informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

Komunikat z dnia 12.03.2013 r. - Wyniki oceny formalnej i merytorycznej ofert ( czytaj )


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna , Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza

otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.: Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, partnerem projektu mogą być:

 • wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych),
 • jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*.

* ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712, zpóźn. zm.)

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2013.

Termin realizacji projektu wynikający z Planu Działania to marzec 2013 r. – luty 2015 r.

Przewidywany budżet projektu wynosi: 28 000000,00 zł.

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym zamieszkującym tereny wiejskie i małomiasteczkowe (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców) na terenie Polski w wyjściu sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, wyposażenie ich w umiejętności poruszania się po rynku prac oraz zmobilizowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Zakładane rezultaty projektu:

 1. objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 2000 osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkujących tereny wiejskie i małomiasteczkowe (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców);
 2. działania rekrutacyjne w celu pozyskania 2000 osób niepełnosprawnych oraz 1000 osób z rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych;
 3. opracowanie indywidualnych planów działania dla 2000 osób niepełnosprawnych;
 4. 1600 osób skorzysta ze wsparcia psychologicznego, indywidualnego i grupowego, w zależności od potrzeb;
 5. 1600 osób skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, w zależności od potrzeb;
 6. ukończenie przez 800 uczestników integracyjnych wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego);
 7. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 400 osób;
 8. odbycie praktyk zawodowych przez 400 osób;
 9. ukończenie szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe przez 1000 osób (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe);
 10. ukończenie szkoleń zawodowych przez 800 osób;
 11. ukończenie warsztatów szkoleniowych w formie praktycznej nauki zawodu przez 200 osób;
 12. usługi trenera pracy dla 670 osób;
 13. ukończenie przez 1000 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie i małomiasteczkowe (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Ponadto, rodzaj wsparcia jest uzależniony od tego, kto konkretnie zostanie wskazany przez osobę niepełnosprawną do udziału w tego typu warsztatach. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym);
 14. podjęcie pracy przez 400 osób;
 15. kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 300 osób (zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zgodnie z zapisami IPD);
 16. ukończenie przez 200 osób zajęć z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej;
 17. kampania promocyjna skierowana do ok. 100000 pracodawców z terenów wiejskich i małomiasteczkowych na obszarze całej Polski. Kampania będzie zawierać komponent ogólnopolski oraz regionalny. Działania promocyjne zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu głównie następujących kanałów informacyjnych tj.: telewizja ogólnopolska, regionalna oraz lokalna, prasa ogólnopolska oraz regionalna – np. poprzez konsorcja prasy lokalnej, Internet, np. lokalne informacyjne strony internetowe, placówki, instytucje oraz wszelkie miejsca, w których odbywa się realizacja projektu.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

Wymagania formalne:

 1. Doświadczenie na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie i małomiasteczkowe (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców);
 2. Doświadczenie na rzecz wprowadzaniaosób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy we współpracy z trenerem pracy/doradcą zawodowym (poświadczone kserokopią sprawozdania merytorycznego lub kserokopią sprawozdania z realizacji zadania, z których będzie wynikać liczba osób niepełnosprawnych wprowadzonych na otwarty rynek pracy);
 3. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji co najmniej 1 projektu (niezależnie od źródła finansowania i obszaru) o wartości powyżej 5 000.000,00 PLN;
 4. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy;
 5. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 6. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego;
 7. Kopia aktualnego odpisu z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu;
 8. Kopia statutu podmiotu oraz kopia nadania numeru REGON i NIP (jeśli dotyczy);

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (eksperci współpracujący zpodmiotem lub inne osoby, które mogą wziąć udział w realizacji projektu, zaplecze techniczne niezbędne do realizacji projektu, struktura organizacyjna podmiotu: oddziały, pomieszczenia, budynki, placówki, które partner chce zaangażować w realizację projektu, itp.);
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów oróżnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski) – zakończone lub realizowane obecnie, maksymalnie 3;
 3. Opis działań merytorycznych (zadań) proponowanych w projekcie;
 4. Możliwość działania w regionach lub/i na terenie całego kraju (zgodnie ze statutem);
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. W naborze zostanie wyłonionych maksymalnie 4 partnerów. Możliwe jest wyłonienie mniejszej liczby partnerów, o ile zapewnią oni sprawną i kompleksową realizację projektu oraz osiągnięcie wskaźników ujętych w Planie Działania na rok 2013 na najwyższym poziomie;
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl;
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert;
 4. Realizacja projektu jest uwarunkowana przyjęciem Planu Działania na rok 2013. Postępowanie w sprawie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu zostanie unieważnione w sytuacji braku akceptacji projektu w Planie Działania na rok 2013;
 5. Podane wskaźniki mogą ulec niewielkim modyfikacjom;
 6. Wybrani w otwartym naborze partnerzy, którzy wniosą zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, mogą podlegać wykluczeniu z partnerstwa;
 7. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON;
 8. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt;
 9. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu umowy partnerskiej (której minimalny wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”);
 10. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie;
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej - z podpisem osoby upoważnionej, na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna)w zamkniętej kopercie zdopiskiem: WRP - „ Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych ” - n ie otwierać przed 25 stycznia 2013 r. oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 25 stycznia 2013 roku (decyduje data wpływu do PFRON) .

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 2250-55-687 oraz e-mail: wgajdziewska@pfron.org.pl.


Załączniki:

 • Oferta do naboru partnerów - ( pobierz )
 • Karta Oceny Ofert - ( pobierz )
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL - ( pobierz )
 • Wyciąg z Planu Działania na rok 2013) - ( pobierz )