informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II

Projekt systemowy realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012. Projekt jest drugą edycją wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2009 podczas realizacji I edycji projektu pn.: „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz upośledzeniem w stopniu głębokim)” objęto wsparciem 600 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Z realizacji rocznego projektu pilotażowego wynika, że indywidualizacja, akceptacja, wzmocnienie, odkrycie możliwości i potencjału pozwoliły każdej osobie zrobić pierwszy krok na drodze aktywizacji zawodowej. Nowy projekt jest kontynuacją działań podjętych w poprzedniej edycji. Uczestnikom zaoferowana została możliwości bardzo prostego, zaplanowanego działania według stałego harmonogramu, w ściśle określonych warunkach, z indywidualnym wsparciem. Po raz kolejny wsparciem zostały objęte osoby głęboko upośledzone, otaczane do tej pory wyłącznie opieką. Ponadto w projekcie zatrudniono osoby z niepełnosprawnością intelektualną z stopniu lekkim i umiarkowanym w charakterze mentora – pomocnika terapeuty, zgodnie z zasadą empowerment. Niezwykle cenne jest, że osoby te, postrzegane dotąd, jako potrzebujące pomocy i wsparcia, same tę pomoc świadczą innym, bardziej potrzebującym.

Cel główny projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym 700 osób z niepełnosprawnością intelektualną (280 kobiet, 420 mężczyzn) z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim do 30 listopada 2012 roku.

Cele szczegółowe projektu:

 • odkrycie indywidualnego potencjału oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zaplanowanie/zweryfikowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet, 282 mężczyzn)
 • zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet, 282 mężczyzn)
 • podniesienie kompetencji zawodowych poprzez organizację zajęć praktycznych w zakładach pracy u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet, 282 mężczyzn)
 • utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i jakości wykonywanej pracy u 130 zatrudnionych osób z niepełnosprawnością intelektualną (52 kobiet, 78 mężczyzn)
 • odkrycie indywidualnego potencjału u osób 100 osób (40 kobiet, 60 mężczyzn) z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
 • zwiększenie wiedzy na temat możliwości aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną u 700 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną (560 kobiet, 140 mężczyzn)

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które należą do jednej z grup:

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym pozostające bez zatrudnienia. Planowane jest objęcie wsparciem osób w wieku od 18 do 55 r.ż. Górna granica wieku została określona z uwagi na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności intelektualnej połączonej z procesem starzenia się. W grupie tej planuje się udział, co najmniej 25% osób z zespołem Downa – zgodnie z częstotliwością występowania w populacji oraz co najmniej 25% osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Łącznie w tej grupie zostanie objętych wsparciem 600 osób (240 kobiet, 360 mężczyzn).
 • Osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego – 100 osób (w tej grupie granica wieku została przesunięta od 16 r.ż.) (40 kobiet, 60 mężczyzn). Dolna granica wieku została określona z uwagi na fakt, iż ze względu na głęboki stopień upośledzenia nie planuje się zatrudniania tych osób, a objęcie ich wsparciem we wcześniejszym okresie życia może wpłynąć pozytywnie na ich rozwój. Zgodnie z obowiązującym prawem, osiągnięcie wieku 16 lat predysponuje do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Rodziny/ opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną – 700 osób (560 kobiet, 140 mężczyzn). Z prowadzonego pilotażu wynika, że osobami najczęściej uczestniczącymi w procesie aktywizacji swoich dzieci są kobiety – matki. Zakłada się, że prowadzone działania będę miały na celu uaktywnienie mężczyzn w tym procesie, co najmniej 20% zostanie objętych wsparciem.
 • Kadra pracująca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz mentorzy – 160 osób. Brak możliwości podziału tej grupy beneficjentów na kobiety i mężczyzn, bowiem płeć nie będzie kryterium naboru na stanowiska pracy.

W ramach projektu uczestnik może skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
 • Spotkania z psychologiem (indywidualne i grupowe),
 • Warsztaty grupowe,
 • Warsztaty w zakładach pracy,
 • Praktyki zawodowe w zakładach pracy,
 • Spotkania indywidualne i grupowe na temat „Pośrednictwa pracy”,
 • Staż,
 • Wsparcie trenera dla osób zatrudnionych

Aktywizacja zawodowa:

I ETAP AKTYWIZACJI – zakłada się, że skorzysta z tego etapu średnio 270 osób

Dotyczy osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z żadnych form aktywizacji, oprócz warsztatu terapii zajęciowej, czy innych ośrodków dziennych (nie brały udziału w I edycji realizacji projektu systemowego, nie mają przygotowanych Indywidualnych Planów Działania). Beneficjent na tym etapie aktywizacji przechodzi całą ścieżkę aktywizacji – od diagnozy aż po ewentualne zatrudnienie. Dla tej grupy osób przewidziane są:

 • diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych;
 • diagnoza poziomu kompetencji społecznych;
 • warsztaty 1-2 dniowe w przedsiębiorstwach na otwartym rynku pracy służące weryfikacji i uzupełnieniu diagnozy wstępnej;
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • wsparcie szkoleniowe, w tym warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy;
 • szkolenie praktyczne w formie indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy;
 • grupowe i indywidualne pośrednictwo pracy, w tym „spotkania z gazetą” oraz wyszukiwanie i analiza ofert pracy z wykorzystaniem Internetu. Każdy beneficjent ostateczny przy wsparciu doradcy zawodowego stworzy własne dokumenty aplikacyjne i prześle je lub złoży do wybranych pracodawców. Poza tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą miały możliwość przy wsparciu doradcy zarejestrować się w PUP w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia;
 • w dalszym etapie ewentualnie staż zawodowy bądź zatrudnienie;
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze.

II ETAP AKTYWIZACJI – zakłada się, że skorzysta z tego etapu średnio 200 osób

Dotyczy osób, które dotychczas uczestniczyły już w różnego rodzaju działaniach aktywizacyjnych (korzystały z usług w ramach innych projektów), mają już stworzone IPD. Połowa osób z tej grupy uczestniczyła w I edycji realizacji projektu systemowego i w ramach prowadzonych tam zajęć ma stworzone IPD. Ze względu na długą przerwę w zajęciach z zakresu aktywizacji pierwsze działania na tym etapie będą polegały na ewaluacji IPD i jego uaktualnieniu (określeniu nowych celów zawodowych). Dla osób na II etapie aktywizacji przewidziane są:

 • ewaluacja i uaktualnienie;
 • wsparcie szkoleniowe, w tym trening kompetencji społecznych na rozszerzonym poziomie oraz warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy;
 • grupowe i indywidualne pośrednictwo pracy, w tym „spotkania z gazetą” oraz wyszukiwanie i analiza ofert pracy z wykorzystaniem Internetu. Każdy beneficjent ostateczny przy wsparciu doradcy zawodowego stworzy własne dokumenty aplikacyjne i prześle je lub złoży do wybranych pracodawców. Poza tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą miały możliwość przy wsparciu doradcy zarejestrować się w PUP w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia.
 • na otwarty rynek pracy (w tym indywidualne zajęcia praktyczne analogicznie jak w I etapie aktywizacji, staże, zatrudnienie). Wskazane jest, aby osoba, która niejednokrotnie korzystała z różnego rodzaju wsparcia mogła wyjść poza etap diagnozy i szkoleń.
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze

III ETAP AKTYWIZACJI – zakłada się, że skorzysta z tego etapu średnio 150 osób

Dotyczy osób, które w chwili przystąpienia do projektu są już zatrudnione na otwartym rynku pracy. Dla tej grupy osób przewidziane jest wsparcie w postaci monitoringu zatrudnienia, który prowadzić będzie trener pracy. Poza tym każda osoba będzie mogła uzyskać indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno - doradcze. Monitoring zatrudnienia jest niezbędny w celu podtrzymania motywacji osoby do pracy oraz zachowania wysokiej jakości świadczonej przez daną osobę pracy. Ponadto w momencie utraty pracy taka osoba będzie mogła uzyskać wsparcie w poszukiwaniu i uzyskaniu nowego zatrudnienia. Dodatkowo działania z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologiczno – doradczego będą miały na celu budowanie ścieżki kariery osoby z niepełnosprawnością intelektualną (zmiana stanowiska pracy, rozszerzenie zakresu obowiązków – każdorazowo wymagają wsparcia trenera pracy w przystosowaniu się do nowych warunków).

 • wsparcie osoby niepełnosprawnej w przedsiębiorstwie przez trenera pracy (uzależnione od indywidualnych potrzeb beneficjenta ostatecznego oraz okresu jego zatrudnienia)
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze.

Projekt realizowany jest w 11 województwach Polski (warmińsko – mazurskie, zachodniopomorskie, małopolskie, śląskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie) zgodnie z przeprowadzoną procedurą wyboru Kół Partnerskich PSOUU. Taki stan rzeczy ma na celu zapewnienie najwyższej jakości usług dla beneficjentów projektu, usprawnienie monitoringu, kontroli oraz racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. Regulamin rekrutacji dostępny na stronie projektu określa szczegółowe zasady rekrutacji beneficjentów.

Więcej informacji na stronie: www.odwaznidopracy.pl


Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II - podręcznik dobrych praktyk - ( pobierz - 30 MB)