informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Uzupełniający, otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób z autyzmem II”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza uzupełniający, otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób z autyzmem II”.

Partnerem PFRON w przedmiotowym projekcie może być: fundacja lub organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z autyzmem. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2010. Projekt realizowany będzie w okresie: 1 maja 2010 r. – 31 grudnia 2011 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 6 000 000,00 zł

Celem partnerstwa będzie objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 350 osób z autyzmem poprzez :

 1. opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej dla 350 osób,
 2. objęcie wsparciem psychologicznym i prawnym 350 opiekunów osób z autyzmem,

Zakładane rezultaty projektu:

 1. podjęcie przez 40 osób pracy w zakładach aktywności zawodowej lub udział warsztacie terapii zawodowej,
 2. podjęcie pracy w zakładzie pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy przez 25 osób,
 3. zatrudnienie 10 osób w podmiocie sektora ekonomii społecznej lub innym,
 4. 20 zestawów akcesoriów niezbędnych do testów TTAP,
 5. 20 certyfikatów dla terapeutów

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych:

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób z autyzmem z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL:

Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,
 2. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 3. Możliwość działania w regionach lub na terenie całego kraju,
 4. Informacja o doświadczeniu w realizacji lub współrealizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 200.000 PLN,
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,
 6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizację projektu),
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanychw obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski),
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach,
 4. Opis działań merytorycznych (zadań), które partner chciałby realizować w ramach projektu,
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia;

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl,
 2. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 3. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów,
 4. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez PFRON – będzie on uzależniony od podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS,
 5. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,
 6. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 7. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),
 8. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 9. Istnieje możliwość udziału partnerów, którzy deklarują chęć realizacji tylko części przewidzianych modułów projektu,
 10. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę wg. załączonego wzoru należy przesyłać – z podpisem osoby upoważnionej – na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie:

z dopiskiem: (WUE - „Wsparcie osób z autyzmem II” Nie otwierać przed 29 czerwca 2010 r.)

oraz w wersji elektronicznej na płycie w terminie do 29 czerwca 2010 r. (decyduje data wpływu do PFRON). Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 664 oraz e-mail: karolina_gawel@pfron.org.pl .

 • Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnego Kapitał Ludzki ( pobierz )
 • PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Wsparcie osób autyzmem II” ( pobierz )
 • Oferta do uzupełniającego, otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłoszonego przez PFRON w dniu 8 czerwca 2010 roku ( pobierz )
 • Karta oceny oferty ( pobierz )