informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych

Polski Związek Niewidomych, starając się zapewnić osobom niewidomym i niedowidzącym stały dostęp do słowa pisanego, powołał w 1952 roku Bibliotekę Centralną. Jej zadaniami są przede wszystkim rozwijanie oświaty i czytelnictwa w środowisku osób niewidomych i słabowidzących, upowszechnianie wiedzy tyflologicznej oraz popularyzacja twórczości kulturalnej tego środowiska. Biblioteka obsługuje rocznie ponad 15 tysięcy czytelników w kraju i za granicą, w tym dzieci i młodzież uczącą się. W Bibliotece są zatrudnione osoby niewidome oraz słabowidzące, a także z innymi niepełnosprawnościami. Biblioteka Centralna odgrywa więc istotną rolę w procesie rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących i jest najważniejszą tego typu placówką w Polsce. W dniu 31 grudnia 2010 roku wygasł Wieloletni Program Rządowy "Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych na lata 2005-2010" w ramach, którego finansowana była działalność bieżąca biblioteki. Z uwagi na istotną rolę, jaką w dostępie do kultury i czytelnictwie osób z dysfunkcją wzroku pełni Biblioteka Centralna PZN, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia stabilnego funkcjonowania tej placówki. W tym celu w dniu 22 grudnia 2010 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Na podstawie tego Porozumienia Prezesowi Zarządu PFRON zostało powierzone działanie prowadzące do opracowania oraz wdrożenia programu pozwalającego na wsparcie finansowe ze środków PFRON działalności Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, a w szczególności dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Biblioteki, z wyłączeniem kosztów finansowanych w ramach innych tytułów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).

I. Nazwa programu

„Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”.

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Bibliotece - należy przez to rozumieć Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych;
 2. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu
 3. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 4. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 5. programie – należy przez to rozumieć program „Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”;
 6. umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą w sprawie dofinansowania lub refundacji ze środków w ramach programu;
 7. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.);
 8. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych - podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu;
 9. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie w ramach programu, obejmujący dany rok kalendarzowy;
 10. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął.

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).

IV. Cele programu

Celem programu jest upowszechnienie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących poprzez wsparcie finansowe działalności Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, w szczególności bieżących kosztów funkcjonowania Biblioteki, z wyłączeniem kosztów finansowanych w ramach innych tytułów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).

V. Zasięg i okres realizacji programu

Program będzie finansowany od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

VI. Adresaci programu

Adresatem programu jest Polski Związek Niewidomych w Warszawie prowadzący Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej ze środków programu jest:

 1. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym z tytułu wpłat obowiązkowych;
 2. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

VIII. Formy i zakres pomocy

 1. Pomoc finansowa ze środków programu obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych.
 2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tych samych wydatków ze środków publicznych.
 3. Za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki:
  1. wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki ze wszystkimi obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz innymi obowiązkowymi składkami wynikającymi z przepisów prawa;
  2. koszty związane z eksploatacją pomieszczeń Biblioteki, m.in:
   1. zużycie energii elektrycznej;
   2. centralne ogrzewanie;
   3. zużycie wody;
   4. wywóz nieczystości;
   5. konserwacje, naprawy i przeglądy instalacji;
   6. ochrona mienia;
  3. usługi obce m.in.:
   1. utrzymanie czystości;
   2. pralnicze (pranie worków do wysyłki kaset i książek);
   3. transportowe;
   4. konserwacje, naprawy sprzętu biurowego;
   5. usługi związane z utrzymaniem bibliobusu (m.in. przeglądy, naprawy, konserwacja, opłaty parkingowe);
   6. obsługi prawnej;
   7. opieka medyczna – badania pracowników;
   8. poligraficzne, introligatorskie;
   9. koszty audytu;
   10. opłaty: bankowe, RTV, skarbowe;
   11. opłata za wieczyste użytkowanie gruntu;
   12. dozór techniczny;
   13. inne usługi m.in. remontowe, ślusarskie, stolarskie;
  4. zakup materiałów dla pracowników Biblioteki, m.in. woda, odzież robocza, obuwie ochronne;
  5. podróże służbowe (krajowe i zagraniczne).

IX. Zasady kwalifikowalności wydatków

 1. Za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki, o ile:
  1. są niezbędne do zapewnienia funkcjonowania Biblioteki;
  2. są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami;
  3. zostały faktycznie poniesione;
  4. są udokumentowane;
  5. zostały zaplanowane w budżecie programu Biblioteki i umieszczone w załączniku do zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON;
  6. w ramach realizacji programu dopuszczalne jest uznanie wydatków jako wydatki kwalifikowalne, które dotyczą danego roku realizacji umowy, a zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności z nich wynikającymi i zapłacone zostały nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego.
 2. W ramach programu nie kwalifikowalne są wydatki:
  1. wynagrodzenia bezosobowe;
  2. zakup publikacji;
  3. zakup materiałów bibliotecznych, biurowych,
  4. zakup materiałów gospodarczych, czystościowych;
  5. projekty i przygotowanie wystaw i spotkań kulturalnych oraz materiały do ich organizacji;
  6. eksploatacyjne do bibliobusu, m.in. paliwo, części zamienne, aksesoria;
  7. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, teleinformatyczne;
  8. ubezpieczenie majątku;
  9. wykonanie zdjęć do wirtualnego muzeum;
  10. organizacja szkoleń i konferencji, w tym przewóz uczestników konferencji;
  11. zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem i wyposażenia;
  12. pożyczki i spłaty rat oraz odsetek;
  13. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
  14. wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do programu będącego przedmiotem umowy;
  15. wydatki nieudokumentowane;
  16. mandaty, opłaty karne i wydatki na procesy sądowe.
 3. W ramach wynagrodzenia pracowników Biblioteki są kwalifikowalne wszystkie składniki wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 4. W sytuacji, gdy Wnioskodawca zatrudnia do realizacji programu osobę niepełnosprawną, za kwalifikowalną uznaje się kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika uzyskane przez Wnioskodawcę w ramach art. 26a ustawy.
 5. Ubiegając się o dofinansowanie realizacji programu Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać w budżecie programu, stanowiącym załącznik do wniosku, które koszty osobowe dotyczą pracowników niepełnosprawnych. Informacja ta powinna zostać umieszczona w kolumnie „Rodzaje kosztów kwalifikowalnych” przy danej pozycji kosztu.
 6. W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu możliwe jest rozliczenie w ramach programu wspólnej części nieruchomości, proporcjonalnej do zajmowanej przez Bibliotekę powierzchni użytkowej.
 7. W przypadku, gdy Biblioteka nie może samodzielnie wykonać usług niezbędnych w działalności Biblioteki dopuszcza się zlecenie wykonania tych usług wykonawcy zewnętrznemu.
 8. Warunkiem uznania przez PFRON wydatku związanego ze zleceniem usługi wykonawcy zewnętrznemu za wydatek kwalifikowany jest nieposiadanie przez tego wykonawcę wymaganych zobowiązań wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.

X. Zasady przekazania i rozliczania środków PFRON

 1. Po zatwierdzeniu programu przez Radę Nadzorczą PFRON, Wnioskodawca składa wniosek w Biurze PFRON w terminie 30 dni od zatwierdzenia wzoru wniosku przez Zarząd PFRON.
 2. Do wniosku należy załączyć:
  1. aktualny wypis z rejestru sądowego (wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON;
  2. aktualny statut (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy);
  3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez notariusza, osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy;
  4. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy);
  5. zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami lub decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków (wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy);
  6. budżet programu obejmuje wszystkie kwoty, ze wskazaniem źródła finansowania (w podziale na środki PFRON i środki z innych źródeł, ze wskazaniem źródła).
 3. Biuro PFRON w terminie 14 dni od złożenia wniosku, dokonuje weryfikacji formalnoprawnej i merytorycznej wniosku.
 4. Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON.
 5. PFRON powiadamia w formie pisemnej Wnioskodawcę o podjętej decyzji, w terminie 7 dni, licząc od daty podjęcia decyzji, przy czym decyzja negatywna wymaga uzasadnienia.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na zakres decyzji, o której mowa w ust. 4.
 7. W ramach Programu rozliczeniu przez Fundusz podlegają tylko wydatki finansowane ze środków PFRON.
 8. Tryb przekazania środków finansowych, szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy wydatków dofinansowanych w ramach programu oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa zawierana między Wnioskodawcą a PFRON.
 9. PFRON prowadzi stały nadzór nad prawidłowością wykorzystywania przez Wnioskodawcą środków.

XI. Finansowanie realizacji programu

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest w planie finansowym PFRON.

XII. Zadania realizatorów programu

 1. Realizatorami programu są:
  1. Rada Nadzorcza PFRON;
  2. Zarząd PFRON;
  3. Biuro PFRON.
 2. Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy:
  1. zatwierdzenie programu;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie.
 3. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. zatwierdzenie wzorów wniosku i umowy o dofinansowanie, po zatwierdzeniu programu;
  2. podejmowanie decyzji finansowych w ramach programu;
  3. kontrola nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych na realizację programu.
 4. Do zadań Biura PFRON należy:
  1. realizacja programu;
  2. zarządzanie programem;
  3. monitorowanie programu.

XIII. Zasady monitorowania i sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych na realizację zadania

 1. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, umowie i rozliczeniach.
 2. Dla dokonania oceny wykorzystania środków finansowych PFRON uprawniony jest do przeprowadzania okresowych kontroli w Bibliotece.
 3. Dla dokonania oceny efektywności programu, PFRON może przeprowadzić jego ewaluacje. Koszty ewaluacji finansowane są z budżetu programu.