informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program ograniczania skutków niepełnosprawności

 

Zakończenie realizacji „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności" - Uchwała nr 2/2009 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 marca 2009 r. ( czytaj )

Celem programu jest szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. Adresatami programu są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. stowarzyszenia oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (tworzone na podstawie odrębnych przepisów), w tym prowadzące działalność pożytku publicznego, które: a) posiadają statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych, b) prowadzą co najmniej 5 lat działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, licząc od daty złożenia wystąpienia, c) dysponują profesjonalną kadrą do wykonania powierzonych im zadań, d) identyfikują i szybko reagują na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami pomocy są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Zadania przewidziane w programie:

 1. jak najwcześniejsza interwencja poprzez aktywną rekrutację beneficjentów pomocy oraz diagnozowanie potrzeb związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną,
 2. ustalanie i wdrażanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji beneficjentów pomocy,
 3. prowadzenie szkolenia beneficjentów pomocy w zakresie samoobsługi, łącznie z nauką bezpiecznego poruszania się, komunikacji i czynności życia codziennego przy użyciu, w razie potrzeby, urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy,
 4. nieodpłatne udostępnianie beneficjentom pomocy urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy, dla których samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji są one niezbędne, w tym wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych w okresie poprzedzającym zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
 5. właściwy dobór i dopasowanie udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do potrzeb i możliwości beneficjenta pomocy,
 6. konserwowanie, naprawy oraz serwis urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianych beneficjentom pomocy,
 7. udzielanie nieodpłatnych porad beneficjentom pomocy, członkom ich rodzin i opiekunom, bezpośrednio zaangażowanym w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej beneficjentów pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: a) bezpiecznego poruszania się przy pomocy udostępnianego sprzętu rehabilitacyjnego, b) zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej beneficjentów pomocy, c) łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością, d) podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad beneficjentem pomocy,
 8. prowadzenie szkolenia personelu w zakresie właściwej realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu,
 9. prowadzenie grupowych lub indywidualnych szkoleń beneficjentów pomocy, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w szczególności osób z uszkodzeniami słuchu, c) ogólnie usprawniają zaburzone funkcje organizmu i ograniczają deficyty rozwojowe,
 10. prowadzenie bazy danych beneficjentów pomocy.

Maksymalna wysokość dofinansowania każdego projektu adresata programu nie może przekroczyć 1,5 mln zł i 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych a także kwoty przyznanego dofinansowania. W przypadku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, kwota wydatkowana ze środków PFRON nie może przekroczyć 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Tryb składania wniosków Wystąpienia o zawarcie porozumienia składane są w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu, w terminie ustalonym przez Zarząd PFRON na podstawie odrębnej uchwały. Wnioski o dofinansowanie składane są w terminie do dnia 15 stycznia roku, którego wniosek dotyczy:

 1. w przypadku organizacji pozarządowych o charakterze ogólnokrajowym – w Biurze PFRON,
 2. W przypadku organizacji pozarządowych o charakterze lokalnym oraz jednostek samorządu terytorialnego – w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy.

 

Program ograniczania skutków niepełnosprawności Załącznik do uchwały nr 38/2004 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 27 października 2004 r. zmienionej uchwałą nr 12/2007 Rady Nadzorczej z dnia 18 lipca 2007 r.

Niniejszy program dofinansowania ze środków PFRON przedsięwzięć związanych z ograniczaniem skutków niepełnosprawności stanowi uzupełnienie działań ustawowych. Choroba i niepełnosprawność to czynniki, które prowadzą do pogorszenia kondycji każdej rodziny bez względu na jej przynależność społeczno - zawodową i miejsce zamieszkania. Sytuacja taka to z jednej strony efekt wydatków na leczenie, rehabilitację i różnego typu świadczenia; z drugiej strony ograniczenie dochodów - utrata pracy i renta inwalidzka osoby niepełnosprawnej oraz ograniczenie aktywności zawodowej i możliwości zarobkowych innych członków rodziny zobowiązanych do świadczeń opiekuńczych. Na tę typową sytuację mogą nałożyć się jeszcze dodatkowe uwarunkowania, np. wcześniejsza trudna sytuacja bytowa czy niezaradność życiowa członków rodziny. Dotknięcie niesprawnością stanowi sytuację kryzysową, która wymaga odpowiedniego systemu interwencji, stwarzającej dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekunów możliwość skorzystania z efektywnego systemu wsparcia, wypracowania warunków sprzyjających aktywizacji zawodowej i społecznej osoby niepełnosprawnej oraz wypracowania form pomocy, maksymalnie zindywidualizowanych i dostosowanych do aktualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Ocena własnych ograniczeń i ich konsekwencji dla funkcjonowania oraz potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności są specyficzne. Niepełnosprawności najczęściej nie można usunąć, zlikwidować czy pozbyć się. Skutki niepełnosprawności można natomiast w znacznym stopniu przezwyciężyć, złagodzić lub wyeliminować. W procesie rehabilitacji, wobec choroby czy niepełnosprawności należy stosować zasadę jak najwcześniejszej interwencji. Udzielanie pomocy powinno mieć charakter indywidualny i winno być dokładnie dopasowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Nowoczesne rozumienie rehabilitacji zakłada jak najpełniejszą współpracę pomiędzy instytucjami i grupami odpowiedzialnymi za wieloetapowy i wielopłaszczyznowy proces rehabilitacji, gdyż samodzielne uporanie się z tak kompleksowym zadaniem nie jest możliwe. Niniejszy program zakłada dofinansowanie ze środków PFRON projektów, zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności osób o różnych przyczynach niepełnosprawności, których głównym celem będzie szybki powrót do aktywności zawodowej i społecznej osoby niepełnosprawnej oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego. Definicje pojęć Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. programie – rozumie się przez to „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”;
 2. PFRON – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. oddziale – rozumie się przez to Oddział PFRON;
 4. pełnomocnikach – rozumie się przez to pełnomocników Zarządu PFRON powołanych przez Prezesa Zarządu PFRON dla potrzeb programu;
 5. projekcie – rozumie się przez to przedsięwzięcie, proponowane do dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu, zmierzające do realizacji celów programu oraz spełniające kryteria dotyczące warunków dopuszczalności pomocy w ramach programu;
 6. wnioskodawcy – rozumie się przez to projektodawcę, którego projekt został zatwierdzony do realizacji w ramach programu;
 7. wystąpieniu – rozumie się przez to wystąpienie projektodawcy o zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu wnioskodawcy;
 8. wniosku – rozumie się przez to wniosek o przyznanie pomocy w ramach projektu, obejmujący dofinansowanie w danym roku kalendarzowym;
 9. wymagalnych zobowiązaniach – oznacza to takie zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 10. ewaluacji programu - rozumie się przez to ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 11. monitorowaniu - rozumie się przez to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 12. świadczeniu zdrowotnym – rozumie się przez to świadczenie o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135);
 13. organizacji pozarządowej pożytku publicznego – rozumie się przez to organizację pozarządową, spełniającą warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
 14. urządzeniach pomocniczych – rozumie się przez to urządzenia do terapii i ćwiczeń indywidualnych beneficjentów pomocy, których stosowanie wspomaga aktywną rehabilitację i nie wymaga nadzoru specjalisty,
 15. sprzęcie rehabilitacyjnym - należy przez to rozumieć przedmioty ortopedyczne, w szczególności wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, chodziki.

Cel programu Celem programu jest szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 ustawy oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji, poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. I. Podstawa prawna programu Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. II. Czas trwania i budżet programu

 1. Pomoc finansowa w ramach programu może być udzielana od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON. Termin zakończenia realizacji programu określi Rada Nadzorcza PFRON.
 2. Kwota środków finansowych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie do czasu wyczerpania środków przewidzianych na jego realizację w planie finansowym PFRON.

III. Adresaci programu i beneficjenci pomocy

 1. Adresatami programu są:
  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. stowarzyszenia oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (tworzone na podstawie odrębnych przepisów), w tym prowadzące działalność pożytku publicznego, które: a) posiadają statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych, b) prowadzą co najmniej 5 lat działalność wymienioną w lit. a), licząc od daty złożenia wystąpienia, c) dysponują profesjonalną kadrą do wykonania powierzonych im zadań, d) identyfikują i szybko reagują na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 2. Beneficjentami pomocy są osoby niepełnosprawne:
  1. skreślony
  2. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 3. Adresat programu, o którym mowa w ust. 1, realizuje działania ukierunkowane na ograniczanie skutków niepełnosprawności i proces reorientacji zawodowej beneficjentów pomocy, zgodny z ich aktualnymi możliwościami. Działania te będą realizowane na podstawie zindywidualizowanego programu aktywnej rehabilitacji beneficjenta pomocy.
 4. W ramach zadań, o których mowa w ust. 3, przewiduje się w szczególności:
  1. jak najwcześniejszą interwencję poprzez aktywną rekrutację beneficjentów pomocy oraz diagnozowanie potrzeb związanych z ich rehabilitacją zawodową i społeczną,
  2. ustalanie i wdrażanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji beneficjentów pomocy,
  3. prowadzenie szkolenia beneficjentów pomocy w zakresie samoobsługi, łącznie z nauką bezpiecznego poruszania się, komunikacji i czynności życia codziennego przy użyciu, w razie potrzeby, urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy,
  4. nieodpłatne udostępnianie beneficjentom pomocy urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy, dla których samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji są one niezbędne, w tym wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych w okresie poprzedzającym zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
  5. właściwy dobór i dopasowanie udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do potrzeb i możliwości beneficjenta pomocy,
  6. konserwowanie, naprawy oraz serwis urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianych beneficjentom pomocy,
  7. udzielanie nieodpłatnych porad beneficjentom pomocy, członkom ich rodzin i opiekunom, bezpośrednio zaangażowanym w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej beneficjentów pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: a) bezpiecznego poruszania się przy pomocy udostępnianego sprzętu rehabilitacyjnego, b) zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej beneficjentów pomocy, c) łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością, d) podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad beneficjentem pomocy,
  8. prowadzenie szkolenia personelu w zakresie właściwej realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu,
  9. prowadzenie grupowych lub indywidualnych szkoleń beneficjentów pomocy, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w szczególności osób z uszkodzeniami słuchu, c) ogólnie usprawniają zaburzone funkcje organizmu i ograniczają deficyty rozwojowe,
  10. prowadzenie bazy danych beneficjentów pomocy.
 5. Udostępnienie urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego beneficjentowi pomocy wymaga umowy użyczenia oraz ustanowienia zabezpieczenia, w formie określonej w zasadach udostępniania, zatwierdzonych przez Zarząd PFRON.

IV. Zakres pomocy

 1. W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania ze środków PFRON kosztów wynikających z projektu dotyczącego realizacji działań ukierunkowanych na ograniczanie skutków niepełnosprawności, o których mowa w rozdziale III ust. 3.
 2. W ramach programu nie mogą być dofinansowywane ze środków PFRON koszty, których obowiązek finansowania spoczywa na Narodowym Funduszu Zdrowia, wynikające ze świadczeń zdrowotnych jak również koszty dofinansowywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz PFRON w ramach zadań ustawowych.
 3. W ramach programu mogą być dofinansowywane ze środków PFRON koszty kwalifikowane, związane bezpośrednio z realizacją zadania, o którym mowa w rozdziale III ust. 3.
 4. Kwota wydatkowana ze środków PFRON na zadanie wymienione w rozdziale III ust. 3, nie może przekroczyć:
  1. 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, wykazanych w budżecie zadania oraz
  2. kwoty przyznanego dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, kwota wydatkowana ze środków PFRON na zadanie wymienione w ust. 1 nie może przekroczyć 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, wykazanych w budżecie zadania oraz kwoty przyznanego dofinansowania.
 6. W kwocie dofinansowania mogą być uwzględnione środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych oraz środki na roboty budowlane i inne zadania o charakterze inwestycyjnym, tylko w przypadku, gdy wydatki te są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

V. Warunki dopuszczalności pomocy

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON zadania, o którym mowa w rozdziale III ust. 1, może być udzielone w przypadku:
  1. posiadania przez wnioskodawcę środków finansowych w wysokości wystarczającej na pokrycie wkładu własnego w kosztach realizacji zadania,
  2. nieubiegania się o dofinansowanie kosztów zadania, o którym mowa w rozdziale III ust. 3, w ramach innych programów PFRON,
  3. nieposiadania: a) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, b) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON, c) wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON każdego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł.
 3. Do kwalifikujących się do dofinansowania ze środków PFRON należą następujące kategorie wydatków i kosztów:
  1. wydatki na zakup urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego jak też części zamiennych do ich konserwacji oraz koniecznych napraw i serwisu, w przypadku, gdy urządzenia te i sprzęt są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania,
  2. wydatki na przystosowanie pomieszczeń magazynowych i biurowych do działalności objętej dofinansowaniem w ramach programu, poprzez ich przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych,
  3. wydatki na zakup materiałów oraz niezbędnego wyposażenia biurowego i warsztatowego,
  4. wydatki na zakup i eksploatację pojazdu dostawczego na potrzeby realizacji zadania,
  5. koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń magazynowych i biurowych (wraz z mediami) w części zaangażowanej do realizacji zadania,
  6. koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, związanych z działalnością objętą dofinansowaniem w ramach programu,
  7. koszty wynagrodzenia zasadniczego wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne personelu realizującego zadanie,
  8. koszty z tytułu krajowych podróży służbowych personelu realizującego zadanie,
  9. koszty szkolenia beneficjentów pomocy i ich opiekunów,
  10. koszty szkolenia personelu,
  11. koszty pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania.
 4. Szczegółowa specyfikacja kosztów kwalifikowanych oraz zasady ich uznawania przez PFRON zostaną określone w procedurach realizacji programu.
 5. Środki wymagane jako wkład własny, nie mogą pochodzić ze środków PFRON przyznanych w ramach realizacji innych zadań.
 6. Praca wolontariusza może zostać wliczona do budżetu zadania jako rzeczowy wkład własny, jednak wolontariuszem nie może być beneficjent pomocy ani stały pracownik wykonujący dodatkowe prace związane z realizacją zadania.
 7. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON łącznych wydatków na przystosowanie pomieszczeń magazynowych i biurowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 oraz na wyposażenie biurowe i warsztatowe, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie może przekroczyć 5% ogólnego, zatwierdzonego przez PFRON budżetu zadania.
 8. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 5, nie może przekroczyć 8% ogólnego, zatwierdzonego przez PFRON budżetu zadania.
 9. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynagrodzenia personelu, o których mowa w ust. 3 pkt 7 oraz kosztów pracy wolontariuszy, o których mowa w ust. 3 pkt 11, nie może przekroczyć 20% ogólnego, zatwierdzonego przez PFRON budżetu zadania.

VI. Realizacja programu

 1. Wnioskodawca składa do PFRON wystąpienie w sprawie realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale III ust. 3, zawierające w szczególności:
  1. nazwę i miejsce realizacji projektu,
  2. diagnozę wskazującą na szczególne problemy beneficjentów pomocy oraz uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
  3. zasady dotarcia do beneficjentów pomocy z informacją o możliwościach stwarzanych przez program,
  4. przewidywaną liczbę beneficjentów pomocy w ujęciu rocznym oraz ogółem w trakcie realizacji programu, wraz ze wskazaniem genezy prognozy,
  5. rodzaje pomocy realizowanej w ramach projektu,
  6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych własnych bądź uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  7. wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych wraz z uzasadnieniem niezbędności ich zakupu dla prawidłowej realizacji zadania,
  8. harmonogram realizacji projektu w ujęciu rocznym oraz ogółem w trakcie realizacji programu, ze wskazaniem odpowiedzialności wykonawców i sposobu realizacji,
  9. planowane rodzaje i wysokość kosztów oraz wydatków wraz z harmonogramem wydatkowania i wskazaniem źródeł finansowania, w ujęciu rocznym oraz ogółem w trakcie realizacji projektu, w formie budżetu zadania, skonstruowanego w oparciu o warunki dopuszczalności pomocy, o których mowa w rozdziale V,
  10. metodykę tworzenia i wdrażania indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji beneficjentów pomocy,
  11. projekt regulaminu działalności objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu,
  12. projekt zasad udostępniania beneficjentom pomocy urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego,
  13. zakładane rezultaty realizacji projektu,
  14. wskazanie zasad funkcjonowania i finansowania działalności objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu - po zakończeniu realizacji programu i dofinansowania ze środków PFRON,
  15. sposób zarządzania w trakcie realizacji projektu,
  16. opis wewnętrznego systemu kontroli finansowej,
  17. rekomendacje wnioskodawcy w odniesieniu do realizacji celów statutowych,
  18. okres działania oraz doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  19. uzasadnienie możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu podanych w projekcie informacji,
  20. informację o wykorzystaniu środków PFRON oraz informację o wykonaniu zobowiązań wynikających z umów wcześniej zawartych z PFRON, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych środków,
  21. propozycję wskaźników i okresów ewaluacji zadania.
 2. Decyzję o wyborze projektów do realizacji w ramach programu podejmuje Zarząd PFRON.
 3. Przy wyborze wystąpień dotyczących realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, brane są pod uwagę w szczególności:
  1. znaczenie zadania dla realizacji potrzeb w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej beneficjentów pomocy (z uwzględnieniem stopnia zaspokojenia, na danym terenie lub w skali kraju potrzeb, w dziedzinie objętej wystąpieniem),
  2. okres działania oraz doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji zadań objętych wystąpieniem,
  3. ocena przedstawionego w wystąpieniu budżetu projektu, w tym relacji do rzeczowego zakresu zadania,
  4. wysokość środków określonych w planie finansowym Funduszu na realizację programu,
  5. ocena możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu podanych przez wnioskodawcę informacji,
  6. analiza i ocena wykonania zobowiązań wynikających z umów wcześniej zawartych z Funduszem, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 4. W ramach programu preferowane będą projekty:
  1. służące realizacji zadania w odniesieniu do beneficjentów pomocy z największego terytorium,
  2. uwzględniające udział beneficjentów pomocy w tworzeniu ich indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji,
  3. służące aktywizacji beneficjentów pomocy poprzez prowadzenie działań na terenach szczególnie zaniedbanych,
  4. organizacji o charakterze ogólnokrajowym, to jest organizacji, które prowadzą czynną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terytorium większego niż jedno województwo.
 5. Na podstawie decyzji Zarządu PFRON, z wnioskodawcą zawierane jest porozumienie o współpracy.
 6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 5, określi w szczególności:
  1. strony i cel porozumienia,
  2. deklarację współpracy przy realizacji zadania,
  3. zadania stron wynikające z realizacji programu,
  4. deklarowany maksymalny koszt realizacji zadania finansowany ze środków PFRON w ciągu roku oraz ogółem w trakcie realizacji zadania,
  5. terminy składania wniosków o dofinansowanie,
  6. przewidywane efekty realizacji porozumienia,
  7. przypadki, w których porozumienie ulega rozwiązaniu,
  8. okres obowiązywania porozumienia.
 7. Wnioski o dofinansowanie zadania określonego w porozumieniu zrealizowanego w ciągu jednego roku kalendarzowego, przyjmowane i rozpatrywane są zgodnie z trybem zawartym w procedurach realizacji programu.
 8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 7, skutkuje zawarciem umowy. Umowa dofinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowić będzie zobowiązanie do ich przestrzegania w danym roku realizacji zadania.
 9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji przez PFRON kosztów poniesionych przez wnioskodawcę od dnia 1 stycznia roku, którego wniosek, o którym mowa w ust. 7, dotyczy.
 10. Procedury realizacji programu, zawierające tryb składania wystąpień i wniosków, podejmowania decyzji i realizacji wniosków o dofinansowanie, oraz szczegółowe zasady monitorowania i ewaluacji programu, zatwierdza Zarząd PFRON.
 11. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu

Procedury realizacji programu oraz załączniki