informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Pokonamy bariery”: decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania - kierunki pomocy 1, 2, 3

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął pierwszą decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2021 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery” (1/2020).

Informujemy, że zwiększona została wysokość środków przeznaczonych w 2021 roku na realizację zadań zlecanych, z kwoty 290 mln zł do kwoty 415 mln zł, tj. o ponad 43%. Jest to największa pula środków na przestrzeni wszystkich lat realizacji zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jaką Fundusz przeznacza w danym roku na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych.

Grupa wniosków o znaczeniu strategicznym

Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie zakwalifikowania części wniosków złożonych w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym związanych z ważnym interesem społecznym i publicznym, mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa COVID-19.

Alokacja środków na dofinansowanie realizacji projektów o znaczeniu strategicznym zwiększona została do kwoty 120 mln zł.

Na listę rankingową wniosków o znaczeniu strategicznym zakwalifikowane zostały wnioski:

1)   zgłoszone w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

2)   przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii, zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, obejmujące realizację wyłącznie zadania pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”;

3)   zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, obejmujące realizację zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”;

4)   zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”;

5)   dotyczące organizacji imprez sportowych, zgłoszone w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)” oraz typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)”.

Udzielone dofinansowania

Dofinansowanie uzyskało 401 wniosków na łączną kwotę 224 063 721,81 zł, w tym 223 411 825,01 zł w paragrafie 2450 (wydatki bieżące) i 651 896,80 zł w paragrafie 6270 (wydatki inwestycyjne), w kwocie zaproponowanej przez komisję konkursową, w tym:

  1. wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 1, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie, z pominięciem tych wniosków, w przypadku których organizacja pozarządowa odwołała się od wyników oceny merytorycznej, a ponowna ocena nie została jeszcze zakończona;
  2. wszystkie wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 1) – projekty, w których zaplanowane zostało wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie;
  3. wszystkie wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 2) – projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie;
  4. wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie, z pominięciem jednego wniosku, w przypadku którego organizacja pozarządowa odwołała się od wyników oceny merytorycznej, a ponowna ocena nie została jeszcze zakończona;
  5. wszystkie wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 4) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie;
  6. wnioski o znaczeniu strategicznym zgłoszone w kierunku pomocy 3, tj. dotyczące organizacji imprez sportowych, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie, z pominięciem tych wniosków, w przypadku których organizacja pozarządowa odwołała się od wyników oceny merytorycznej, a ponowna ocena nie została jeszcze zakończona.

W przypadku projektów, w których zaplanowane zostało wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, obejmujących realizację wyłącznie zadania pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”, których okres realizacji został zaplanowany jako wieloletni, Zarząd PFRON postanowił udzielić dofinansowania na ich realizację pod warunkiem zmiany charakteru projektu z wieloletniego na roczny.

W ramach realizacji 401 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, planowane jest objęcie wsparciem 152 010 osób niepełnosprawnych. W przypadku umów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Wnioski dofinansowane w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Liczba wniosków dofinansowanych

Kwota dofinansowania PFRON

Liczba osób objętych wsparciem

Kierunek pomocy 1
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

19

26 996 455,61

6 895

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 1)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

6

2 548 586,00

41 295

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 2)

176

79 696 691,60

78 716

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

46

33 278 213,54

3 007

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)

(pozostałe wnioski)

49

36 139 826,54

5 600

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 4)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

50

36 921 379,09

6 873

Kierunek pomocy 3
(tylko wnioski o znaczeniu strategicznym)

55

8 482 569,43

9 624

Ogółem

401

224 063 721,81

152 010

Kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 1. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 1. 

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 1) – projekty, w których zaplanowane zostało wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 1).

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 2) – projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 2).

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3), wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3) wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) – projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2), lista rankingowa 3), wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 4) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2), lista rankingowa 4), wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 3, wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 3, wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 3, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Umowa o zlecenie realizacji zadań

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Informacje dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla kierunków pomocy 1, 2, 3.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania

Podjęcie kolejnej decyzji o udzieleniu dofinansowania planowane jest po zakończeniu ponownej oceny merytorycznej wniosków w kierunku pomocy 1, 3, 4, 5, 6 i jednego wniosku w kierunku pomocy 2.

Data publikacji: 2021-03-22
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań