informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spis treści programu - Pitagoras 2007

Procedury realizacji programu

Uchwała nr 7/2010 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 11 marca 2010 r. zmieniająca program „PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu” ( pobierz ) Lista uczelni, które dotychczas skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „PITAGORAS” oraz „PITAGORAS 2007” ( pobierz )


Tekst jednolity zgodny ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 7/2010 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 11 marca 2010 r. ( czytaj )

Niesłyszący i niedosłyszący są jedną z grup osób niepełnosprawnych najbardziej poszkodowanych w dostępie do edukacji, w której przekaz słowny czy muzyczny odgrywa decydującą rolę. Barierą utrudniającą osobom niesłyszącym naukę w szkolnictwie otwartym, zwłaszcza na poziomie wyższym, jest przynależność do wspólnoty językowej opartej na języku migowym i wynikająca z tego ograniczona znajomość języka polskiego, który jest dla osób niesłyszących językiem obcym. Jedynym sposobem umożliwiającym pełne uczestnictwo w procesie nauczania jest pośrednictwo tłumacza migowego pomiędzy wykładowcą lub nauczycielem a niesłyszącym. Dla niedosłyszących studentów i uczniów szkół policealnych warunkiem umożliwiającym naukę są urządzenia wspomagające. Dysfunkcja słuchu może być sprzężona z dysfunkcją wzroku, która determinuje sposób skutecznego wspierania w zakresie dostępu do edukacji. W takich przypadkach konieczną i skuteczną formą wsparcia, jest forma dostosowana do możliwości i potrzeb wynikających z takiej niepełnosprawności. Celem programu jest:

 1. zapewnienie osobom niesłyszącym i niedosłyszącym, w tym głuchoniewidomym i głuchoniedowidzącym studentom, uczniom szkół policealnych oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych, w zależności od potrzeb, pomocy tłumaczy migowych lub możliwości wykorzystywania w trakcie zajęć oraz egzaminów urządzeń wspomagających słyszenie oraz innych urządzeń, w tym dostosowanych do możliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub słuchu i wzroku.

Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 2. oddziale - należy przez to rozumieć oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. programie - należy przez to rozumieć program „PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”;
 4. uczelni – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną uczelnię, prowadzącą studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
 5. szkole policealnej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 6. skreslony
 7. wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie pracy tłumaczy migowych lub dofinansowanie zakupu elektronicznych urządzeń wspomagających słyszenie albo innych urządzeń, w tym dostosowanych do możliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub słuchu i wzroku;
 8. wnioskodawcy - należy przez to rozumieć uczelnię, szkołę policealną,
 9. niesłyszącym - należy przez to rozumieć osobę z takim uszkodzeniem słuchu, które uniemożliwia porozumiewanie się za pomocą mowy dźwiękowej, także przy użyciu pomocy technicznych;
 10. niedosłyszącym - należy przez to rozumieć osobę z takim uszkodzeniem słuchu, które uniemożliwia porozumiewanie się za pomocą mowy dźwiękowej bez pomocy technicznych;
 11. głuchoniewidomym – należy przez to rozumieć osobę, która na skutek równoczesnego poważnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności, szczególnie w poruszaniu się, wymianie informacji oraz w komunikowaniu się;
 12. elektronicznych urządzeniach wspomagających słyszenie, zwanych dalej „urządzeniami wspomagającymi słyszenie” – należy przez to rozumieć w przypadku: a) instalację dźwiękową lub świetlną - sygnalizacyjną lub alarmową, tj. urządzenia wspomagające odbiór dźwięku w salach dydaktycznych uczelni lub szkoły policealnej, z których korzystają niesłyszący i niedosłyszący studenci lub uczniowie, b) przenośne indywidualne wzmacniacze dźwięku, słuchawki, minipętle induktofoniczne, c) indywidualne urządzenia akustyczne przybliżające dźwięki (działające na FM lub podczerwień);
 13. innych urządzeniach, w tym dostosowanych do możliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub słuchu i wzroku - należy przez to rozumieć: a) urządzenia lektorskie, b) specjalistyczny sprzęt komputerowy, elektroniczny i oprogramowanie oraz poszczególne elementy służące jego uzasadnionej rozbudowie, c) specjalistyczne elektroniczne urządzenia brajlowskie oraz poszczególne elementy służące ich uzasadnionej rozbudowie, oraz: d) kserokopiarkę, e) fax;
 14. najniższym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

I. Podstawa prawna programu Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

II. Zasięg i czas trwania programu

 1. Program realizowany będzie na terenie całego kraju od 2007 r.
 2. Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON na podstawie odrębnej uchwały.

III. Adresaci i uczestnicy programu

 1. Adresatami programu są:
  1. uczelnie oraz szkoły policealne,
  2. skreślony
 2. Uczestnikami programu są:
  1. osoby niesłyszące lub niedosłyszące, w tym głuchoniewidome i głuchoniedowidzące, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, studiują, uczą się w szkołach policealnych lub uczą się na kursach przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych, organizowanych przez uczelnie oraz zgłaszają potrzebę korzystania z usług tłumacza migowego lub konieczność zastosowania urządzeń wspomagających słyszenie lub innych urządzeń, w tym dostosowanych do możliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub słuchu i wzroku,
  2. skreslony

IV. Zakres pomocy

 1. Program finansowany jest ze środków PFRON. W ramach programu przewiduje się:
  1. dofinansowanie usług tłumacza migowego świadczącego usługi na rzecz uczestników programu, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1;
  2. w przypadku uczelni lub szkół policealnych: a) dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń wspomagających słyszenie dla uczestników programu, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1, b) dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, c) dofinansowanie zakupu specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie, d) dofinansowanie zakupu urządzeń lektorskich, e) dofinansowanie zakupu kserokopiarki, f) dofinansowanie zakupu faxu;
  3. skreślony
 2. Maksymalną kwotę dofinansowania ze środków PFRON urządzeń, o których mowa w ust. 1, pkt 2, lit. b - f stanowi wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, która wynosi:
  1. dla urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. b – 20,
  2. dla urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. c – 40,
  3. dla urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. d – 14,
  4. dla urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. e – 5,
  5. dla urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. f – 3.
 3. Warunkiem uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 2% ceny brutto zakupu urządzeń. Prace własne przy montażu urządzeń wspomagających słyszenie, wykonane przez uczelnię, szkołę policealną można zaliczyć jako wymagany wkład własny pod warunkiem, że dostawca tych urządzeń wyrazi na to zgodę i określi ich wartość.
 4. W przypadku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się możliwość refundacji kosztów pracy tłumacza języka migowego, wykonanej przed terminem zawarcia umowy, o której mowa w rozdziale VI ust. 3.
 5. Dopuszcza się łączne dofinansowanie usług tłumaczy migowych i dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 6. Kwota wnioskowana o dofinansowanie pracy tłumaczy migowych równa się sumie godzin przypadających na niesłyszącego studenta lub ucznia, liczonych według zasad określonych w procedurze realizacji programu, pomnożonej przez koszt 1 godziny lekcyjnej (45 minut) pracy tłumacza migowego.
 7. Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie, w ramach programu, 1 godziny lekcyjnej (45 minut) pracy tłumacza migowego nie może przekroczyć kwoty 35 zł. W przypadku korzystania przez uczelnie lub szkoły policealne z usług tłumaczy, których stawki za godzinę lekcyjną przewyższają maksymalną wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach programu 1 godziny lekcyjnej pracy tłumacza migowego, różnicę pomiędzy faktyczną ceną usługi a kwotą wynikającą z zasad programu pokrywa uczelnia/szkoła policealna.
 8. Tłumacze migowi świadczący usługi i opłacani w ramach programu nie mogą być opłacani za wykonywanie tych usług z innych środków PFRON.
 9. skreślony
 10. Kwota wnioskowana na zakup urządzeń wspomagających słyszenie oraz innych urządzeń, w tym dostosowanych do możliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub słuchu i wzroku, wynika z wyliczonych, zależnych od liczby niesłyszących i niedosłyszących studentów lub uczniów potrzeb, pomniejszonych o posiadane już przez uczelnię lub szkolę policealną urządzenia.
 11. Uczelnia lub szkoła policealna przystępująca do realizacji programu zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom programu, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1, możliwości nieodpłatnego korzystania z urządzeń przy sporządzaniu kopii notatek i innych materiałów związanych z tokiem studiów lub z programem nauczania w szkole policealnej.
 12. skreślony
 13. Urządzenia wspomagające słyszenie oraz inne urządzenia, w tym dostosowane do możliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub słuchu i wzroku, zakupione w ramach programu, są własnością uczelni, szkoły policealnej, które są odpowiedzialne za ich użytkowanie do celów określonych w programie.
 14. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie do czasu wyczerpania środków przewidzianych na jego realizację w planie finansowym PFRON.

V. Realizatorzy programu

 1. Zarząd PFRON:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu,
  2. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON i przyznawanie oddziałom limitów środków finansowych na realizację programu,
  3. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.
 2. Oddziały – do zakresu działania których należy przede wszystkim:
  1. promocja programu,
  2. postępowanie zgodnie z procedurą realizacji programu,
  3. weryfikacja formalna wniosków,
  4. obsługa procesu rozpatrywania i realizacji wniosków,
  5. obsługa administracyjno – finansowa beneficjentów,
  6. monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
 3. Pełnomocnicy – podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy.
 4. Biuro PFRON:
  1. koordynacja realizacji programu,
  2. monitorowanie programu,
  3. okresowa i końcowa ewaluacja programu.

VI. Tryb postępowania

 1. Oddziały PFRON informują pisemnie wszystkie uczelnie, szkoły policealne, mające siedziby na terenie działalności oddziału o możliwościach stwarzanych przez program.
 2. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków oraz system monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurze realizacji programu.
 3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy pomiędzy PFRON a uczelnią, szkołą policealną. Umowa dofinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.
 4. Umowa określi szczegółowe zasady, warunki i terminy przekazywania środków finansowych oraz ich rozliczenia.


Procedury realizacji programu