informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie” ze środków EFS w ramach projektu systemowego 1.3.6. oraz PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie”.

Partnerem PFRON w przedmiotowym projekcie może być: każdy podmiot spoza sektora finansów publicznych, mogący spełnić wymagania podanej w dalszej części ogłoszenia Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2010. Projekt realizowany będzie w okresie: 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 2 000 000,00 zł Celem partnerstwa będzie:

 1. przeprowadzenie audytu dostępności 200 stron internetowych instytucji publicznych pod kątem wytycznych Konsorcjum W3C
 2. 200 raportów z audytów z zaznaczeniem błędów i możliwości ich naprawienia,
 3. zatrudnienie co najmniej 20 osób niepełnosprawnych, które brałyby udział w audytowaniu stron
 4. uwrażliwienie 200 zaudytowanych instytucji na formułowanie stron internetowych w kodach dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 5. zwiększenie dostępu do informacji internetowej dla osób niepełnosprawnych
 6. wzrost wiedzy i umiejętności kadr zajmujących się tworzeniem i administrowaniem serwisami internetowymi w 80 instytucjach
 7. rozpowszechnienie idei tworzenia stron dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL ( pobierz ).

Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy;
 2. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze
 4. Przedstawienie działań merytorycznych (zadań), które partner chciałby realizować w ramach projektu;
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego;

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizację projektu);
 2. Znajomość standardów i rozwiązań informatycznych
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych przez podmiot projektach;

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. Do realizacji projektu zostanie wybrany 1 partner;
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl ;
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert;
 4. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów;
 5. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez PFRON – będzie on uzależniony od przyjęcia Planu Działania na rok 2010 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( pobierz ) i podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS;
 6. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON;
 7. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt;
 8. Partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”);
 9. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie;
 10. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zmian w ogłoszeniu otwartym o naborze partnerów

Ofertę wg. załączonego wzoru ( pobierz ) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kgawel@pfron.org.pl oraz pocztą – z podpisem osoby upoważnionej – na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa (z dopiskiem – WUE „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie”)

w terminie do 21 dni od daty emisji ogłoszenia tj. do 13 listopada 2009 r. (decyduje data wpływu do PFRON)

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 226-90-44 oraz e-mail: kgawel@pfron.org.pl .

Pytania i odpowiedzi.


 • Wyciag zprojektuPlanu Dzialania na 2010 "Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie" ( pobierz )
 • Formularze ( pobierz )