informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kwota miesięcznego dofinansowania jaką możesz uzyskać z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej uzależniona jest od kilku czynników. Jeżeli chcesz wiedzieć co wpływa na ustalenie wysokości tej kwoty – sprawdź szczegóły.

Wysokość dofinansowania od stycznia 2023 r.

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od:

 1. Stopnia niepełnosprawności pracownika.
 • 2400 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1350 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 500 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O), zwiększa się o:

 • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Powyższe kwoty obowiązują od okresu sprawozdawczego styczeń 2023 r. Kwoty dofinansowań obowiązujące w okresach sprawozdawczych poprzedzających styczeń 2023 r. dostępne są na dole strony.

 1. Wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika. Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie możesz otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik przepracował w danym miesiącu. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze:

 • nieprzekraczającym ogółem pełnego etatu - dofinansowanie przyznaje się pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tej osoby,
 • przekraczającym ogółem pełny etat - dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty pomocy przyporządkowanej do pełnego etatu. Dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę - w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tego pracownika.
 1. Typu pracodawcy, u którego osoba niepełnosprawna jest zatrudniona oraz wysokości kosztów płacy.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą,
 • 90 % poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

W koszty płacy wlicz:

 • wynagrodzenie brutto,
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Do wynagrodzenia, które jest składnikiem kosztów płacy wlicz:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie za czas choroby,
 • wynagrodzenie za urlop,
 • wynagrodzenie za dni usprawiedliwionej nieobecności płatnej przez pracodawcę,
 • nagrody i premie, o ile można je przyporządkować do jednego miesiąca,
 • prowizję,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatki za godziny nadliczbowe,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek brygadzistowski,
 • dodatek stażowy
 • dodatek wyrównawczy,
 • dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Uwaga! Od kwietnia 2023 r. do wynagrodzenia brutto wlicz również koszty pracy zdalnej: ekwiwalenty i ryczałty, wypłacane pracownikowi niepełnosprawnemu w związku z pracą zdalną. Świadczenia te zostały określone w art. 6724 § 3 i 4 Kodeksu pracy.

Do kosztów płacy nie wliczaj:

 • wszystkich zasiłków, w tym zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego,
 • ekwiwalentów, które nie dotyczą pracy zdalnej, np. za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, nagród jubileuszowych czy zapomóg.

Pamiętaj, że miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków publicznych. Wyjątek stanowi przypadek, gdy sfinansowałeś wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji.

Ostateczne wyliczenie kwoty dofinansowania

Ustalenie kwoty miesięcznego dofinansowania odbywa się zgodnie z przypisem numer 17 do formularza INF-D-P. Musisz wybrać najniższą kwotę spośród:

 • maksymalnej kwoty dofinansowania przypisanej do danego stopnia niepełnosprawności,
 • kwoty kosztów płacy ustalonych w danym okresie sprawozdawczym, pomniejszonej o wartość pomocy otrzymanej do tych samych kosztów z innych źródeł – o ile taka pomoc została udzielona,
 • kwoty limitu kosztów płacy, która stanowi 75% lub 90% kosztów płacy w zależności od typu pracodawcy.

Maksymalne kwoty dofinansowania od stycznia 2009 do grudnia 2022