informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spis treści programu Trener pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Rada Nadzorcza PFRON na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11 marca 2010 roku, uchwałą nr 5/2010 podjęła decyzję w sprawie zmian zapisów programu pilotażowego „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” ( czytaj ) Najistotniejsze zmiany dotyczą:

 1. przeniesienia do procedur realizacji programu zapisów szczegółowo określających zasady kwalifikowalności wydatków;
 2. umożliwienia Zarządowi PFRON określania (na podstawie analizy efektów realizacji programu) maksymalnej wysokości dofinansowania w przeliczeniu na jedną osobę niepełnosprawną objętą wsparciem;
 3. wskazania, że dofinansowaniem w ramach programu objęte są koszty związane z wprowadzaniem osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy;
 4. umożliwienia korzystania z pomocy trenera, doradcy i psychologa również osobom, które w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do projektu, zarejestrują się w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy – niepozostające w zatrudnieniu (obecnie muszą być one zarejestrowane w dniu przystąpienia do projektu).

Procedury realizacji programu.

Lista podmiotów uczestniczących w programie TRENER PRACY


Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi poważny problem społeczny i ekonomiczny. Niezbędnym staje się opracowanie nowocześniejszych, bardziej zindywidualizowanych i nakierowanych na aktywny udział w otwartym rynku pracy, form zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wprowadzony do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zapis, umożliwiający pracodawcy zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, nie jest powszechnie wykorzystywany w praktyce. Mając na uwadze powyższe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, rozszerza katalog oferowanej pomocy o nowy program bazujący na koncepcji zatrudnienia wspomaganego.

Program pilotażowy „TRENER PRACY - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” zakłada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej wymagającej podczas wykonywania pracy pomocy innych osób. Beneficjentami tej formy pomocy są osoby, które ze względu na rodzaj oraz stopień niepełnosprawności mają trudności w znalezieniu zatrudnienia, przez co pozostają bierne zawodowo. Kluczową rolę w zatrudnieniu wspomaganym pełni trener pracy, który we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem wspiera osobę niepełnosprawną w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia. Wymiar i rodzaj wsparcia jest ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami w celu zapewnienia maksymalnej niezależności. Model ten kładzie nacisk na poszukiwanie odpowiedniego stanowiska pracy oraz pomoc w początkowym okresie zatrudnienia poprzez przygotowanie niepełnosprawnego pracownika do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych. Kolejnym etapem jest adaptacja w nowym miejscu pracy oraz monitorowanie pracownika w celu utrzymania trwałych efektów podjętych poprzednio działań. Jednoczesnym wsparciem objęty jest pracodawca i pracownicy, wobec których trener pracy pełni funkcje doradcze i konsultacyjne.

Zatrudnienie wspomagane znajduje szereg istotnych uzasadnień. Przyczynia się do realizacji podstawowego katalogu praw przysługujących każdemu obywatelowi, takich jak: prawo do pracy, prawo wyboru, samostanowienia i prawo podejmowania decyzji w sprawie swojej aktywności zawodowej. Stanowi również bardzo cenny instrument rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Definicje pojęć: Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. programie – należy przez to rozumieć pilotażowy program „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”;
 2. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. trenerze pracy – należy przez to rozumieć osobę, która posiada specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osobę niepełnosprawną w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia oraz do udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej;
 4. usługach trenera pracy – należy przez to rozumieć działania mające na celu: a) przygotowanie na podstawie rozpoznanych możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych indywidualnego planu wsparcia i pomocy zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej, b) pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procesem zatrudnienia, c) wyszukanie potencjalnego pracodawcy, wybranie wspólnie z nim stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji osoby niepełnosprawnej, określenie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które wejdą w zakres jej obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy, d) przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych, e) wspomaganie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do całkowitej adaptacji i usamodzielnienia, f) pomoc w dojeździe do pracy i z pracy, g) trwałe monitorowanie pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej polegające na systematycznym i ciągłym kontakcie trenera pracy z pracodawcą i pracownikiem, a także rodziną pracownika oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnie powstałych problemów zawodowych;
 5. doradcy zawodowym – należy przez to rozumieć osobę, posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe z zakresu doradztwa zawodowego lub posiadającą inne wykształcenie wyższe i potwierdzone odpowiednim dokumentem umiejętności niezbędne do wykonywania zadań z zakresu doradztwa zawodowego;
 6. psychologu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia;
 7. koordynatorze projektu – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg realizacji projektu dofinansowanego w ramach programu;
 8. biurze projektu – należy przez to rozumieć pomieszczenie służące realizacji projektu;
 9. jednorazowym szkoleniu kandydata na trenera pracy – należy przez to rozumieć specjalistyczne szkolenie przygotowujące w sposób teoretyczny i praktyczny do wykonywania działań trenera pracy;
 10. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz izby działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności – tworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 11. jednostkach samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć samorząd gminny lub samorząd powiatowy;
 12. beneficjencie – należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, z którą zawarta została umowa o dofinansowanie przedstawionego w ofercie projektu oraz która odpowiada za rozliczenie projektu i rozliczenie środków finansowych przyznanych na jego realizację;
 13. najniższym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 14. ofercie – należy przez to rozumieć projekt przedsięwzięcia, składany przez organizację pozarządową lub jednostkę samorządu terytorialnego zainteresowaną uczestnictwem w programie, zawierający następujące elementy: a) diagnozę sytuacji, z której wynikać będzie konieczność podjęcia działań opisanych w projekcie, b) cel projektu z określeniem, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do zmiany stanu istniejącego, w tym rozwiązania problemów, c) opis projektu, d) harmonogram realizacji projektu, e) budżet projektu z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych, f) inne wybrane informacje dotyczące projektu;
 15. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 16. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym.

I. Nazwa programu Pilotażowy program „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”.

II. Podstawa prawna programu Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

III. Cel Celem programu jest wypracowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, zapewniającego sprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

IV. Zasięg i czas trwania programu

 1. Program realizowany będzie pilotażowo na terenie całego kraju,od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu do dnia 31 grudnia 2010 roku.
 2. Doświadczenia nabyte w trakcie realizacji programu wykorzystane zostaną do rozwoju modelu zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych.

V. Promocja programu Biuro PFRON przygotuje materiały informacyjne o programie i jego założeniach celem rozpowszechniania go przez podmioty takie jak: Oddziały PFRON, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne oraz środki masowego przekazu. Materiał promocyjny zostanie umieszczony na stronach internetowych PFRON.

VI. Adresaci programu\ Adresatami programu są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnegolub powiatowego – nie więcej niż 15;
 2. organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych – nie więcej niż 15,które zatrudniają lub zamierzają zatrudnić trenerów pracy.

VII. Warunki uczestnictwa Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 1. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 2. nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 3. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
 4. zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie do korzystania z usług doradcy zawodowego w czasie trwania umowy zawartej z PFRON.

VIII. Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

 1. Dofinansowaniem w ramach programu objęte są koszty związanez wprowadzaniem osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, takie jak:
  1. jednorazowe szkolenie kandydata na trenera pracy, zawierające teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania usług trenera pracy;
  2. wynagrodzenie trenera pracy wraz ze wszystkimi obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz innymi obowiązkowymi składkami, wynikającymi z przepisów prawa;
  3. wynagrodzenie doradcy zawodowego wraz ze wszystkimi obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz innymi obowiązkowymi składkami, wynikającymi z przepisów prawa;
  4. wynagrodzenie psychologa wraz ze wszystkimi obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz innymi obowiązkowymi składkami, wynikającymi z przepisów prawa;
  5. wynagrodzenie koordynatora projektu wraz ze wszystkimi obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz innymi obowiązkowymi składkami, wynikającymi z przepisów prawa;
  6. utrzymanie biura projektu, które obejmuje: a) czynsz, b) opłaty za energię elektryczną, c) opłaty za usługi telekomunikacyjne, d) wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń biura projektu, e) inne opłaty związane z bieżącą eksploatacją pomieszczeń biura projektu, f) zakup materiałów biurowych;
  7. pozostałe wydatki niezbędne do realizacji projektu, z zastrzeżeniem postanowień procedur realizacji programu.
 2. Zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w procedurach realizacji programu.
 3. Na podstawie analizy efektów realizacji programu, Zarząd PFRON może wskazać maksymalną kwotę dofinansowania w przeliczeniu na jedną osobę niepełnosprawną korzystającą z usług, o których mowa w ust. 9.
 4. skreślony
 5. skreślony
 6. skreślony
 7. Wypłata dofinansowania ze środków PFRON nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w procedurach realizacji programu.
 8. Ze środków PFRON, przeznaczonych na realizację programu, mogą być finansowane usługi trenera pracy, który pozytywnie ukończył jednorazowe szkolenie kandydata na trenera pracy lub posiada udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy w charakterze trenera pracy osoby niepełnosprawnej.
 9. Dofinansowane ze środków programu usługi trenera pracy, doradcy zawodowego oraz psychologa mogą dotyczyć wyłącznie:
  1. osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  2. osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  3. osób niepełnosprawnych niewidomych lub głuchych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
  4. osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, które na dzień przystąpienia do programu były bezrobotne lub poszukujące pracy – niepozostające w zatrudnieniu, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy albo uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.
 10. Dofinansowane ze środków programu usługi trenera pracy, doradcy zawodowego oraz psychologa mogą dotyczyć również osób niepełnosprawnych wskazanych w pkt 1 – 4 ust. 9, które w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do programu, zarejestrowały się w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy – niepozostające w zatrudnieniu.

IX. Wysokość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będącychw dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. Na promocję programu oraz na przeprowadzenie ewaluacji programu przeznacza się rocznie nie więcej niż 5% środków przewidzianych na realizację programu w danym roku.
 4. Środki, o których mowa w ust. 3 pozostają w dyspozycji Zarządu PFRON.

X. Realizatorzy programu

 1. Rada Nadzorcza PFRON – w zakresie:
  1. zatwierdzenia programu;
  2. podejmowania decyzji w sprawie zmian w programie.
 2. Zarząd PFRON – w zakresie:
  1. zatwierdzenia procedur realizacji programu;
  2. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu;
  3. rozstrzygnięcia konkursu ofert;
  4. podejmowania decyzji finansowych w ramach programu;
  5. dokonania oceny realizacji programu po jego zakończeniu.
 3. Biuro PFRON – w zakresie:
  1. realizacji programu;
  2. zarządzania programem;
  3. monitorowania programu;
  4. dokonywania okresowej i końcowej ewaluacji programu.
 4. Komisja Konkursowa – w zakresie wyboru ofert przesłanych przez podmioty zainteresowane udziałem w programie.

XI. Tryb postępowania

 1. Wybór jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, o których mowa w rozdziale VI odbędzie sięna zasadach określonych w procedurach realizacji programu, w trybie zamkniętych konkursów ofert.
 2. Po upływie każdego z terminów przeznaczonych na składanie ofert, Komisja Konkursowa wskaże podmioty dopuszczone do uczestnictwa w programie.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej w sprawie podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w programie podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PFRON.
 4. Wybrane przez Zarząd PFRON podmioty składają, każdego roku realizacji projektu, wniosek o dofinansowanie zadania określonego w ofercie.
 5. Wnioski o dofinansowanie zadania określonego w ofercie, przyjmowane i rozpatrywane są zgodnie z trybem zawartym w procedurach realizacji programu.
 6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, skutkuje zawarciem umowy. Umowa dofinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowić będzie zobowiązanie do ich przestrzegania w danym roku realizacji zadania.
 7. W przypadku nieosiągnięcia zakładanej ilości uczestników, Zarząd określi kolejny termin składania ofert.
 8. Zasady składania ofert, kryteria i terminy rozstrzygnięcia konkursu, a także tryb rozpatrywania i realizacji projektów oraz system monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurach realizacji programu.
 9. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
 10. PFRON zapewni ogólnodostępność procedur realizacji programu.
 11. Realizacja programu będzie szczegółowo monitorowana i poddawana okresowej ewaluacji.

Procedury realizacji programu.