informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Partner III ( zapisy obowiązujące dla zadań i projektów realizowanych do 31.12.2008 r.)

Spis treści programu - „PARTNER III”

Uwaga - zapisy obowiązujące dla zadań i projektów realizowanych do 31.12.2008 r.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu? Organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz izby), działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności – tworzone na podstawie odrębnych przepisów. Warunkiem uczestnictwa w programie jest udokumentowanie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat oraz posiadanie lub gwarancja uzyskania wkładu własnego. Z uczestnictwa w programie wykluczeni są wnioskodawcy, którzy:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
 2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec ZUS i/lub Urzędu Skarbowego.

Jaki jest tryb realizacji programu? Program realizowany jest w dwóch modułach:

 1. moduł A – dofinansowanie zadań dotyczących działań realizowanych w sposób ciągły (o przyznanie pomocy finansowej w ramach tego modułu mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy zostaną przyjęci do uczestnictwa w programie na mocy porozumień).
 2. moduł B – dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych (jeden rok kalendarzowy). Moduł B programu PARTNER realizowany jest niezależnie od porozumień zawartych w ramach modułu A programu.

Jaki jest zakres pomocy finansowej w ramach PARTNERA? Pomoc finansowa w ramach programu może być przyznana na realizację zadań (w ramach modułu A programu) lub projektów (w ramach modułu B programu) dotyczących następujących działań:

 1. prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie,
 3. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawno-obywatelskiego dla osób niepełnosprawnych i otoczenia o.n.;
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ukierunkowanych na: a) proces integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, b) zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej osób niepełnosprawnych, c) podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji, d) wprowadzanie i doskonalenie stosowania nowych metod w rehabilitacji społecznej i zawodowej; prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych;
 5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy i z niepełnosprawnością intelektualną c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 6. zapewnienie osobom niewidomym lub z niepełnosprawnością ruchową wsparcia w postaci psa przewodnika lub psa asystenta.
 7. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego;
 8. gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności;
 9. promowanie osiągnięć zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych, w szczególności w formie konkursów, plebiscytów, wystaw, prezentacji, festiwali, itp.
 10. organizowanie imprez o zasięgu ponadlokalnym dla osób niepełnosprawnych;
 11. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych poza granicami kraju;
 12. prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym, przełamywania barier psychologicznych i architektonicznych dotyczących niepełnosprawności;
 13. opracowywanie i/lub wydawanie wydawnictw ciągłych (periodycznych lub nieregularnych) , zwartych (informatorów, poradników, materiałów instruktażowych) i innych publikacji dotyczących problematyki wynikającej z niepełnosprawności, a także opracowywanie i/lub wydawanie publikacji kierowanych do osób niepełnosprawnych – publikowanych drukiem powiększonym lub pismem Braille’a, publikowanych w tekście łatwym do czytania, albo wydawanych na kasecie, płycie CD, dyskietce lub w internecie.

Do jakiej wysokości może być przyznane dofinansowanie w ramach PARTNERA? Kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację każdego z zadań lub każdego z projektów, nie może przekroczyć:

 1. 80% wydatków (kwalifikowanych) poniesionych w ramach realizacji zadania lub projektu oraz
 2. kwoty przyznanego dofinansowania.

W przypadku organizacji pożytku publicznego, kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację każdego z zadań lub każdego z projektów, nie może przekroczyć: 90% wydatków kwalifikowanych, poniesionych w ramach realizacji zadania lub projektu oraz kwoty przyznanego dofinansowania. Kto realizuje PARTNERA i w jakich terminach składane są wnioski w tym programie? Realizatorem programu są: Biuro i Oddziały PFRON. Wnioski o zawarcie porozumienia składane są do dnia 15 września roku poprzedzającego rok realizacji porozumienia. Wnioski te przyjmowane i rozpatrywane są od 2007 do 2011 roku. Wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu składane są w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego wniosek ten dotyczy. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach modułu B programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu. Organizacje pozarządowe o charakterze ponadlokalnym składają wnioski w Biurze PFRON. Organizacje pozarządowe o charakterze lokalnym składają wnioski w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy Procedury realizacji programu oraz załączniki

{MENU} {PODZIEL:Wstęp}

Wstęp We współczesnych demokracjach o gospodarce rynkowej można wyróżnić występowanie trzech sektorów. Pierwszym sektorem jest sektor gospodarczy, który tworzą przedsiębiorcy. Charakterystyczną cechą działania tego sektora jest jego podstawowy motyw działania, tj. uzyskanie zysku. Drugi sektor, to sektor władzy publicznej ukierunkowany na dobro wspólne – odpowiadający za porządek publiczny, stan bezpieczeństwa państwa, życia zbiorowego i obywateli. Jednakże, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego nie byłoby możliwe bez istnienia trzeciego sektora – sektora organizacji pozarządowych. Sektor ten, z natury rzeczy niepubliczny, nastawiony jest na cele zbiorowe, a tworzące go podmioty działają społecznie (na zasadzie inicjatywy obywatelskiej i dobrowolności) i nie dla zysku. Trzeci sektor stwarza możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz poszczególnych grup obywateli lub ogółu społeczeństwa. Aktywność organizacji pozarządowych jest bardzo wyraźna, m.in., w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy edukacji. Organizacje pozarządowe mogą sobie stawiać cele, które należą również do sfery zadań publicznych, realizowanych przez władze publiczne. Co więcej, dochodzi do coraz częstszego przenikania działalności obu tych sektorów, z czego wynika konieczność współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe pełnią znaczącą rolę w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wiele organizacji od lat inicjuje i realizuje działania zmierzające do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych. Stały kontakt z osobami niepełnosprawnymi pozwala tym organizacjom na dostosowanie swoich działań do specyfiki regionu i środowiska oraz do wciąż zmieniających się potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w obszarach, w których działania administracji rządowej lub samorządu terytorialnego są niewystarczające. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznając organizacje pozarządowe za ważnego partnera w realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, systematycznie wspiera finansowo podejmowane przez te organizacje działania. W latach 2000-2005 PFRON realizował program „PARTNER – wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych”, a następnie w latach 2006-2007 program „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”. Program „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” stanowi kontynuację ww. programów. Procedury realizacji programu oraz załączniki {PODZIEL:Definicje pojęć} Definicje pojęć: Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. programie – należy przez to rozumieć program „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”,
 2. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. wniosku o dofinansowanie – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu lub wniosek o dofinansowanie realizacji projektów w ramach modułu B programu,
 4. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu,
 5. beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, który otrzymał pomoc finansową w ramach programu na realizację zadania lub projektu,
 6. beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę lub instytucję bezpośrednio korzystającą z realizacji zadania lub z realizacji projektu,
 7. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
 8. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz izby, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności – tworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 9. organizacji pożytku publicznego – rozumie się przez to organizację pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 10. działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność prowadzoną zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.),
 11. imprezie – należy przez to rozumieć jednorazowe wydarzenie o charakterze sportowym, kulturalnym lub integracyjnym,
 12. imprezie o zasięgu ponadlokalnym – należy przez to rozumieć imprezę: a) o zasięgu ponadpowiatowym organizowaną na terenie kraju dla osób, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 powiatów, b) o charakterze międzynarodowym, organizowaną na terenie kraju,
 13. zadaniu – należy przez to rozumieć zespół działań realizowanych w sposób ciągły, prowadzących do osiągnięcia celów i rezultatów za pomocą określonych metod i instrumentów, w tym zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych,
 14. projekcie – należy przez to rozumieć zespół działań ułożonych w czasie (z określonym początkiem i końcem) prowadzących do osiągnięcia celów i rezultatów za pomocą określonych metod i instrumentów, w tym zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych,
 15. projekcie dotyczącym działań jednorazowych – należy przez to rozumieć projekt, którego cykl realizacji zamyka się w okresie jednego roku kalendarzowego,
 16. wkładzie własnym – należy przez to rozumieć wkład finansowy lub rzeczowy, jaki wnioskodawca zobowiązany jest zaangażować do realizacji zadania (w ramach modułu A programu) lub projektu (w ramach modułu B programu),
 17. wymagalnym zobowiązaniu – należy przez to rozumieć takie zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął,
 18. rezultatach – należy przez to rozumieć efekty zrealizowanego zadania lub projektu, dostarczające informacji o zmianach, jakie nastąpiły u ostatecznych beneficjentów w wyniku wdrożenia zadania lub projektu,
 19. audycie zewnętrznym – należy przez to rozumieć przeprowadzony przez niezależną firmę ogół działań, prowadzący do uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny realizacji zadania lub projektu pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,
 20. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu,
 21. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym,
 22. porozumieniu – należy przez to rozumieć dokument, zawierany pomiędzy wnioskodawcą a PFRON, potwierdzający przyjęcie do uczestnictwa w ramach modułu A programu.

{PODZIEL:Nazwa programu} I. Nazwa programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” {PODZIEL:Podstawa prawna programu} II. Podstawa prawna programu Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.). {PODZIEL:Cel programu} III. Cel programu

 1. Celem strategicznym programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez działania podejmowane przez organizacje pozarządowe.
 2. Celem operacyjnym programu jest zapewnienie dostępności do oferty wsparcia, w tym usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych.

{PODZIEL:Przeznaczenie pomocy} IV. Przeznaczenie pomocy

 1. Pomoc finansowa w ramach programu przeznaczana jest na wsparcie zadań lub projektów, które przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego programu.
 2. Pomoc finansowa w ramach programu może być przyznana na realizację zadań (w ramach modułu A programu) lub projektów (w ramach modułu B programu) dotyczących następujących działań:
  1. prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w tym młodzieży i dzieci niepełnosprawnych) w różnych typach placówek;
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie;
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ukierunkowanych na: a) proces integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, b) zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej osób niepełnosprawnych, c) podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji, d) wprowadzanie i doskonalenie stosowania nowych metod w rehabilitacji społecznej i zawodowej;
  4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawno-obywatelskiego dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz osób zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej;
  5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
  6. zapewnienie osobom niewidomym lub z niepełnosprawnością ruchową wsparcia w postaci psa przewodnika lub psa asystenta;
  7. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego;
  8. gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności;
  9. promowanie osiągnięć zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych, w szczególności w formie konkursów, plebiscytów, wystaw, prezentacji, festiwali, itp.;
  10. organizowanie imprez o zasięgu ponadlokalnym dla osób niepełnosprawnych;
  11. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych dla tych osób poza granicami kraju;
  12. prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  13. prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym, przełamywania barier psychologicznych i architektonicznych dotyczących niepełnosprawności;
  14. opracowywanie i/lub wydawanie: a) wydawnictw ciągłych – periodycznych lub nieregularnych, b) wydawnictw zwartych (informatorów, poradników, materiałów instruktażowych), c) innych publikacji; dotyczących problematyki wynikającej z niepełnosprawności;
  15. opracowywanie i/lub wydawanie publikacji kierowanych do osób niepełnosprawnych – publikowanych drukiem powiększonym lub pismem Braille’a, publikowanych w tekście łatwym do czytania albo wydawanych na kasecie, płycie CD, dyskietce lub w internecie;
  16. uczestnictwo organizacji osób niepełnosprawnych lub organizacji rodzin osób niepełnosprawnych (w przypadku braku możliwości samoreprezentacji przez osoby niepełnosprawne) w europejskim i światowym ruchu niepełnosprawnych obywateli.

{PODZIEL:Forma pomocy} V. Forma pomocy

 1. Ze środków programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania realizacji zadań lub projektów, dotyczących działań, o których mowa w rozdziale IV ust. 2.
 2. Program realizowany jest w dwóch modułach:
  1. moduł A – dofinansowanie zadań,
  2. moduł B – dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych.

{PODZIEL:Warunki uczestnictwa w programie} VI. Warunki uczestnictwa w programie

 1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu są organizacje pozarządowe.
 2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
  1. udokumentowanie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
  2. posiadanie lub gwarancja uzyskania wkładu własnego.
 3. Z uczestnictwa w programie wykluczeni są wnioskodawcy, którzy:
  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

{PODZIEL:Wysokośc i zakres pomocy} VII. Wysokość i zakres pomocy

 1. Kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację każdego z zadań (w ramach modułu A programu) lub każdego z projektów (w ramach modułu B programu), nie może przekroczyć:
  1. 80% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania lub projektu oraz
  2. kwoty przyznanego dofinansowania.
 2. W przypadku organizacji pożytku publicznego, kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację każdego z zadań (w ramach modułu A programu) lub każdego z projektów (w ramach modułu B programu), nie może przekroczyć:
  1. 90% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania lub projektu oraz,
  2. kwoty przyznanego dofinansowania.
 3. Suma wydatków ze środków PFRON na:
  1. zakup i/lub konserwację sprzętu i/lub urządzeń,
  2. prace montażowo-konserwacyjne,
  3. adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania lub projektu, nie może być wyższa niż 20% kwoty całkowitego dofinansowania zadania lub projektu.
 4. Praca wolontariusza, poświadczona porozumieniem zawartym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), może zostać wliczona do budżetu zadania lub projektu jako wkład własny rzeczowy, jednak wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny ani stały pracownik wnioskodawcy wykonujący dodatkowe prace związane z realizacją zadania lub projektu.
 5. Środki wymagane jako wkład własny, nie mogą pochodzić ze środków PFRON.
 6. Budżet zadania lub projektu nie może zakładać osiągnięcia zysku przez wnioskodawcę, tym samym planowane przychody zadania lub projektu powinny służyć do sfinansowania wydatków (kwalifikowalnych i/lub niekwalifikowalnych) zadania lub projektu.
 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, wydatki poniesione w części dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych zadania lub projektu, wymagają udokumentowania.
 8. Przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania lub projektu, niezaplanowane w budżecie zadania lub projektu pomniejszają wysokość udzielonego w ramach programu dofinansowania.
 9. Pomoc finansowa w ramach programu, udzielana jest na pokrycie tych wydatków (tej części wydatków), które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (m. in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych, itd.).
 10. Dofinansowaniu w ramach programu nie podlegają wydatki poniesione przed dniem 1 stycznia 2008 roku.
 11. Beneficjenci, którzy realizują zadanie lub projekt o całkowitej wartości (w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych) równej lub przekraczającej 500.000 zł, zobowiązani są do przeprowadzenia audytu zewnętrznego tego zadania lub projektu.
 12. Pomoc finansowa w ramach programu nie może być przyznana wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na to samo zadanie lub na ten sam projekt z innego tytułu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, z późn. zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.

{PODZIEL:Kryteria wyboru wniosków o zawarcie porozumień oraz kryteria oceny wniosków o dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu oraz wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach modułu B programu } VIII. Kryteria wyboru wniosków o zawarcie porozumień oraz kryteria oceny wniosków o dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu oraz wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach modułu B programu

 1. Przy ocenie wniosków o zawarcie porozumienia, o których mowa w rozdziale XIII ust. 3 programu, brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  1. uzasadnienie znaczenia działań planowanych przez wnioskodawcę dla stopnia zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. ocena przewidywanej trwałości i skuteczności zaproponowanych rozwiązań,
  3. ocena możliwości upowszechniania rezultatów planowanych działań,
  4. doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji działań o podobnej tematyce,
  5. rzetelność wykonania zobowiązań wynikających z umów wcześniej zawartych z PFRON, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 2. Przy ocenie wniosków o dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu oraz wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach modułu B programu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 6 i 7 programu, brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. uzasadnienie znaczenia zadania lub projektu dla stopnia zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. adekwatny ze względu na cel zadania lub projektu dobór instrumentów służących realizacji zadania lub projektu oraz wybór rodzaju udzielonego wsparcia, w tym sposób zapewnienia udziału beneficjentów ostatecznych w realizacji zadania lub projektu,
  3. ocena przewidywanych rezultatów zadania lub projektu, w tym adekwatność zakładanych rezultatów zadania lub projektu do celu zadania lub projektu,
  4. zasoby kadrowe, lokalowe, rzeczowe i techniczne wnioskodawcy,
  5. doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji zadań lub projektów o podobnej tematyce,
  6. kwalifikowalność wydatków oraz czytelność źródeł finansowania,
  7. rzetelność wykonania zobowiązań wynikających z umów wcześniej zawartych z PFRON, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 3. Dodatkowo, przy ocenie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach modułu B programu, brany będzie pod uwagę odpowiedni do charakteru projektu planowany sposób zarządzania projektem, w tym racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji, zabezpieczenie profesjonalnej kadry do realizacji projektu.
 4. W ramach programu preferowane będą wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu.
 5. Oceny merytorycznej wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują komisje, powoływane przez Prezesa Zarządu PFRON i Dyrektorów Oddziałów PFRON, działające zgodnie z zasadami określonymi w procedurach realizacji programu.

{PODZIEL:Kwalifikowalność wydatków} IX. Kwalifikowalność wydatków

 1. Za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki związane z zadaniem lub projektem, o ile:
  1. są niezbędne do realizacji zadania lub projektu,
  2. zostaną uwzględnione w budżecie zadania lub projektu i umieszczone we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie zawartej w ramach programu pomiędzy wnioskodawcą a PFRON,
  3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  4. zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową, o której mowa w pkt 2,
  5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej wnioskodawcy.
 2. Za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się w szczególności następujące wydatki:
  1. wydatki związane z personelem zadania lub projektu: a) wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą merytoryczną zadania lub projektu, zatrudnionych u wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, b) wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą techniczną zadania lub projektu, zatrudnionych u wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, c) wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą merytoryczną zadania lub projektu, zatrudnionych u wnioskodawcy na podstawie umowy zlecenia/o dzieło, d) wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą techniczną zadania lub projektu zatrudnionych u wnioskodawcy na podstawie umowy zlecenia/o dzieło, e) z pracą wolontariusza wykonującego obowiązki personelu zadania lub projektu, f) oszacowana wartość pracy wolontariusza, g) na podróż i zakwaterowanie oraz wyżywienie personelu zadania lub projektu, wykonującego obowiązki poza miejscem swojego zamieszkania, w ramach delegacji służbowych;
  2. wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych zadania lub projektu: a) związane z zapewnieniem dodatkowych usług i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, np. zapewnienie tłumacza migowego, b) zakwaterowanie i wyżywienie, c) przejazdy, d) koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, e) nagrody i wyróżnienia konkursowe (rzeczowe) dla osób niepełnosprawnych;
  3. inne wydatki: a) związane ze zlecaniem usług odnoszących się do merytorycznego zakresu danego zadania lub projektu (np. zakup szkoleń), realizowanych przez podmioty (w tym osoby fizyczne) prowadzące działalność gospodarczą, b) związane ze zlecaniem usług odnoszących się do technicznego zakresu danego zadania lub projektu, realizowanych przez podmioty (w tym osoby fizyczne) prowadzące działalność gospodarczą, c) związane z zakupem lub wynajmem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania lub projektu, d) związane z eksploatacją pomieszczeń (np. opłaty za energię elektryczną, czynsz itp.), w części zaangażowanej przy realizacji zadania lub projektu, e) związane z wynajmem i udostępnieniem pomieszczeń, w części zaangażowanej przy realizacji zadania lub projektu, f) na rekrutację beneficjentów ostatecznych zadania lub projektu, g) na zakup pomocy dydaktycznych, h) na zakup materiałów biurowych, i) na zakup, szkolenie i utrzymanie psów przewodników osób niewidomych lub psów asystujących osobom z niepełnosprawnością ruchową, j) na utrzymanie zwierząt służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, k) na zakup audiowizualnych nośników informacji oraz umieszczenia na nich materiałów w formie audiowizualnej, l) wydatki związane z opracowaniem dokumentacji imprez (dokumentacja audio, video, fotograficzna), m) opłaty za przesyłki pocztowe, n) opłaty za usługi telekomunikacyjne, o) poniesione na ubezpieczenie np. sprzętu, pomieszczenia, p) na zakup praw autorskich ponoszone w ramach wkładu własnego, q) związane z audytem zewnętrznym, r) koszty uzyskania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy zawartej z PFRON.
 3. W żadnym przypadku nie są kwalifikowalne w ramach programu:
  1. pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
  2. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
  3. wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do zadania lub projektu,
  4. wydatki nieudokumentowane,
  5. wydatki na zakup nieruchomości,
  6. mandaty, opłaty karne i wydatki na procesy sądowe,
  7. odpisy amortyzacyjne.
 4. W ramach modułu A programu za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania w danym roku kalendarzowym.
 5. W ramach modułu B programu za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu.

{PODZIEL:Źródła finansowania programu} X. Źródła finansowania programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. W ramach środków przeznaczonych na realizację programu możliwe jest sfinansowanie wydatków związanych ze szkoleniami dotyczącymi zasad realizacji programu, wydatków na promocję programu oraz wydatków na przeprowadzenie ewaluacji programu.
 4. Na realizację przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3 przeznacza się rocznie nie więcej niż 2% środków przewidzianych na realizację programu w danym roku. Środki te pozostają w dyspozycji Zarządu PFRON.

{PODZIEL:Czas trwania programu} XI. Czas trwania programu Program realizowany będzie od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku. {PODZIEL:Zadania realizatorów programu} XII. Zadania realizatorów programu

 1. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu,
  2. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON i przyznawanie dla Oddziałów i Biura PFRON limitów środków finansowych na realizację programu, z uwzględnieniem postanowień rozdziału X ust. 3,
  3. powołanie komisji opiniującej wnioski o zawarcie porozumień i wnioski o dofinansowanie,
  4. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.
 2. Do zadań oddziałów PFRON należy:
  1. realizacja programu w zakresie określonym w procedurach realizacji programu,
  2. powołanie komisji opiniujących wnioski o zawarcie porozumień i wnioski o dofinansowanie.
 3. Do zadań Biura PFRON należy:
  1. realizacja programu w odniesieniu do wniosków organizacji pozarządowych posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działalności na terenie całego kraju, działających na terenie co najmniej 2 województw w ramach posiadanych struktur terenowych lub placówek,
  2. koordynacja realizacji programu,
  3. monitorowanie programu,
  4. okresowa (raz na dwa lata) i końcowa ewaluacja programu.

{PODZIEL:Tryb postępowania} XIII. Tryb postępowania

 1. O przyznanie pomocy finansowej w ramach modułu A programu mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy zostaną przyjęci do uczestnictwa w programie na mocy porozumień zawartych pomiędzy tymi wnioskodawcami a PFRON.
 2. Moduł B programu realizowany jest niezależnie od porozumień zawartych w ramach modułu A programu.
 3. Wnioski o zawarcie porozumienia, w ramach modułu A programu, przyjmowane i rozpatrywane są od 2007 do 2011 roku. Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o zawarcie porozumienia określają procedury realizacji programu.
 4. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON wniosku, o którym mowa w ust. 3, skutkuje zawarciem porozumienia pomiędzy PFRON a wnioskodawcą. W porozumieniu określone zostaną m.in.:
  1. zadania, które objęte zostaną finansowaniem w ramach programu,
  2. szacunkowa wartość zadań, przewidywanych do realizacji,
  3. szacunkowa liczba beneficjentów ostatecznych, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach realizowanych zadań,
  4. obowiązki i uprawnienia stron.
 5. Zawarcie porozumienia nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 i przyznania przez PFRON dofinansowania na realizację zadania.
 6. W ramach modułu A programu, wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w danym roku kalendarzowym, przyjmowane i rozpatrywane są zgodnie z trybem zawartym w procedurach realizacji programu.
 7. W ramach modułu B programu, wnioski o dofinansowanie realizacji projektów, przyjmowane i rozpatrywane są zgodnie z trybem zawartym w procedurach realizacji programu.
 8. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON wniosku, o którym mowa w ust. 6 i 7, skutkuje zawarciem umowy pomiędzy PFRON a wnioskodawcą. Umowa określi w szczególności obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowić będzie zobowiązanie do ich przestrzegania.
 9. System monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurach realizacji programu.
 10. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
 11. PFRON zapewni ogólnodostępność procedur realizacji programu.