informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

JUNIOR

 

Pomoc finansowa ze środków programu przekazywana jest:

 1. absolwentowi, skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż – od 30% do 50% najniższego wynagrodzenia (ww. świadczenie na rehabilitację zawodową, jest wypłacane dodatkowo oprócz stypendium przysługującego stażyście odbywającemu staż ustawowy),
 2. doradcy zawodowemu w postaci premii za opiekę nad stażystą, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką),
 3. pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej w postaci premii z tytułu odbycia stażu przez absolwenta.

Kto realizuje program p.n. JUNIOR (...)?

 • Realizatorem programu są: Powiatowe Urzędy Pracy i Oddziały PFRON

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek w programie JUNIOR (...) ?

 • Wnioski o przystąpienie do programu składane są przez powiat we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Procedury realizacji programu oraz załączniki

Definicje pojęć: Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. programie – rozumie się przez to program pn. „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”,
 2. PFRON – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. PUP – rozumie się przez to Powiatowy Urząd Pracy,
 4. najniższym wynagrodzeniu - rozumie się przez to wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 5. pracodawcy – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w tym nieposiadającą osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników.

I. Uwarunkowania Absolwenci niepełnosprawni stanowią szczególną grupę osób niepełnosprawnych zagrożoną bezrobociem. Problem bezrobocia wśród młodzieży niepełnosprawnej narasta z roku na rok, a jego rozwiązanie wymaga zdecydowanych działań ukierunkowanych przede wszystkim na odpowiednie dla potrzeb rynku kształcenie uczniów niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich predyspozycji i możliwości fizycznych lub intelektualnych, a także - podejmowania działań w zakresie łagodzenia skutków niepełnosprawności, a przynajmniej usuwania różnych barier utrudniających lub uniemożliwiających w miarę sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. W działaniach aktywizujących zawodowo absolwentów niepełnosprawnych istotny jest aspekt struktury ich schorzeń w powiązaniu z jednym ze stopni niepełnosprawności oraz - funkcjonujące w środowisku potencjalnych pracodawców - stereotypy odnośnie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Badania przeprowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraźnie unaoczniają fakt uprzedzeń pracodawców (szczególnie z tzw. otwartego rynku pracy) do zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ciężko poszkodowanych (psychicznie chorych, z upośledzeniem umysłowym, paraplegików itp.). Działania przewidziane w programie „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” mają na celu poprawę trudnej sytuacji niepełnosprawnych absolwentów na rynku pracy. II. Cele i oczekiwane efekty Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym. Program stanowi uzupełnienie działań realizowanych przez urzędy pracy w ramach kolejnych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy (m.in. na poradnictwo zawodowe i doradztwo – w ramach tego programu). Doradca zawodowy odpowiadający za przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy w ramach stażu zapewni warunki odpowiednie do nawiązania kontaktu z osobą niepełnosprawną, przełamania jej wewnętrznych lęków i oporów. Ułatwi rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji oraz określenie odpowiedniego rodzaju pracy, nawiązanie kontaktu i współpracy z potencjalnym pracodawcą tej osoby oraz zapewni sprawowanie pieczy nad odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną. Uczestnictwo w programie zwiększy możliwości zawodowe bezrobotnych absolwentów oraz stworzy szansę zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Program ułatwi też jego uczestnikom skuteczne zaprezentowanie się ewentualnemu przyszłemu pracodawcy, co w konsekwencji powinno przyczynić się do stworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych absolwentów. Efektem towarzyszącym realizacji programu będzie przełamanie barier psychologicznych pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. III. Adresaci programu Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą - do 27 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), zwane dla potrzeb programu „absolwentami”. IV. Formy pomocy w ramach programu W ramach programu może być udzielona ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. absolwentowi skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, pomoc umożliwiająca odbycie stażu u pracodawcy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania, ustalana jest przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż, w wysokości: a) 50% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, b) 40% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, c) 30% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 2. doradcy zawodowemu premia za wykonywanie dodatkowych czynności, określonych w rozdziale VI ust. 5 niniejszego programu, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką), na zasadach określonych w umowie zawartej z PFRON,
 3. pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej premia z tytułu odbycia stażu przez absolwenta, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej do 20% najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym rozpoczęto staż - jeśli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo absolwentem szkoły specjalnej, natomiast do 10% najniższego wynagrodzenia jeśli stażysta jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności. W przypadku rezygnacji stażysty z odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy przysługuje premia za faktyczny okres stażu odbytego przez stażystę.

V. Realizatorzy programu Realizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który przedkłada ofertę realizacji niniejszego programu samorządom powiatowym, które będą prowadziły jego realizację poprzez powiatowe urzędy pracy. Oferta będzie przedłożona w pierwszej kolejności samorządom działającym na terenie powiatów o stopie bezrobocia wyższej od przeciętnej w kraju. Realizacja programu odbywa się na podstawie umów zawartych przez starostów z PFRON, z uwzględnieniem wysokości środków przeznaczonych na realizację programu w danym roku. Warunkiem uczestnictwa samorządu w programie jest m.in. zapewnienie pracodawcom przystępującym do programu aktywnej pomocy służb zatrudnienia, w szczególności doradcy zawodowego, w kontaktach z potencjalnymi stażystami. VI. Zasady realizacji programu

 1. Powiatowy urząd pracy przyznaje absolwentowi skierowanemu do odbycia stażu dofinansowanie stanowiące świadczenie na rehabilitację zawodową.
 2. Powiatowy urząd pracy wypłaca pracodawcy:
  1. premię, o której mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. a), po zakończeniu stażu przez absolwenta,
  2. skreślony
 3. Absolwent, wymagający wsparcia w rozpoczęciu lub odbyciu stażu lub absolwent po zatrudnieniu, w celu uzyskania dostatecznej samodzielności w środowisku pracy, może wnioskować samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika ustawowego o dodatkową stałą lub okresową pomoc doradcy zawodowego zatrudnionego w powiatowym urzędzie pracy.
 4. Zakres dodatkowych czynności doradcy zawodowego ustala w formie pisemnej powiatowy urząd pracy w porozumieniu z osobą niepełnosprawną lub jej pełnomocnikiem ustawowym.
 5. Do zakresu dodatkowych czynności doradcy zawodowego należy w szczególności aktywna współpraca z pracodawcą w realizacji stażu oraz pomoc stażyście w:
  1. adaptacji w nowym dla niego środowisku,
  2. pełnym zrozumieniu wymagań pracodawcy,
  3. uzyskaniu akceptacji współpracowników,
  4. radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

VII. Zasady finansowania programu i tryb postępowania Zasady finansowania programu i tryb postępowania zostanie określony w procedurach realizacji programu, zatwierdzonych przez Zarząd PFRON, stanowiących integralną część programu. VIII. Monitoring programu

 1. Starosta składa we właściwym terytorialnie oddziale PFRON półroczne (począwszy od II półrocza 2002 r.) informacje zawierające pełne dane dotyczące mierników określonych w rozdziale IX programu.
 2. Oddziały PFRON przygotowują i przedstawiają Zarządowi PFRON półroczne informacje o stanie realizacji programu wraz z oceną dokonaną na podstawie bieżącej analizy wskaźników, o których mowa w rozdziale IX programu. Zarząd PFRON przedstawia zbiorczą informację Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 3. Ocena efektywności programu zostanie opracowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

IX. Ocena efektywności programu Przyjmuje się następujące mierniki i wskaźniki efektywności realizacji programu:

 1. Bieżące mierniki efektywności programu:
  1. liczba niepełnosprawnych absolwentów zarejestrowanych w PUP według stanu w dniu poprzedzającym datę wdrożenia programu (jednorazowo),
  2. liczba niepełnosprawnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w ciągu okresu sprawozdawczego,
  3. liczba niepełnosprawnych absolwentów zarejestrowanych w PUP według stanu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego,
  4. liczba niepełnosprawnych absolwentów, którzy rozpoczęli staż u pracodawcy w okresie sprawozdawczym z wyszczególnieniem liczby stażystów, którzy dostali dofinansowanie z PFRON w ramach programu,
  5. liczba niepełnosprawnych absolwentów, którzy rozpoczęli staż przed okresem sprawozdawczym i kontynuowali staż w okresie sprawozdawczym z wyszczególnieniem liczby stażystów, którzy dostali dofinansowanie z PFRON w ramach programu,
  6. liczba absolwentów, którzy ukończyli staż w okresie sprawozdawczym, z wyszczególnieniem liczby stażystów, którzy dostali dofinansowanie z PFRON w ramach programu,
  7. liczba niepełnosprawnych absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w ciągu 6 miesięcy po odbyciu stażu z wyszczególnieniem liczby stażystów, którzy dostali dofinansowanie z PFRON w ramach programu,
  8. liczba pracodawców uczestniczących w programie w okresie sprawozdawczym.
 2. Długookresowe mierniki efektywności programu:
  1. liczba wszystkich niepełnosprawnych absolwentów zarejestrowanych w analizowanym okresie realizacji programu,
  2. liczba niepełnosprawnych absolwentów, którzy podjęli staż u pracodawcy w analizowanym okresie realizacji programu,
  3. liczba niepełnosprawnych absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie po odbyciu stażu – w analizowanym okresie realizacji programu