informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej

Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej Załącznik do uchwały nr 14/2005 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 19 lipca 2005 r. tekst jednolity, obowiązujący od 1 stycznia 2006 roku


Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychna podstawie Uchwały nr 31/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. postanawia zakończyć z dniem 1 stycznia 2008 r. realizację programu„Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, zatwierdzonego uchwałą nr 28/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 5 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałą nr 41/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 8 października 2003 r., uchwałą nr 27/2004 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 8 września 2004 r. oraz uchwałą nr 14/2005 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 19 lipca 2005 r.
Celem programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy.Przekazywane w ramach programu środki finansowe umożliwią organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pozwoli na zatrudnienie, na stanowiskach związanych w szczególności z obsługą baz danych oraz obsługą recepcyjną, osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.Współpraca pomiędzy PFRON a instytucjami wykonującymi zadania z zakresu administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego pozwoli na realizację celów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Definicje pojęć:Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. programie – należy przez to rozumieć program „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”,
 2. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001),
 4. szkoleniu – należy przez to rozumieć pozaszkolne formy kształcenia, mające na celu naukę zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji, niezbędne do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych instytucji uczestniczących w programie lub w jednostkach samorządu terytorialnego,
 5. najniższym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 6. instytucji uczestniczącej w programie – należy przez to rozumieć organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli, które nie są przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 112, poz. 981, późn. zm.) – z którymi PFRON, w ramach realizacji programu, zawiera porozumienie w sprawie wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w podległych tej instytucji jednostkach organizacyjnych,
 7. jednostkach samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć samorząd gminny, samorząd powiatowy lub samorząd województwa, występujące do PFRON z wnioskiem w sprawie wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w: a) urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, b) starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, c) urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 8. (skreślony),
 9. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną instytucji uczestniczącej w programie, będącą pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy lub jednostkę samorządu terytorialnego – wnioskujące o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu,
 10. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu,
 11. wyposażeniu miejsca pracy – należy przez to rozumieć wyposażenie przestrzeni pracy (bez prac budowlanych i adaptacyjnych oraz z wyłączeniem środków transportu, poza wózkami jezdniowymi) w przedmioty pracy służące bezpośrednio wykonywaniu czynności zgodnych z kwalifikacjami osoby niepełnosprawnej oraz w przedmioty ułatwiające jej sprawne funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 12. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości realizacji programu (jego faktycznych efektów) w stosunku do wcześniejszych założeń, odnoszącą się do efektów długoterminowych wyrażonych w celu programu. Ewaluacja dokonywana jest z zastosowaniem standaryzowanych wskaźników syntetycznych i analitycznych określonych w procedurze realizacji programu, służących ocenie efektywności i skuteczności programu,
 13. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem monitorowania jest zapewnienie prawidłowości realizacji i wydajności programu, bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości oraz ich korygowanie.

I. Nazwa programuOsoby niepełnosprawne w służbie publicznej II. Podstawa prawna programuPodstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.). III. Zasięg i czas trwania programu

 1. Program będzie realizowany na terenie całego kraju od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu.
 2. Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON na podstawie odrębnej uchwały.

IV. Adresaci programu

 1. Adresatami programu są:
  1. jednostki organizacyjne instytucji uczestniczących w programie zamieszczone w wykazie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 programu oraz
  2. jednostki samorządu terytorialnego, które zatrudnią przez okres co najmniej 42 miesięcy osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) – bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, posiadające skierowanie do pracy z powiatowego urzędu pracy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest nieposiadanie:
  1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
  2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

V. Zasady finansowania programu

 1. Pomoc w ramach programu udzielana jest w formie:
  1. dofinansowania lub refundacji kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
  2. dofinansowania lub refundacji kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy,
  3. refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy, za 18 miesięcy.
 2. Dofinansowanie lub refundacja kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a PFRON, określającej obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowiącej zobowiązanie do ich przestrzegania.
 3. Dofinansowanie lub refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy.
 4. Dofinansowanie lub refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie może przekroczyć kwoty 1.250 zł za każdą przeszkoloną osobę niepełnosprawną.
 5. Refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie może przekroczyć kwoty 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia za każdą zatrudnioną w danym miesiącu osobę niepełnosprawną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5a i 5b. Wypłata refundacji nastąpi co drugi miesiąc w okresie 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym miejscu pracy. Refundacja obejmuje również koszty poniesione za czas niezdolności pracownika do pracy, o której mowa w art. 92 kodeksu pracy a także, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Refundacja nie obejmuje wynagrodzenia pracownika oraz kosztów pracodawcy w części finansowanej przez budżet państwa lub PFRON na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się możliwość przekazywania środków PFRON w formie zaliczki na wypłatę wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy za miesiąc grudzień.
  5a. Wysokość refundacji kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie może przekroczyć w danym miesiącu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5b:
  1. iloczynu wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na nowym miejscu pracy i dwuipółkrotności najniższego wynagrodzenia – gdy wysokość wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia danej osoby niepełnosprawnej jest równa lub większa od dwuipółkrotności najniższego wynagrodzenia pomnożonej przez wymiar czasu pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
  2. wysokości wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na nowym miejscu pracy – gdy wysokość wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia danej osoby niepełnosprawnej jest niższa od dwuipółkrotności najniższego wynagrodzenia pomnożonej przez wymiar czasu pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.
   5b. W miesiącu, w którym refundacja kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje także dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące osobie niepełnosprawnej na podstawie odrębnych przepisów, przyjmuje się następujące zasady:
   1. łączna wysokość refundacji kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia danej osoby niepełnosprawnej a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego tej osobie może być wyższa od kwoty 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia, oraz
   2. jeżeli wysokość wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na nowym miejscu pracy jest wyższa niż wysokość refundacji tego wynagrodzenia ze środków PFRON – wysokość refundacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustala się wyłącznie w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, która podlega refundacji ze środków PFRON.
 6. Dofinansowaniu lub refundacji kosztów, o których mowa w ust. 1, nie podlegają koszty finansowane ze środków PFRON na podstawie odrębnych przepisów lub programów celowych, a także koszty poniesione przed datą wejścia w życie programu.
 7. Dofinansowaniu lub refundacji nie podlegają koszty, określone w ust. 1, poniesione przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 2.
 8. (skreślony).

VI. Warunki pomocy udzielanej w ramach programu

 1. W przypadku otrzymania pomocy finansowej w ramach programu, Wnioskodawca zobowiązany jest w szczególności do:
  1. wyposażenia nowych miejsc pracy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, które dotyczą w szczególności: powierzchni, oświetlenia, temperatury pomieszczenia, wilgotności powietrza, dopuszczalnych norm stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, hałasu,
  2. zapewnienia na nowych miejscach pracy właściwych warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedniego rodzaju pracy dla danej osoby niepełnosprawnej,
  3. uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o nowym miejscu pracy wyposażonym dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  4. zatrudniania na nowych miejscach pracy osób niepełnosprawnych przez okres nie krótszy niż 42 miesiące.
 2. Przerwy w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej na nowym miejscu pracy wydłużają czas trwania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, o okres równy przerwie w zatrudnieniu, z tym że nie ulegają zmianie warunki określone w rozdziale V ust. 1 pkt 3.
 3. Udzielone urlopy bezpłatne, wychowawcze i długotrwałe zwolnienia lekarskie (powyżej 33 dni), wydłużają czas trwania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, o okres równy przerwie w zatrudnieniu, jeżeli wnioskodawca nie zatrudni na tym miejscu pracy, na czas określony, innej osoby niepełnosprawnej spełniającej warunki, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 programu. Warunki określone w rozdziale V ust. 1 pkt 3 nie ulegają zmianie.
 4. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 42 miesiące, wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić do PFRON środki finansowe, które otrzymał tytułem dofinansowania lub refundacji kosztów wyposażenia nowego miejsca pracy, w wysokości równej 1/42 ich części za każdy miesiąc kalendarzowy brakujący do 42 miesięcy, nie mniej niż za 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Wnioskodawca nie zwraca środków w sytuacji, o której mowa w ust. 4, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia powstania wakatu inną osobę niepełnosprawną posiadającą skierowanie z powiatowego urzędu pracy, przy czym wynikająca z tego tytułu przerwa w zatrudnieniu wydłuża czas trwania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, o okres równy przerwie w zatrudnieniu, z tym, że nie ulegają zmianie warunki określone w rozdziale V ust. 1 pkt 3.
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli wnioskodawcy, uniemożliwiających dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 5, na pisemny wniosek wnioskodawcy, termin ten może ulec wydłużeniu o okres niezbędny do wypełnienia warunku określonego w ust. 5. Zasady podejmowana decyzji o wydłużeniu terminu określają procedury realizacji programu.

VII. Realizatorzy programu

 1. Zarząd PFRON:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu,
  2. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON i przyznawanie Oddziałom PFRON limitów środków finansowych na realizację programu,
  3. podejmowanie decyzji o zawarciu i warunkach porozumienia, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 programu,
  4. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.
 2. Oddziały PFRON – w zakresie określonym procedurami realizacyjnymi programu.
 3. Biuro PFRON:
  1. koordynacja realizacji programu,
  2. monitorowanie programu,
  3. okresowa i końcowa ewaluacja programu.

VIII. Tryb postępowania

 1. Zasady oraz termin wyboru jednostek organizacyjnych instytucji uczestniczących w programie, które zostaną objęte finansowaniem w ramach programu oraz liczbę miejsc pracy, które będą wyposażone w poszczególnych jednostkach, ustalone zostaną w porozumieniach zawartych pomiędzy PFRON a instytucjami uczestniczącymi w programie, którym podlegają w/w jednostki organizacyjne.
 2. Jednostki organizacyjne instytucji uczestniczącej w programie, ujęte w wykazie, sporządzonym zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, lub stanowiącym załącznik do tego porozumienia oraz jednostki samorządu terytorialnego, składają w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia nowych miejsc pracy, wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu – na opracowanym dla potrzeb programu formularzu.
 3. Terminy składania wniosków, tryb rozpatrywania i realizacji wniosków oraz system monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurach realizacji programu.
 4. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu. PFRON zapewni ich ogólnodostępność.

POROZUMIENIE z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie uczestnictwa w Programie pn. Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej

zawarte pomiędzy:Komendantem Głównym Policji - generalny inspektorem Antonim KowalczykiemiPaństwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanym przez Romana Sroczyńskiego Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 1

Przedmiotem Porozumienia są zasady uczestniczenia Policji w Programie pn. Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej.

§ 2

Strony Porozumienia zobowiązują się współdziałać w zakresie wyposażenia nowych miejsc pracy w Policji dla grupy liczącej do 823 osób niepełnosprawnych, zgodnie z warunkami zawartymi w Programie pn. Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej, zatwierdzonego uchwałą nr 28/2003 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 5 czerwca 2003 roku, zwanego dalej Programem.

§ 3

 1. Komendant Główny Policji, w oparciu o zgłoszone przez jednostki organizacyjne Policji zapotrzebowania w zakresie wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ustalił limity nowych miejsc pracy, które zostaną wyposażone w ramach Programu, dla Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, szkół Policji, oraz dla poszczególnych województw.
 2. Limity, o których mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku nr 1 do Porozumienia.
 3. Jednostki organizacyjne, w których w ramach Programu zostaną wyposażone nowe miejsca pracy, zostaną wybrane w poszczególnych województwach, przez komendantów wojewódzkich Policji.
 4. Wykazy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 3, wraz z określoną liczbą miejsc pracy, które zostaną wyposażone w ramach Programu, zostaną przekazane przez komendantów wojewódzkich Policji do Biura i oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właściwych terytorialnie ze względu na wyposażenie nowych miejsc pracy, w terminie do dnia 15 września 2003 roku.
 5. W razie wystąpienia ważnych okoliczności, strony Porozumienia dopuszczają możliwość dokonania zmian w wykazie, o którym mowa w ust.4, zarówno w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Policji jak również ilości miejsc pracy, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą powiększyć ogólnej liczby miejsc pracy wyposażonych w ramach Programu.

§ 4

 1. Jednostki organizacyjne Policji składają do dnia 30 września 2003 roku, w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na wyposażenie nowych miejsc pracy, wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Porozumienia. W przypadku wniosków składanych przez jednostki organizacyjne szczebla niższego niż wojewódzki, wniosek powinien uzyskać aprobatę komendanta wojewódzkiego Policji.
 2. Pozytywna decyzja pełnomocników Zarządu PFRON, podjęta po przeprowadzeniu trybu postępowania określonego w Procedurach realizacji Programu, przyjętych przez Zarząd PFRON uchwałą nr 325/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku, stanowić będzie podstawę do zawarcia umów.
 3. Umowy, o których mowa w ust. 2 zawiera PFRON z:
  1. Komendantem Głównym Policji, w przypadku wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Komendzie Głównej Policji,
  2. Komendantem Stołecznym Policji w przypadku wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Komendzie Stołecznej Policji,
  3. komendantami wojewódzkimi Policji, w przypadku wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w komendach wojewódzkich Policji,
  4. komendantami szkół Policji, w przypadku wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w szkołach Policji,
  5. komendantami powiatowymi lub miejskimi Policji, w przypadku wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w komendach powiatowych lub miejskich Policji.

§ 5

 1. Strony Porozumienia koordynują realizację Programu, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
 2. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wnioskach, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz przedkładanych do PFRON przez jednostki organizacyjne Policji załącznikach i rozliczeniach.
 3. Dla dokonania oceny wykorzystania środków finansowych PFRON, oddział oraz jednostki organizacyjne Biura PFRON uprawnione są do przeprowadzania okresowych, niezapowiedzianych kontroli w siedzibach jednostek organizacyjnych Policji uczestniczących w Programie.

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania./.../ gen. insp. Antoni Kowalczyk/.../ Roman SroczyńskiPowyższe porozumienie stanowi załącznik do uchwały nr 360/2003 Zarządu PFRON z dnia 23 lipca br.


LIST INTENCYJNY z dnia 7 października 2002 roku o współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Komendanta Głównego Policji w sprawie zatrudnienia 1000 osób niepełnosprawnych w strukturach PolicjiZważywszy, że:Jednym z najważniejszych celów powołania i działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,W wyniku dotychczasowej wieloletniej współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Policją, w strukturach Policji, na podstawie zawartych porozumień i umów, zatrudnionych jest 951 osób niepełnosprawnych,Zatrudnienie w strukturach Policji daje osobom niepełnosprawnym gwarancję stabilnej pracy,Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, występujący z inicjatywy i w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Panem Jerzym Hausnerem, reprezentowany przez Romana Sroczyńskiego - Prezesa Zarząduoraz Komendant Główny Policji - gen. insp. Antoni Kowalczyk, występujący z inicjatywy i w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Panem Krzysztofem Janikiemwyrażają przekonanie o celowości i potrzebie dalszej współpracy, która przyczyni się do realizacji celów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku nr 123, poz. 776, ze zm.).Celem wspólnych działań, jest zatrudnienie w strukturach Policji dalszego 1000 osób niepełnosprawnych.Działania te będą polegały w szczególności na:

 1. przygotowaniu projektu programu określającego warunki dofinansowania utworzenia lub przystosowania istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w strukturach Policji,
 2. przygotowaniu przez Policję szczegółowego planu utworzenia nowych lub przystosowania stniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe porozumienie dotyczące utworzenia w strukturach Policji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zostanie zawarte po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu pn. Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej.Komendant Główny Policji(-) gen. insp. Antoni KowalczykPrezes ZarząduPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(-) Roman Sroczyński Procedury realizacji programu oraz załączniki