informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Jeżeli jesteś zobowiązany do dokonania wpłat na Fundusz, jednak spłata zobowiązań jest dla Ciebie utrudniona lub niemożliwa, możesz ubiegać się o udzielenie ulgi w spłacie. Ustawa o rehabilitacji przewiduje następujące rodzaje ulg we wpłatach na PFRON:

 • odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie ich zapłaty na raty,
 • odroczenie terminu płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożenie ich zapłaty na raty,
 • umorzenie zaległości w przypadku ich całkowitej nieściągalności.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty

Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należą do ulg udzielanych w drodze decyzji Prezesa Zarządu PFRON, na wniosek pracodawcy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym. Kwestię oceny zaistnienia wskazanych przesłanek oraz oceny ich znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy ustawodawca pozostawił Prezesowi Zarządu PFRON. Kryteriami udzielania ww. ulg są możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu.

Jeżeli chcesz ubiegać się o ulgę w spłacie należności powinieneś dostarczyć do PFRON wniosek o zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie okoliczności, które uniemożliwiają Ci wywiązanie się z obowiązku wpłaty. Wniosek zaadresuj:

Prezes Zarządu PFRON
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa.

Twój wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
 • dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • prośbę o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat na Fundusz ze wskazaniem okresu zadłużenia,
 • uzasadnienie:
  • przyczyny powstania zadłużenia,
  • przyczyny braku możliwości jednorazowego uregulowania zaległości,
  • proponowane warunki spłaty (ilość lub kwota rat, termin płatności rat),
 • podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem zajmowanego stanowiska – pamiętaj, że wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana 
  w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.

Jeżeli we wniosku zostaną wykryte braki, zostaniesz wezwany o ich uzupełnienie. Jeśli ich nie usuniesz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową np.:

 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za ostatnie 3 lata obrotowe oraz za okres bieżący (bądź sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe za ostatni kwartał bieżącego roku),
 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata  oraz za okres bieżący,
 • PIT- 36 lub PIT 36L za ostatnie 3 lata,
 • PIT -37 za ostatnie 3 lata
 • oraz inne dowody mające wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Potwierdź załączone dokumenty za zgodność z oryginałem.

Ponadto wskaż rodzaj pomocy publicznej, z tytułu której ubiegasz się o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości. Może to być:

 • pomoc de minimis,
 • pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • pomoc w ramach wyłączeń grupowych,
 • pomoc indywidualna,
 • pomoc indywidualna na restrukturyzację.

W przypadku wybrania rodzaju pomocy dołącz odpowiedni formularz:

W przypadku odroczenia bądź rozłożenia na raty zaległości zostanie naliczona opłata prolongacyjna na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.

Jeżeli nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową odroczenia bądź rozłożenia na raty zaległości możesz złożyć odwołanie od wydanej decyzji. Pamiętaj - masz na to 14 dni od daty doręczenia decyzji Prezesa Zarządu PFRON. Odwołanie składa się do organu II instancji – w przypadku wpłat na PFRON organem tym jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON. W praktyce oznacza to, że pomimo tego, że pismo kierowane jest do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysyłasz je do Funduszu.

Umorzenie zaległości

Prezes Zarządu PFRON nie może umarzać zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

 Ustawa o rehabilitacji przewiduje możliwość umarzania w całości lub części zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej jedynie w przypadku ich całkowitej nieściągalności.

Całkowita nieściągalność występuje gdy:

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
 • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Powyższe przesłanki, mogące stanowić podstawę do umorzenia należności, są katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko ich zaistnienie może być uwzględniane przy udzielaniu ulgi z tytułu wpłat. Decyzja o umorzeniu może zostać wydana na Twój wniosek, bądź z urzędu, jeżeli PFRON wejdzie w posiadanie dokumentów potwierdzających zaistnienie ww. przesłanek.

Jeżeli chcesz ubiegać się o umorzenie należności powinieneś dostarczyć do PFRON wniosek o zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi całkowitą nieściągalność. Wniosek zaadresuj:

Prezes Zarządu PFRON
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa.

Twój wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
 • dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • prośbę o umorzenie zaległości ze wskazaniem okresu zadłużenia,
 • uzasadnienie (dlaczego wnosisz o umorzenie zaległości),
 • podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem zajmowanego stanowiska – pamiętaj, że wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione
  do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.

Jeżeli we wniosku zostaną wykryte braki, zostaniesz wezwany o ich uzupełnienie. Jeśli ich nie usuniesz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające całkowitą nieściągalność zaległości np.:

 • prawomocne postanowienie sądu upadłościowego zawierające szczegółowe uzasadnienie przyczyn oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania,
 • postanowienie o bezskuteczności egzekucji wydane przez organ egzekucyjny w związku z jej zakończeniem,
 • zaświadczenie o wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji działalności gospodarczej,
 • wykaz majątku sporządzonego na zakończenie prowadzenia działalności, w tym spis z natury oraz remanent końcowy,
 • bilans likwidacyjny
 • oraz inne dokumenty mające wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Potwierdź załączone dokumenty za zgodność z oryginałem.

Jeżeli nie zgadzasz się z odmową umorzenia możesz złożyć odwołanie od wydanej decyzji. Pamiętaj - masz na to 14 dni od daty doręczenia decyzji Prezesa Zarządu PFRON. Odwołanie składa się do organu II instancji – w przypadku wpłat na PFRON organem tym jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON. W praktyce oznacza to, że pomimo tego, że pismo kierowane jest do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysyłasz je do Funduszu.