jesteś zobowiązany do dokonania wpłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik naruszył przepisy BHP lub był nietrzeźwy – wtedy nie masz obowiązku wpłaty na PFRON.

Konieczność rejestracji pracodawcy w PFRON

Jeżeli osiągnąłeś zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty musisz dokonać rejestracji w PFRON – niezależnie czy jesteś zobowiązany, czy zwolniony z wpłat na PFRON.

Aby dokonać rejestracji – otrzymać tzw. numer w rejestrze PFRON, musisz złożyć odpowiedni dokument zgłoszeniowy, czyli:

 • deklarację ewidencyjną jeżeli jesteś zobowiązany do wpłat (DEK-Z) albo,
 • informację ewidencyjną jeżeli jesteś zwolniony z wpłat (INF-Z).

Dokumenty te możesz złożyć elektronicznie korzystając z Systemu e-PFRON2:

https://pracodawca.e-pfron.pl.

 

UWAGA
Pełną instrukcję rejestracji z wykorzystaniem Systemu e-PFRON2 znajdziesz na stronie http://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/system-e-pfron2/

UWAGA
Jeżeli jesteś pracodawcą (beneficjentem) zarejestrowanym tylko w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) musisz złożyć dokument ewidencyjny DEK-Z albo INF-Z.

 

Aktualizacja danych o pracodawcy

Jeżeli zmieniły się dane ewidencyjne twojego przedsiębiorstwa np. nazwa, forma prawna, NIP, REGON, adres, telefon, mail, to natychmiast powiadom o tym PFRON.

Wypełnij i wyślij poprzez System e-PFRON2 deklarację aktualizacyjną DEK-Z (jeżeli płacisz na PFRON) albo informację INF-Z (jeżeli jesteś zwolniony z wpłat na PFRON).

UWAGA
Dodatkowe wyjaśnienia do deklaracji i informacji ewidencyjnych składanych w formie elektronicznej znajdziesz na stronie Systemu e-PFRON2 https://pracodawca.e-pfron.pl.

 

Typy pracodawców

Ważne jest, abyś prawidłowo ustalił, z której grupy pracodawcą jesteś – od tego zależy m.in. rodzaj składanego do Funduszu dokumentu, sposób obliczenia wpłaty czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zarejestrowanych w Funduszu pracodawców dzielimy na niżej wymienione typy:

 • Osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki prawa handlowego (m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), zakłady opieki zdrowotnej.
 • Państwowe lub samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze – np. urzędy administracji rządowej i samorządowej, komendy policji, jednostki wojskowe, archiwa państwowe, ośrodki sportu, sądy, urzędy skarbowe, itd. W grupie tej są również instytucje kultury oraz jednostki zajmujące się ochroną dóbr kultury – np. teatry, filharmonie, muzea, ośrodki kultury.
 • Publiczne i niepubliczne uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, inne formy wychowania przedszkolnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, placówki  resocjalizacyjne, kluby dziecięce – np. uniwersytety, akademie, licea, szkoły podstawowe, przedszkola, domy dziecka.
 • Zakłady pracy chronionej prowadzone przez osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki prawa handlowego – np. spółdzielnie inwalidów.
 • Zakłady aktywności zawodowej.

UWAGA
Podział powyższy jest istotny z uwagi na to, iż każda z grup pracodawców składa określone dokumenty miesięczne i roczne.

https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/wysokosc-wplat/