informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL oraz PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II”.

Partnerem PFRON w przedmiotowym projekcie może być: fundacja lub organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych (niewidomych). Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2010. Projekt realizowany będzie w okresie: 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2011 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 10 000 000,00 zł Celem partnerstwa będzie objęcie wsparciem 1200 osób niewidomych, w tym 500 uczniów i absolwentów, poprzez:

 1. opracowanie indywidualnej diagnozy dla 1200 osób niewidomych,
 2. opracowanie indywidualnych planów działania dla 1200 osób niewidomych,
 3. poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych dla 1200 osób niewidomych,
 4. ukończenie przez 500 osób niewidomych warsztatów aktywizacji zawodowej,
 5. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 80 osób niewidomych,
 6. ukończenie szkoleń zawodowych przez 200 osób niewidomych,
 7. udział 1200 osób w warsztatach dla rodzin i opiekunów osób niewidomych.
 8. podjęcie pracy przez 180 osób niewidomych,
 9. kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 300 osób niewidomych,
 10. stworzenie strony internetowej projektu.

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych: Uczestnik projektu (BO) musi spełniać następujące warunki formalne:

 • Wiek od 16 do 64 roku życia,
 • Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O albo posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny 04-O z jednoczesnym udokumentowanym stopniem utraty wzroku [ostrość wzroku (po korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 3/60 (0,05) lub zawężenie pola widzenia poniżej 20 stopni].
 • Być uczniem lub absolwentem szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL ( pobierz ). Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy;
 2. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 3. Możliwości działania w regionach lub na terenie całego kraju;
 4. Informacja o doświadczeniu w realizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 500.000 PLN;
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego;

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizację projektu);
 2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski;
 3. Opis działań merytorycznych (zadań), które partner chciałby realizować w ramach projektu;
 4. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych m.in. z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia;

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. Do realizacji projektu zostanie wybranych maksymalnie 3 partnerów;
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl ;
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert;
 4. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów;
 5. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez PFRON – będzie on uzależniony od przyjęcia Planu Działania na rok 2010 Program Operacyjny Kapitał Ludzki( pobierz ) i podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS;
 6. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON;
 7. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt;
 8. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”);
 9. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie;
 10. Istnieje możliwość udziału partnerów, którzy deklarują chęć realizacji tylko części przewidzianych modułów projektu;
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę wg. załączonego wzoru ( pobierz ) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kgawel@pfron.org.pl oraz pocztą – z podpisem osoby upoważnionej – na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa (z dopiskiem: WUE - „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II”)

w terminie do 21 dni od daty emisji ogłoszenia tj. do 13 listopada 2009 r. (decyduje data wpływu do PFRON)

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 226-90-44 oraz e-mail: kgawel@pfron.org.pl .

Pytania i odpowiedzi:


 • Wyciag zprojektu Planu Dzialania na 2010 "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II" ( pobierz )
 • Formularze ( pobierz )