informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spis treści - Program wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

Jakie są cele PWI? Celem strategicznym programu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, a także prezentacja, nagradzanie i popularyzacja dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych. a także:

 • wspieranie koniecznych przemian świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem, warunkujących przełamanie stereotypów,
 • kreowanie polityki promującej dokonania osób niepełnosprawnych oraz podmiotów i organizacji działających na rzecz tego środowiska,
 • prezentacja i honorowanie dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych,
 • promowanie kompetentnej kadry współpracującej z osobami niepełnosprawnymi,
 • rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę i sport.

Jakie obszary działania obejmuje PWI? Program składa się z następujących modułów:

 • moduł A – RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP – ogólnopolski konkurs na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
 • moduł B – OTWARTE DRZWI – ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym,
 • moduł C – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ogólnopolski konkurs plastyczny dla: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,
 • moduł D – PRO ARTE – nagrody indywidualne dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi ,
 • moduł E – STATUETKI PFRON – nagrody Zarządu PFRON dla osób i instytucji o szczególnych osiągnięciach dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu są:

 • w module A – jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu,
 • w module B – absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • w module C – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,
 • w module D – indywidualne osoby niepełnosprawne z wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi oraz w działalności społecznej lub naukowej, w tym laureaci konkursów, festiwali, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych o zasięgu conajmniej ogólnopolskim,
 • w module E – wybitne osoby indywidualne oraz instytucje o szczególnych osiągnięciach dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Program realizowany jest poprzez:

 • w modułach A, B, C – organizację corocznych konkursów dla potencjalnych beneficjentów,
 • w module D – nagradzanie indywidualnych osób niepełnosprawnych decyzją Zarządu PFRON na podstawie wniosków organizatorów przedsięwzięć artystycznych, akcji społecznych lub zawodów sportowych o zasięgu conajmniej ogólnopolskim,
 • w module E – nagradzanie osób lub instytucji decyzją Zarządu PFRON. Regulamin nagradzania zawarty jest w procedurach realizacji programu.

Warunki składania ofert konkursowych oraz inne szczegółowe informacje o Konkursach są wskazywane w ogłoszeniach o konkursach (www.pfron.org.pl). Treść ogłoszeń przyjmowana jest przez Zarząd PFRON na podstawie odrębnej uchwały. Kto jest realizatorem PWI ? Realizatorem programu są: Biuro PFRON i Oddziały PFRON. Procedury realizacji programu oraz załączniki {MENU} {PODZIEL:Definicje pojęć}

Definicje pojęć: Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. programie – należy przez to rozumieć program pn. Program wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
 2. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Oddziale – należy przez to rozumieć Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 4. ewaluacji programu - oznacza to ocenę jakościową i ilościową realizacji programu (jego faktycznych efektów) w stosunku do wcześniejszych założeń, odnoszącą się do efektów długoterminowych wyrażonych w celach programu. Ewaluacja dokonywana jest z zastosowaniem standaryzowanych wskaźników syntetycznych i analitycznych określonych w procedurze realizacji programu, służących ocenie efektywności i skuteczności program
 5. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem monitorowania jest zapewnienie prawidłowości realizacji i wydajności programu, bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości oraz ich korygowanie
 6. module – należy przez to rozumieć odrębne działanie w ramach programu o wyspecyfikowanej grupie adresatów
 7. konkursach – należy przez to rozumieć działania opisane w modułach A-C.

{PODZIEL:Nazwa programu} I. Nazwa programu Program wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. {PODZIEL:Podstawa prawna programu} II. Podstawa prawna programu Art. 51 ust. 3 pkt. 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, z późn. zm.). {PODZIEL:Cele programu} III. Cele programu

 1. Celem strategicznym programu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, a także prezentacja, nagradzanie i popularyzacja dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych.
 2. Celami operacyjnymi programu są: a) wspieranie koniecznych przemian świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem, warunkujących przełamanie stereotypów b) kreowanie polityki promującej dokonania osób niepełnosprawnych oraz podmiotów i organizacji działających na rzecz tego środowiska c) prezentacja i honorowanie dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych d) promowanie kompetentnej kadry współpracującej z osobami niepełnosprawnymi e) rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę i sport.

{PODZIEL:Beneficjenci programu} IV. Beneficjenci programu Beneficjentami programu są:

 1. w module A – RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP – jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu
 2. w module B – OTWARTE DRZWI – absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie
 3. w module C – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych
 4. w module D – PRO ARTE – indywidualne osoby niepełnosprawne z wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi oraz w działalności społecznej lub naukowej, w tym laureaci konkursów, festiwali, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim
 5. w module E – STATUETKI PFRON – wybitne osoby indywidualne oraz instytucje o szczególnych osiągnięciach dla środowiska osób niepełnosprawnych.

{PODZIEL:Forma realizacji programu} V. Forma realizacji programu

 1. Program składa się z następujących modułów: a) moduł A – RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP – ogólnopolski konkurs na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych b) moduł B – OTWARTE DRZWI – ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym c) moduł C – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ogólnopolski konkurs plastyczny dla: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych d) moduł D – PRO ARTE – nagrody indywidualne dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi e) moduł E – STATUETKI PFRON – nagrody Zarządu PFRON dla osób i instytucji o szczególnych osiągnięciach dla środowiska osób niepełnosprawnych.
 2. Program realizowany jest poprzez: a) w modułach A, B, C – organizację corocznych konkursów dla beneficjentów wskazanych w rozdziale IV ust. 1-3. Regulaminy i zasady organizacji konkursów zawarte są w procedurach realizacji programu b) w module D – nagradzanie indywidualnych osób niepełnosprawnych decyzją Zarządu PFRON na podstawie wniosków organizatorów przedsięwzięć artystycznych, akcji społecznych lub zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim. Regulamin nagradzania zawarty jest w procedurach realizacji programu c) w module E – nagradzanie osób lub instytucji decyzją Zarządu PFRON. Regulamin nagradzania zawarty jest w procedurach realizacji programu.

{PODZIEL:Realizatorzy programu} VI. Realizatorzy programu

 1. Zarząd PFRON: a) zatwierdzanie procedur realizacji programu b) wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu c) podejmowanie decyzji indywidualnych w modułach D oraz E.
 2. Biuro PFRON – koordynacja realizacji programu, w tym: a) nadzór nad realizacją konkursów w modułach A-C b) sformułowanie wniosków dotyczących dalszego rozwoju przedsięwzięć realizowanych w ramach programu c) opiniowanie złożonych wniosków o przyznanie nagród pieniężnych w ramach modułu D d) opracowanie wystąpień na posiedzenie Zarządu w ramach modułów D i E e) zamieszczanie na witrynie internetowej PFRON oraz w biuletynie informacyjnym BIFRON informacji dotyczących konkursów, w szczególności regulaminów, zasad uczestnictwa, terminarzy, list zwycięzców f) inne działania promocyjne g) gromadzenie niezbędnych danych potrzebnych do monitoringu i ewaluacji programu h) opracowywanie modyfikacji zasad realizacji programu, zakresu działalności, regulaminów i) monitorowanie programu j) okresowa i końcowa ewaluacja programu.
 3. Oddziały PFRON w zakresie określonym w procedurach programu.
 4. Całość zadań, wskazanych w ust. 2, realizowana będzie w Biurze PFRON.

{PODZIEL: Wielkość środków finansowych przewidzianych w ramach programu} VII. Wielkość środków finansowych przewidzianych w ramach programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.

{PODZIEL:Zasięg programu} VIII. Zasięg programu Program realizowany jest na obszarze całego kraju. {PODZIEL:Czas trwania programu} IX. Czas trwania programu Program realizowany będzie do 31 grudnia 2010 r. {PODZIEL:Tryb postępowania} X. Tryb postępowania

 1. Termin składania projektów, tryb rozpatrywania i realizacji projektów oraz system monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurach realizacji programu.
 2. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
 3. PFRON zapewni ogólnodostępność procedur realizacji programu.