informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dodatkowy, otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza dodatkowy, otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”.

Partnerem PFRON w przedmiotowym projekcie może być: fundacja lub organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych (niesłyszących). Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2010. Projekt realizowany będzie w okresie: 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2012 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 12000000,00 zł

Celem partnerstwa będzie objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 1600 osób niesłyszących, w tym 800 uczniów i absolwentów, poprzez:

 1. opracowanie indywidualnej diagnozy dla 1600 osób niesłyszących,
 2. opracowanie indywidualnych planów działania dla 1600 osób niesłyszących,
 3. poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych dla 1600 osób niesłyszących,
 4. ukończenie przez 500 osób niesłyszących warsztatów aktywizacji zawodowej,
 5. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 200 osób niesłyszących,
 6. ukończenie szkoleń zawodowych przez 100 osób niesłyszących,
 7. udział 1600 osób w warsztatach dla rodzin i opiekunów osób niesłyszących.

Rezultaty do zakończenia projektu:

 1. podjęcie pracy przez 180 osób,
 2. kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 300 osób,
 3. stworzenie strony internetowej projektu,
 4. nabycie nowych i doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym (PJM) przez 600 nauczycieli.

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych:

Projekt zakłada objęcie wsparciem osoby niesłyszące (zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowego Biura Audiofonologii osoby niesłyszące to osoby z ubytkiem słuchu powyżej 70 dB). Projekt przewiduje również wsparcie dla osób kończących naukę w gimnazjach przysposabiających do pracy, w szkołach ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego a także osoby, które ukończyły naukę w tych szkołach i placówkach. Warunkiem udziału osób niesłyszących w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL:

Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,
 2. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 3. Oświadczenie o możliwości działania w regionach lub na terenie całego kraju,
 4. Informacja o doświadczeniu w realizacji lub współrealizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 200.000 PLN,
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,
 6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizację projektu),
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanym w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski),
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach,
 4. Opis działań merytorycznych (zadań), które partner chciałby realizować w ramach projektu,
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia;

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. Do realizacji projektu zostanie wybranych maksymalnie 3 partnerów,
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl,
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 4. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów,
 5. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez PFRON – będzie on uzależniony od podpisania umowy o dofinansowanie projekt ze środków EFS,
 6. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,
 7. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 8. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),
 9. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 10. Istnieje możliwość udziału partnerów, którzy deklarują chęć realizacji tylko części przewidzianych modułów projektu,
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę wg. załączonego wzoru należy przesyłać – z podpisem osoby upoważnionej – na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie:

z dopiskiem: (WUE - „Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II” Nie otwierać przed 03.09.2010 r.)

oraz w wersji elektronicznej na płycie w terminie do 03.09.2010 r. (decyduje data wpływu do PFRON). Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 2250 55 664 oraz e-mail: karolina_gawel@pfron.org.pl.


 • Karta oceny oferty ( pobierz )
 • Oferta do otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego( pobierz )
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki( pobierz )
 • Wyciąg z Planu Działań na 2010( pobierz )