informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

pn.: „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza

otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”. Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, partnerem projektu mogą być:

 • wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych),
 • jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*.

* ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2013.

Termin realizacji projektu wynikający z Planu Działania to lipiec 2013 r. – grudzień 2014 r.*

Przewidywany budżet projektu wynosi: 7 500 000,00 zł.

Celem projektu jest objęcie wsparciem (zindywidualizowana i kompleksowa usługa) osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego.

Zakładane rezultaty projektu:

 1. objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 500 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
 2. opracowanie indywidualnych planów działania dla 500 osób niepełnosprawnych,
 3. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 60 osób,
 4. odbycie indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawcy przez 250 osób,
 5. 400 osób skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
 6. 400 osób skorzysta ze wsparcia psychologicznego, indywidualnego i grupowego, w zależności od potrzeb,
 7. ukończenie przez 300 osób warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się rynku pracy,
 8. ukończenie przez 350 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Ponadto, rodzaj wsparcia jest uzależniony od tego, kto konkretnie zostanie wskazany przez osobę niepełnosprawną do udziału w tego typu warsztatach. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym),
 9. podjęcie pracy przez 75 osób,
 10. skorzystanie z usług trenera pracy przez 250 osób niepełnosprawnych,

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

Wymagania formalne:

 1. Doświadczenie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim;
 2. Doświadczenie na rzecz wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy we współpracy z trenerem pracy/doradcą zawodowym (poświadczone kserokopią sprawozdania merytorycznego lub kserokopią sprawozdania z realizacji zadania, z których będzie wynikać liczba osób niepełnosprawnych wprowadzonych na otwarty rynek pracy);
 3. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji co najmniej 2 projektów (niezależnie od źródła finansowania i obszaru) o wartości powyżej 4 000.000,00 PLN każdy;
 4. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy;
 5. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 6. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego;
 7. Kopia wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu;
 8. Kopia statutu podmiotu oraz kopia nadania numeru REGON i NIP (jeśli dotyczy).

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (eksperci współpracujący z podmiotem lub inne osoby, które mogą wziąć udział w realizacji projektu, zaplecze techniczne niezbędne do realizacji projektu, struktura organizacyjna podmiotu: oddziały, pomieszczenia, budynki, placówki, które partner chce zaangażować w realizację projektu, itp.);
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski) – zakończone lub realizowane obecnie, maksymalnie 3;
 3. Opis działań merytorycznych (zadań) proponowanych w projekcie;
 4. Możliwość działania w regionach lub/i na terenie całego kraju (zgodnie ze statutem);
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. W naborze zostanie wyłonionych maksymalnie 2 partnerów. Możliwe jest wyłonienie mniejszej liczby partnerów, o ile zapewnią oni sprawną i kompleksową realizację projektu oraz osiągnięcie wskaźników ujętych w Planie Działania na rok 2013 na najwyższym poziomie;
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl;
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert;
 4. Realizacja projektu jest uwarunkowana przyjęciem projektu w Planie Działania na rok 2013. Postępowanie w sprawie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu zostanie unieważnione w sytuacji braku akceptacji projektu w Planie Działania na rok 2013;
 5. Podane wskaźniki mogą ulec niewielkim modyfikacjom;
 6. Wybrani w otwartym naborze partnerzy, którzy wniosą zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, mogą podlegać wykluczeniu z partnerstwa;
 7. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON;
 8. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt;
 9. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu umowy partnerskiej (której minimalny wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”);
 10. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie;
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej - z podpisem osoby upoważnionej, na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WRP - „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” - nie otwierać przed 16 maja 2013 r. oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 16 maja 2013 roku (decyduje data wpływu do PFRON).

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50-55-390 oraz e-mail: jwaszkiewicz@pfron.org.pl

Załączniki:

 • Oferta do naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłoszonego przez PFRON w dniu 25 kwietnia 2013 roku. ( pobierz )
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( pobierz )
 • Wyciąg PD ( pobierz )
 • Karta oceny oferty ( pobierz )