informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza

otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.: „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, partnerem projektu mogą być:

 • wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych),
 • jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*.

* ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2012.

Termin realizacji projektu wynikający z Planu Działania to kwiecień 2012 r. – marzec 2014 r.

Przewidywany budżet projektu wynosi: 6 374 450,00 zł.

Celem projektu jest opracowanie ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, co przyczyni się do poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy.

Zakładane rezultaty projektu:

 1. przeprowadzenie 15 ekspertyz z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach;
 2. udzielenie 3500 porad w ramach funkcjonujących punktów informacyjno-doradczych w ramach oddziałów PFRON,
 3. zorganizowanie 350 spotkań informacyjnych w ramach funkcjonujących punktów informacyjno-doradczych w ramach oddziałów PFRON,
 4. opracowanie 1 publikacji zawierającej ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem różnicowania tej grupy ze względu na rodzaje niepełnosprawności,
 5. opublikowanie w nakładzie 1000 egzemplarzy publikacji, prezentującej wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach,
 6. dotarcie do około 400 000 pracodawców w wyniku przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej dla pracodawców, upowszechniającej ramowe wytyczne, jako źródło dobrych praktyk,
 7. podniesienie o 20% świadomości w zakresie specyfiki pracy osób niepełnosprawnych w wyniku przeprowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej,
 8. przeprowadzenie 10 seminariów dla 150 uczestników z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”. Wymagania formalne:

 1. Doświadczenie w zakresie oceny oraz projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych, oraz w obszarze dostosowania warunków pracy do psychofizycznych możliwości człowieka,
 2. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,
 3. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 4. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów (niezależnie od źródła finansowania) o wartości powyżej 300.000,00 PLN,
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,
 6. Kopia aktualnego odpisu z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.
 7. Kopia statutu podmiotu oraz kopia nadania numeru REGON i NIP (jeśli dotyczy).

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (eksperci współpracujący z podmiotem lub inne osoby, które mogą wziąć udział w realizacji projektu, zaplecze techniczne niezbędne do realizacji projektu, struktura organizacyjna podmiotu: oddziały, pomieszczenia, budynki, placówki, które partner chce zaangażować w realizację projektu, itp.),
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski) – maksymalnie 3,
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach– maksymalnie 3,
 4. Opis działań merytorycznych (zadań) w projekcie.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. W naborze zostanie wyłonionych maksymalnie 2 partnerów,
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl,
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 4. Wybrany w otwartym naborze partner, który wniesie zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, może podlegać wykluczeniu z partnerstwa,
 5. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,
 6. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 7. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej/Porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji Projektu (której/-go wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),
 8. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 9. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej - z podpisem osoby upoważnionej, na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WRP - „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” - nie otwierać przed 20 sierpnia 2012 r. oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 20 sierpnia 2012 roku (decyduje data wpływu do PFRON).

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50-55-390 oraz e-mail: jwaszkiewicz@pfron.org.pl.


 • Oferta - ( pobierz )
 • Karta Oceny Oferty - ( pobierz )
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( pobierz )
 • „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą PO KL”, - wyciąg z Planu Działania na rok 2012 - ( pobierz )