informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pegaz 2003 - treści programu

Komunikat w sprawie programu „PEGAZ 2003”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w chwili obecnej trwają prace nad zmianą zapisów programu „PEGAZ 2003”. Decyzje w sprawie ich wprowadzenia podjęte zostaną na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br.

<hr/>

Procedury realizacji oraz załączniki ( czytaj )

<hr/>

Postanowienia ogólne

 1. Program realizowany będzie na terenie całego kraju od 2003 roku.
 2. Program składa się z następujących modułów realizacji:
  1. Moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, o którym mowa w części I niniejszego programu,
  2. Moduł pomocy w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, pt. „Wózki dla Polski”, o którym mowa w części II niniejszego programu,
  3. 3) skreślony.
 3. Moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, obejmuje:
  1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
  2. obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
  3. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
  4. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji,
  5. obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 4. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie oraz system monitorowania i zasady ewaluacji programu w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się zawarte są w procedurach realizacji programu.
 5. Termin zakończenia realizacji programu lub modułu programu określi Rada Nadzorcza PFRON.

Podstawa prawna programu Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Definicje pojęć Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. programie – należy przez to rozumieć program „PEGAZ 2003”;
 2. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. oddziale – należy przez to rozumieć Oddział PFRON;
 4. pełnomocnikach – należy przez to rozumieć pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON;
 5. osobach w wieku aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć pełnoletnie kobiety w wieku do 60 lat i pełnoletnich mężczyzn w wieku do 65 lat;
 6. orzeczeniu równoważnym – należy przez to rozumieć regulacje, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy;
 7. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć: a) w części I programu wnioskującego o przyznanie pomocy udzielanej w ramach programu, w przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do lat 18), wnioskodawcą jest jedno z rodziców lub opiekun prawny oraz w przypadku pełnoletnich osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny, b) w części II programu należy przez to rozumieć Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie;
 8. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu;
 9. najniższym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy;
 10. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 11. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 12. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 13. oprzyrządowaniu samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego np. podnośnik lub najazd do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, specjalne siedzenia, niestandardowe akcesoria i urządzenia wspomagające kierowanie samochodem przez osobę niepełnosprawną ruchowo, w tym automatyczna skrzynia biegów, sprzęgło automatyczne, ręczny sterownik sprzęgła, ręczny gaz – hamulec, elektroniczna obręcz przyspieszenia oraz urządzenia pomocnicze: przedłużenie pedałów, przeniesienie przełączników, dźwigni i pedałów, system wspomagania parkowania, sterowanie elektroniczne, elektrohydrauliczne mechanizmy do obniżania i podnoszenia nadwozia itp.;
 14. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Joni i Przyjaciele Polska” z siedzibą w Warszawie;
 15. Służbie Więziennej – należy przez to rozumieć Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie;
 16. sprzęcie rehabilitacyjnym – należy przez to rozumieć przedmioty ortopedyczne, w szczególności wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, chodziki;
 17. punkcie remontowym – należy przez to rozumieć pomieszczenia znajdujące się na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, w których będą bezpłatnie dokonywane: składowanie, naprawa, serwis sprzętu rehabilitacyjnego przekazanego przez Stowarzyszenie do użytkowania przed zatwierdzeniem niniejszego programu oraz dostarczanego w ramach realizacji programu;
 18. szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
 19. skreślony;
 20. szkołach ponadgimnazjalnych – należy przez to rozumieć publiczne lub niepubliczne szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 21. kolegium – należy przez to rozumieć kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 22. studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich – należy przez to rozumieć studia, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 23. systemie stacjonarnym – należy przez to rozumieć naukę w systemie dziennym;
 24. systemie niestacjonarnym – należy przez to rozumieć naukę w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu;
 25. obowiązku szkolnym – należy przez to rozumieć obowiązek, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 26. obowiązku przygotowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 27. kosztach uzyskania prawa jazdy – rozumie się przez to koszty kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy kategorii B, tj. koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w okresie trwania kursu przeprowadzanego poza miejscowością, w której mieszka wnioskodawca.

Część I programu - Moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się Cel programu Podstawowym celem programu jest realizacja prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego porozumiewania się oraz poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier w komunikowaniu się i transportowych uniemożliwiających lub utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym – a tym samym umożliwienie dostępu do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji. W wyniku realizacji programu ułatwione zostanie kolejnej grupie osób niepełnosprawnych nabycie własnego sprzętu komputerowego oraz środka transportu, jakim jest wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja programu przyczyni się również do ograniczenia skutków niepełnosprawności i aktywizacji osób niepełnosprawnych a w konsekwencji zmniejszenia liczby osób, które z powodu barier w komunikowaniu się oraz transportowych mają trudności z pozyskaniem pracy i osiągnięciem życiowej samodzielności.

I. Adresaci programu

 1. Adresatami programu w obszarze A są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.
 2. Adresatami programu w obszarze B są:
  1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane w urzędzie pracy, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  2. uczące się, niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które są: a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych, b) słuchaczami kolegiów, c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe, d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, f) studentami uczelni zagranicznych, g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,
  4. niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 3. Adresatami programu w obszarze C i D są:
  1. pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  2. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 4. Adresatami programu w obszarze E są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

II. Warunki uczestnictwa w programie

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, zawierającego szczegółowy opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie to stanowi podstawędo stwierdzenia czy rodzaj niepełnosprawności zgodny jest z warunkami zawartymi w rozdziale I ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz w ust. 3. 1a. Warunkiem uczestnictwa w programie adresata programu, o którym mowa w rozdziale I ust. 4, jest złożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 2. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania ustalane jest przede wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia, którym jest projekt działań mających na celu aktywizację społeczną lub/i zawodową, która zostanie zrealizowana dzięki pomocy udzielonej w ramach programu. Wśród wniosków osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozdziale I ust. 2 pkt 3 i pkt 4, pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają mieszkańcy wsi.
 3. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania, w grupie wnioskodawców, którzy uzyskali równorzędną ocenę, o której mowa w ust. 2, mają wnioskodawcy, którzy nie otrzymali pomocy finansowej ze środków PFRON na zakup przedmiotów/usług określonych w programie.
 4. W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
  1. którzy w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymali warunków zawartych umów,
  2. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
  3. skreślony,
  4. skreślony,
  5. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze B, których niepełnosprawni podopieczni przebywają w ośrodkach szkolno – wychowawczych i innych tego typu placówkach, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę w tych placówkach.
 5. W ramach obszaru A i C programu dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel. 5a. W ramach obszaru B i E programu dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.
 6. Odofinansowanie w ramach programu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 5 i 5a. mogą ubiegać się wnioskodawcy:
  1. w obszarze A i C - którzy wskutek zmian w stanie fizycznym lub pogorszenia stanu zdrowia, potwierdzonego stosownym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę, nie mogą korzystać z posiadanego oprzyrządowania samochodu lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. w obszarach A, B i C – którzy wskutek zdarzeń losowych, potwierdzonych przez właściwe jednostki, utracili przedmiot dofinansowania albo uległ on zniszczeniu,
  3. w obszarze B – którzy muszą, wskutek postępu technologicznego rozbudować lub zmodernizować sprzęt komputerowy zakupiony ze środków PFRON, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania, o ile w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 1 - 3, nie ubiegają się i nie uzyskali ze środków PFRON pomocy na ten sam cel w ramach innych zadań dofinansowanych ze środków PFRON.
 7. skreślony.
 8. skreślony.
 9. O dofinansowanie w ramach obszaru C programu nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którym w danym roku lub w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, udzielono pomocy ze środków PFRON w ramach obszaru D programu.

III. Zakres pomocy

 1. W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie na:
  1. zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (obszar A),
  2. zakup sprzętu komputerowego (obszar B),
  3. zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu (obszar C),
  4. utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D),
  5. pokrycie kosztów uzyskania prawa jazdy (obszar E).
 2. Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest, z zastrzeżeniem ust. 2a, od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu, przy czym wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:
  1. dla oprzyrządowania samochodu – 6,
  2. dla sprzętu komputerowego, dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozdziale I ust. 2 pkt 1 i pkt 2 – 10,
  3. dla wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym – 12, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8,
  4. dla sprzętu komputerowego, dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozdziale I ust. 2 pkt 3 – 3,
  5. dla sprzętu komputerowego, dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozdziale I ust. 2 pkt 4 – 3,
  6. w przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy: a) dla kosztów kursu i egzaminów - 2,25, b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 1,25, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2b. 2a. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru D programu wynosi 3.500 zł., z zastrzeżeniem postanowień ust. 2b, do wykorzystania w okresie 5-ciu lat, zwanym dalej „okresem obowiązywania limitu”, liczonym od dnia zawarcia pierwszej umowy dofinansowania w ramach obszaru D. W okresie obowiązywania limitu wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie wielokrotnie, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty dofinansowania. 2b. Wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy jest równy lub wyższy niż iloczyn czterokrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, określonego w procedurze realizacji programu, mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie równej 25% maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 2 i ust. 2a.
 3. Do uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny zakupu tego sprzętu. 3a. Do otrzymania dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 15% tych kosztów.
 4. Do uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 1% jego ceny zakupu.
 5. Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu oraz kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nie wymaga wniesienia przez wnioskodawcę udziału własnego, jeśli wysokość kwoty dofinansowania to umożliwia. 5a. Udział własny wnioskodawcy w zakupie, którego wartość przekracza sumę kwoty dofinansowania ze środków PFRON i minimalnego udziału własnego w zakupie, wzrasta odpowiednio do ceny zakupu.
 6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy. Umowa dofinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.
 7. skreślony.
 8. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru C może zostać decyzją Pełnomocników zwiększona, jednak nie więcej niż o 100%, jeśli zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej. Ubiegając się o zwiększenie kwoty dofinansowania wnioskodawca uzasadnia wystąpienie, dołączając odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz informację sprzedawcy wózka, potwierdzające konieczność zakupu wózka niestandardowego.

IV. Realizatorzy programu

 1. Zarząd PFRON:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu,
  2. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na poszczególne obszary programu,
  3. przyznawanie Oddziałom limitów środków finansowych na realizację programu w poszczególnych obszarach,
  4. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.
 2. Oddziały – do zakresu działania, których należy postępowanie zgodnie z procedurami realizacji programu, w tym przede wszystkim:
  1. weryfikacja formalna wniosków,
  2. obsługa procesu rozpatrywania i realizacji wniosków,
  3. obsługa administracyjno – finansowa beneficjentów,
  4. monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
 3. Pełnomocnicy – podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy.
 4. Komisje opiniujące wnioski, w skład których wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (koszty przejazdu członków Komisji na miejsce obrad pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację programu na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników).
 5. Biuro PFRON:
  1. koordynacja realizacji programu,
  2. monitorowanie programu,
  3. okresowa i końcowa ewaluacja programu.

Część II programu- Moduł pomocy w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, pt. „Wózki dla Polski”

Cel programu Celem programu jest dofinansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, realizującego we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie program p.n. „Wózki dla Polski”. Stowarzyszenie prowadzi w Polsce działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kontynuując ideę amerykańskiej organizacji „Joni & Friends”, która remontuje we współpracy z więzieniami, używany sprzęt rehabilitacyjny i zapewnia jego dystrybucję na świecie w ramach programu pn. „Wózki dla świata”. Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi oraz ośrodkami pomocy społecznej, które przy pomocy ankiet, w konsultacji z lekarzami prowadzącymi, typują osoby wymagające zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz dobierają wózek do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pomoc finansowa PFRON w ramach realizacji programu przyczyni się do wsparcia działań Stowarzyszenia mających na celu bezpłatną pomoc osobom niepełnosprawnym znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej i materialnej (osoby niezamożne, samotne i niezaradne życiowo, wymagające specjalnej pomocy) w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, w szczególności w wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, chodziki.

I. Realizatorzy programu

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska.
 2. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie.
 3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II. Zadania realizatorów programu

 1. Do zadań Stowarzyszenia należy:
  1. nieodpłatne dostarczanie do punktu remontowego sprzętu rehabilitacyjnego, w tym minimum 300 używanych wózków inwalidzkich rocznie,
  2. nieodpłatne wyposażenie punktu remontowego w sprzęty i narzędzia do prowadzenia remontu sprzętu rehabilitacyjnego,
  3. nieodpłatne dostarczenie części zamiennych i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu sprzętu rehabilitacyjnego,
  4. nieodpłatne szkolenie pracowników Służby Więziennej i osób osadzonych wykonujących prace przy remoncie sprzętu rehabilitacyjnego,
  5. zorganizowanie dystrybucji wyremontowanego sprzętu rehabilitacyjnego,
  6. zapewnienie fachowej obsługi przy dystrybucji sprzętu rehabilitacyjnego przez polskich i amerykańskich terapeutów,
  7. pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego do punktu remontowego oraz miejsc dystrybucji,
  8. pokrycie kosztów podróży i pobytu polskich i amerykańskich specjalistów rehabilitantów.
 2. Do zadań Służby Więziennej należy:
  1. nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się na terenie Aresztu Śledczego w Białołęce na potrzeby punktu remontowego, w którym będzie składowany, naprawiany i serwisowany sprzęt rehabilitacyjny,
  2. przeprowadzenie we własnym zakresie prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach punktu remontowego, z tym że, koszt materiałów budowlano-instalacyjnych zostanie dofinansowany przez PFRON,
  3. nieodpłatne wykonywanie napraw sprzętu rehabilitacyjnego przy udziale osób osadzonych w zakładzie karnym,
  4. nadzór nad jakością wykonywanych zadań, o których mowa w pkt 2 i 3.
 3. Do zadań PFRON należy:
  1. dofinansowanie kosztów prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach budynku dawnej kuchni Aresztu Śledczego Białołęka, przeznaczonych na potrzeby punktu remontowego,
  2. refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcę za dostarczone media (w szczególności energia elektryczna, woda, ogrzewanie), a związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem punktu remontowego.

III. Ogólne zasady realizacji programu

 1. Rozpoczęcie realizacji programu nastąpi po zawarciu trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy PFRON, Stowarzyszeniem i Służbą Więzienną.
 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określi w szczególności:
  1. cel i strony porozumienia,
  2. deklarację współpracy przy realizacji programu,
  3. zadania stron wynikające z realizacji programu,
  4. termin złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych PFRON,
  5. maksymalny koszt realizacji programu ze środków PFRON,
  6. przewidywane efekty realizacji porozumienia,
  7. przypadki, w których porozumienie ulega rozwiązaniu,
  8. okres obowiązywania porozumienia.
 3. W terminie określonym w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, Służba Więzienna wystąpi do Zarządu PFRON z wnioskiem o przyznanie środków finansowych PFRON na dofinansowanie kosztów prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby punktu remontowego oraz na refundację przewidywanych kosztów związanych z funkcjonowaniem punktu (media). Do wniosku powinien zostać dołączony dokument określający zakres robót oraz szacunkowy kosztorys adaptacji pomieszczeń. Wnioskodawca powinien jednoznacznie określić, które materiały budowlano-instalacyjne i z których pozycji kosztorysowych zostaną zakupione w ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych.
 4. W ramach programu, PFRON może przyznać środki na pokrycie kosztów:
  1. materiałów budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do wykonania prac adaptacyjno-remontowych wraz z kosztami zakupu i podatku VAT (rodzaj i ilość materiałów zgodna z kosztorysami) – w formie dofinansowania tych kosztów,
  2. przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – w formie refundacji tych kosztów,
  3. kosztów mediów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem punktu remontowego, w szczególności poniesione przez Służbę Więzienną opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie – w formie refundacji tych kosztów co kwartał.
 5. Decyzję w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 4, podejmuje Zarząd PFRON.
 6. Warunkiem przyznania ze środków PFRON refundacji kosztów mediów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, ponoszonych przez Służbę Więzienną w kolejnych latach funkcjonowania punktu remontowego, jest posiadanie przez PFRON środków finansowych na realizację programu. Podstawą decyzji o refundacji kosztów mediów będzie wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON składany corocznie przez Służbę Więzienną, w terminie do końca pierwszego kwartału kolejnego roku realizacji programu.
 7. Podstawą przekazania przyznanych przez PFRON środków finansowych będzie umowa zawarta pomiędzy PFRON a Służbą Więzienną. W umowie określone zostaną szczegółowe zasady i warunki przekazywania oraz rozliczenia środków finansowych PFRON wraz z terminem ich rozliczenia. Do rozliczenia finansowego, w przypadku:
  1. kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, winny być dołączone w szczególności faktury VAT wystawione na wnioskodawcę, rozliczenie zużycia zakupionych materiałów, protokół końcowego odbioru robót i dopuszczenia modernizowanych pomieszczeń do użytkowania,
  2. kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, winny być dołączone faktury VAT wystawione na wnioskodawcę.
 8. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3 i ust. 6 oraz wzór umowy, o której mowa w ust. 7, zostaną przyjęte przez Zarząd PFRON.
 9. PFRON zrefunduje koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, pod warunkiem zamontowania na koszt wnioskodawcy liczników pomiarowych mediów w pomieszczeniach punktu remontowego. Refundacji podlegają koszty mediów poniesione przez wnioskodawcę od daty uruchomienia punktu remontowego, podanej we wspólnym oświadczeniu złożonym Zarządowi PFRON przez Służbę Więzienną i Stowarzyszenie, w terminie 14 dni od daty uruchomienia punktu.
 10. Wypłata środków PFRON, dotyczących refundacji poniesionych przez wnioskodawcę kosztów mediów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nastąpi pod warunkiem:
  1. rozliczenia umowy o dofinansowanie prac adaptacyjno - remontowych w pomieszczeniach przeznaczonych na punkt remontowy,
  2. złożenia przez wnioskodawcę co kwartał wystąpienia o uruchomienie środków PFRON na refundację kosztów mediów.
 11. Formularz wystąpienia o uruchomienie środków, o których mowa w ust. 10 pkt 2, stanowić będzie załącznik do umowy.
 12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie obejmuje kosztów robocizny związanej z adaptacją pomieszczeń.
 13. W ramach programu nie mogą być dofinansowane koszty, które są finansowane ze środków PFRON w ramach innych programów lub zadań ustawowych.
 14. Służba Więzienna odpowiada za terminowe i prawidłowe rozliczenie środków finansowych przekazanych przez PFRON.
 15. PFRON zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.
 16. Za obsługę finansową programu (w zakresie środków finansowych PFRON) odpowiedzialny jest Mazowiecki Oddział PFRON.

IV. Koszt realizacji programu

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON przyznane w ramach realizacji programu nie może przekroczyć, w przypadku:
  1. dofinansowania i refundacji kosztów, o których mowa w rozdziale III ust. 4 pkt 1 i 2 – rzeczywistych wydatków, jednak nie więcej niż 125.000,00 zł,
  2. refundacji kosztów, o których mowa w rozdziale III ust. 4 pkt 3 – jednak nie więcej niż 24.000,00 zł rocznie.
 2. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie do czasu wyczerpania środków przewidzianych na jego realizację w planie finansowym PFRON.

Część III programu skreślona