informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”

Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Partnerem projektu mogą być:

 • wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych)
 • jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*.

* ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2012.

Zakłada się, że projekt realizowany będzie w okresie: marzec 2012r. – luty 2014r.

Przewidywany budżet projektu wynosi: 6000000,00 zł.

Rezultatem partnerstwa będzie objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 800 osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zakładane rezultaty twarde projektu:

 1. opracowanie 800 indywidualnych planów działania,
 2. 800 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego,
 3. 500 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia prawnego,
 4. 100 osób niepełnosprawnych zakończy udział w warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej,
 5. 100 osób niepełnosprawnych weźmie udział w praktycznej nauce zawodu,
 6. 40 osób niepełnosprawnych podejmie naukę w szkole średniej, policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
 7. 50 osób niepełnosprawnych odbędzie staże na otwartym rynku pracy/chronionym rynku pracy,
 8. 120 osób niepełnosprawnych podejmie pracę,
 9. 50 osób niepełnosprawnych utrzyma się na rynku pracy,
 10. 500 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych zostanie objętych wsparciem psychologicznym i prawnym,
 11. 2 konferencje upowszechniające rezultaty projektu,
 12. przygotowanie i dystrybucja 600 egzemplarzy podręcznika dobrych praktyk.

Zakładane rezultaty miękkie projektu:

 1. dokonanie diagnozy funkcjonalnej, określenie kompetencji i umiejętności pracowników oraz stopnia samodzielności u 90% beneficjentów projektu np. poprzez przeprowadzenie ankiety,
 2. zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności u 90% beneficjentów projektu np. poprzez przeprowadzenie ankiety,
 3. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u około 90% beneficjentów projektu,
 4. wzrost koncepcji i uwagi oraz zadaniowości u 90% beneficjentów projektu np. poprzez przeprowadzenie ankiety,
 5. zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych.

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych:

Projekt zakłada objęcie wsparciem osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

Wymagania formalne:

 1. Doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym,
 2. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,
 3. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 4. Możliwość działania w regionach lub/i na terenie całego kraju,
 5. Informacja o doświadczeniu w realizacji lub współrealizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 200.000,00 PLN,
 6. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,
 7. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych,
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski),
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach,
 4. Opis działań merytorycznych (zadań),
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. W otwartym naborze zostanie wyłonionych maksymalnie 4 partnerów,
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl,
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 4. Realizacja projektu jest uwarunkowana przyjęciem Planu Działania na rok 2012. Postępowanie w sprawie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu zostanie unieważnione w sytuacji braku akceptacji projektu w Planie Działania na rok 2012,
 5. Podane wskaźniki mogą ulec niewielkim modyfikacjom,
 6. Wybrany w otwartym naborze partner, który wniesie zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, będzie podlegał wykluczeniu z partnerstwa,
 7. Wybrany w otwartym naborze partner, który nie wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w przygotowaniu projektu, będzie wykluczony,
 8. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,
 9. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 10. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),
 11. Podmiot, który nie zostanie wybrany do pełnienia funkcji partnera w projekcie, ma możliwość wniesienia środka odwoławczego od przedmiotowej decyzji,
 12. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 13. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej - z podpisem osoby upoważnionej - na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WUE - „ Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” – nabór otwarty

Nie otwierać przed 21 lutym 2012 roku

oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 21 lutego 2012 roku (decyduje data wpływu do PFRON) .

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 2250-55-687 oraz e-mail: wgajdziewska@pfron.org.pl lub 22 50-55-390, e-mail: jwaszkiewicz@pfron.org.pl .


 • Oferta do otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłoszonego przez PFRON w dniu 1 lutego 2012 roku. ( pobierz )
 • Karta oceny oferty ( pobierz )
 • Wyciąg z projektu ( pobierz )
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( pobierz )