informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych (...) na terenie Polski - do dnia 13.05.2015

Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski

Uchwała nr 5/2015 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski”

Uwaga! Od dnia 14 maja 2015 r. program realizowany jest pod nazwą „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” ( kliknij, aby przejść do obowiązującej treści programu )

Procedury wraz z załącznikami ( czytaj )


I. Nazwa programu „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski”

II. Definicje pojęć Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 2. międzynarodowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć międzynarodowe zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych i wydarzenia im towarzyszące, organizowane na terenie Polski o randze: igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, których organizacja zlecana jest przez międzynarodową organizację sportu;
 3. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 4. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz izby działające na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności – tworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 5. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);
 6. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 7. programie – należy przez to rozumieć „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski”;
 8. uczestnikach międzynarodowej imprezy sportowej – należy przez to rozumieć osoby rywalizujące w zawodach sportowych, które odbywają się w ramach międzynarodowej imprezy sportowej;
 9. umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcą a PFRON w sprawie dofinansowania lub refundacji ze środków programu zadania realizowanego w ramach programu, w danym roku kalendarzowym;
 10. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu;
 11. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu, obejmujący dany rok kalendarzowy;
 12. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 13. zadaniu – należy przez to rozumieć zespół działań realizowanych w ramach międzynarodowej imprezy sportowej, w tym przewidzianych do dofinansowania lub refundacji ze środków programu.

III. Podstawa prawna programu Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

IV. Cele programu Celem programu jest wsparcie dla organizowania w Polsce imprez sportowych o randze: igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, promujących aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych.

V. Zasięg i okres realizacji programu Program realizowany będzie na terenie całego kraju, od daty zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą do 31 grudnia 2015 roku.

VI. Adresaci programu Adresatami programu są organizacje pozarządowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, które przygotowują się do organizacji lub organizują międzynarodowe imprezy sportowe.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

 1. Warunkiem otrzymania przez podmioty wskazane w rozdziale VI pomocy finansowej ze środków programu jest:
  1. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym z tytułu wpłat obowiązkowych;
  2. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
  3. przedstawienie dokumentu międzynarodowej organizacji sportu potwierdzającego przyznanie prawa do organizacji imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o charakterze międzynarodowym, której dotyczy wniosek, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 4.
 2. Spośród uczestników międzynarodowej imprezy sportowej, co najmniej 5% stanowić muszą osoby posiadające obywatelstwo polskie.
 3. Uczestnikami międzynarodowej imprezy sportowej muszą być osoby pochodzące co najmniej z 10 krajów.
 4. Liczba uczestników międzynarodowej imprezy sportowej nie może być mniejsza niż 100 osób.

VIII. Formy i zakres pomocy

 1. Pomoc finansowa ze środków programu obejmuje wydatki związane z organizacją i prowadzeniem międzynarodowej imprezy sportowej, w której uczestniczą osoby niepełnosprawne.
 2. Za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki związane z:
  1. organizacją i prowadzeniem imprezy sportowej obejmujące: a) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej obsługi imprezy, b) zakwaterowanie i wyżywienie uczestników międzynarodowej imprezy wraz z opiekunami oraz osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie imprezy, c) transport uczestników międzynarodowej imprezy wraz z opiekunami oraz osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie imprez;
  2. udziałem osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie międzynarodowej imprezy sportowej w szkoleniach związanych z obsługą logistyczną i techniczną imprezy;
  3. wolontariatem oraz usługami informacyjnymi realizowanymi na rzecz uczestników międzynarodowej imprezy sportowej oraz ich opiekunów;
  4. promocją międzynarodowej imprezy sportowej przy wykorzystaniu materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej (broszury, banery internetowe, przewodniki, gadżety);
  5. udziałem uczestników międzynarodowej imprezy sportowej wraz z opiekunami, sympatyków oraz osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie międzynarodowej imprezy sportowej w forach, spotkaniach, panelach dyskusyjnych, wydarzeniach towarzyszących;
  6. prowadzeniem kampanii społecznej promującej międzynarodową imprezę sportową (bilbordy, spoty reklamowe, itp.).
 3. Maksymalna wysokość pomocy ze środków programu nie może przekroczyć 20% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 2 mln zł.

IX. Tryb postępowania

 1. Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminach wyznaczonych przez Zarząd PFRON.
 2. Biuro PFRON dokonuje weryfikacji formalnoprawnej i merytorycznej złożonych wniosków.
 3. Biuro PFRON dokonując weryfikacji merytorycznej wniosku ocenia w szczególności celowość przyznania pomocy ze środków programu w odniesieniu do zaproponowanego przez wnioskodawcę uzasadnienia potrzeby realizacji zadania.
 4. Wysokość pomocy przyznanej ze środków programu, termin realizacji zadania oraz sposób przekazania środków określa umowa zawarta pomiędzy PFRON a wnioskodawcą.
 5. Integralną częścią programu są procedury realizacji programu określające m.in.:
  1. zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
  2. zasady kwalifikowalności wydatków;
  3. tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków;
  4. system monitorowania i zasady ewaluacji programu;
  5. wzory wniosku oraz umowy.
 6. PFRON zapewni ogólnodostępność procedur realizacji programu.

X. Finansowanie realizacji programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalona jest w planie finansowym PFRON.

XI. Zadania realizatorów programu

 1. Realizatorami programu są:
  1. Rada Nadzorcza PFRON;
  2. Zarząd PFRON;
  3. Biuro PFRON.
 2. Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy:
  1. zatwierdzenie programu;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie.
 3. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu;
  2. zatwierdzenie procedur realizacji programu;
  3. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na realizację programu;
  4. dokonanie oceny realizacji programu po jego zakończeniu.
 4. Do zadań Biura PFRON należy:
  1. realizacja programu zgodnie z trybem określonym w programie;
  2. zarządzanie programem;
  3. monitorowanie programu;
  4. dokonywanie okresowej i końcowej ewaluacji programu.

XII. Zasady monitorowania i sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych na realizację zadania

 1. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, umowie i rozliczeniach.
 2. Dla dokonania oceny wykorzystania środków finansowych PFRON uprawniony jest do przeprowadzania okresowych kontroli w siedzibie wnioskodawcy oraz miejscach wykonywania przez niego działalności.


Procedury wraz z załącznikami ( czytaj )