informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL oraz PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II”.

Partnerem PFRON w przedmiotowym projekcie może być: fundacja lub organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób głuchoniewidomych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2010. Projekt realizowany będzie w okresie: 1 lutego 2010 r. – 31 grudnia 2012 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 9000000,00 zł

Celem partnerstwa będzie objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 1000 osób głuchoniewidomych poprzez:

 1. opracowanie indywidualnej diagnozy dla 1000 osób,
 2. opracowanie indywidualnych planów działania dla 1000 osób głuchoniewidomych,
 3. poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych dla 1000 osób,
 4. ukończenie przez 400 osób warsztatów aktywizacji zawodowej
 5. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 100 osób,
 6. ukończenie szkoleń zawodowych przez 50 osób,
 7. udział 1000 osób w warsztatach dla rodzin i opiekunów osób głuchoniewidomych

Zakładane rezultaty projektu:

 1. podjęcie pracy przez 100 osób,
 2. kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 200 osób,

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych:

Projekt zakłada objęcie wsparciem osoby głuchoniewidomych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Beneficjentem ostatecznym może być osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku od 16 do 65 roku życia (w wypadku kobiet do 60 lat).

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL ( pobierz ):

Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy;
 2. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 3. Możliwość działania w regionach lub na terenie całego kraju;
 4. Informacja o doświadczeniu w realizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 800.000 PLN;
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego;

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizację projektu);
 2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski;
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych przez podmiot projektach;
 4. Opis działań merytorycznych (zadań), które partner chciałby realizować w ramach projektu;
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych m.in. z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia;

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. Do realizacji projektu zostanie wybranych maksymalnie 2 partnerów;
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl;
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert;
 4. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów;
 5. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez PFRON – będzie on uzależniony od przyjęcia Planu Działania na rok 2010 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( pobierz ) i podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS;
 6. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON;
 7. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt;
 8. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”);
 9. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie;
 10. Istnieje możliwość udziału partnerów, którzy deklarują chęć realizacji tylko części przewidzianych modułów projektu;
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę wg. załączonego wzoru należy przesyłać – z podpisem osoby upoważnionej – na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WUE - „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II” Nie otwierać przed 14.XII.2009r.

oraz w wersji elektronicznej na płycie w terminie do 14 grudnia 2009r. (decyduje data wpływu do PFRON)

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22226-90-44 oraz e-mail: kgawel@pfron.org.pl.


 • Wyciąg z projektu Planu Działania na 2010 " Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II" ( pobierz )
 • Formularze ( pobierz )