informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza

otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”. Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, partnerem projektu mogą być:

 • wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych),
 • jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*.

* ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2014.

Termin realizacji projektu wynikający z Planu Działania to marzec 2014 r. – luty 2015 r.

Przewidywany budżet projektu wynosi: 16 000 000,00 zł.

Celem projektu jest objęcie wsparciem (zindywidualizowana i kompleksowa usługa) 1600 osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakładane rezultaty projektu:

 1. opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe dla 1600 osób niepełnosprawnych ruchowo,
 2. ukończenie przez 510 osób warsztatów aktywizacji zawodowej,
 3. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 250 osób,
 4. ukończenie szkoleń zawodowych m.in. podnoszących kwalifikacje oraz umiejętności przez 510 osób,
 5. ukończenie przez 560 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia),
 6. podjęcie pracy przez 320 osób,
 7. kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 125 osób,
 8. ukończenie indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawcy przez 125 osób.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

Kryteria formalne:

 1. Doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo;
 2. Doświadczenie na rzecz wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy we współpracy z trenerem pracy lub doradcą zawodowym (poświadczone kserokopią sprawozdania merytorycznego lub kserokopią sprawozdania z realizacji zadania);
 3. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji co najmniej 3 projektów (realizowanych niezależnie od źródła finansowania) o wartości co najmniej 1000.000,00 PLN każdy, realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski;
 4. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy;
 5. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 6. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego;
 7. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio kopia wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu;
 8. Kopia statutu podmiotu oraz kopia nadania numeru REGON i NIP (jeśli dotyczy).

Kryteria merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (eksperci współpracujący z podmiotem lub inne osoby, które mogą wziąć udział w realizacji projektu, zaplecze techniczne niezbędne do realizacji projektu, struktura organizacyjna podmiotu: oddziały, pomieszczenia, budynki, placówki, które partner chce zaangażować w realizację projektu, itp.);
 2. Opis działań merytorycznych (zadań) proponowanych w projekcie;
 3. Zasięg działania wnioskodawcy: krajowy, ponadregionalny lub regionalny;
 4. Dodatkowym atutem będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. W naborze zostanie wyłonionych maksymalnie 4 partnerów. Możliwe jest wyłonienie mniejszej liczby partnerów, o ile zapewnią oni sprawną i kompleksową realizację projektu oraz osiągnięcie wskaźników ujętych w Planie Działania na rok 2014 na najwyższym poziomie;
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl;
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert;
 4. Podane wskaźniki mogą ulec niewielkim modyfikacjom;
 5. Wybrani w otwartym naborze partnerzy, którzy wniosą zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, mogą podlegać wykluczeniu z partnerstwa;
 6. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON;
 7. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt;
 8. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu umowy partnerskiej (której minimalny wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”);
 9. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem oferty, partner ponosi samodzielnie;
 10. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru - podpisaną przez osobę upoważnioną - n ależy przesłać w wersji papierowej na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13 w zamkniętej, podwójnej kopercie z dopiskiem w prawym górnym rogu koperty: „WRP - „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” - nie otwierać przed 22 kwietnia 2014 r.” oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 22 kwietnia 2014 roku (decyduje data wpływu do PFRON).

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50-55-539 oraz e-mail: jskrzynska@pfron.org.pl

Załączniki: