informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Zapytanie ofertowe na dodruk 1000 egz. publikacji pt. „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – Ramowe wytyczne”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aleja Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa NIP: 525-10-00-810 Tel.: (22) 50 55 659 e-mail: ramowe_wytyczne@pfron.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 1. Wydrukowaniu metodami poligraficznymi (techniką offsetową) oraz oprawieniu publikacji pt. „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – Ramowe wytyczne”, w nakładzie 1 000 (jeden tysiąc) egzemplarzy według następującej specyfikacji technicznej:
 1. format B5 (165 x 240 mm);
 2. nakład 1000 egz.;
 3. objętość 288 str.;
 4. okładka: karton okładkowy 250 g, kolor 4 + 0, foliowana (folia błyszcząca);
 5. oprawa klejona;
 6. środek: papier kredowany matowy 115 g, kolor 4 + 4.
 1. Przygotowaniu płyty DVD z załącznikami do publikacji, załączonej w sposób trwały do całości nakładu wydawnictwa według następującej specyfikacji technicznej:
  1. rodzaj płyty: DVD 4,7 GB;
  2. rodzaj nadruku na płycie DVD: CMYK;
  3. nakład: 1000 egz.;
  4. wkopiowanie zawartości: tłoczenie;
  5. koperta foliowa przezroczysta przymocowana trwale do III str. (wewnętrznej) okładki publikacji.
 2. Dostarczeniu wszystkich egzemplarzy, na własny koszt, na adres Zamawiającego, wterminie 21 dni od daty zawarcia umowy / wystosowania zamówienia przez Zamawiającego.

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia / przedmiotu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy produkcyjne pliki pdf (zamknięte) okładki oraz wnętrza publikacji (zapisane na płycie CD) oraz załączniki w formacie umożliwiającym wytłoczenie na płycie DVD.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem określonym wzałączniku do niniejszego zapytania ofertowego . Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto oraz netto z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów iusług).

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Ewentualne poprawki powinny być parafowane przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości .

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Podpisaną ofertę należy zeskanować i złożyć w wersji elektronicznej zatytułowanej następująco: „Oferta na usługę druku 1000 egz. „Ramowych wytycznych…” na adres e-mail: ramowe_wytyczne@pfron.org.pl , w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Michał Rydzewski –tel. 22 50 55659 , e-mail: ramowe_wytyczne@pfron.org.p

6. Termin realizacji zamówienia:

21 dni od daty zawarcia umowy / wystosowania zamówienia.

7. Uwagi końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami wrozumieniu kodeksu cywilnego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może odstąpić od podpisania umowy bezpodania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania niezobowiązuje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych doakceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje doskładania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie może być pociągany doodpowiedzialności zajakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów wzwiązku z przygotowaniem idostarczeniem oferty.