informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” ze środków EFS w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowejPoddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe,

ogłasza

otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.: „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, partnerem projektu mogą być:

 • wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych),
 • jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*.

* ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2012. Projekt został przewidziany do realizacji jako projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym.

Zakłada się, że projekt realizowany będzie w okresie: listopad 2012 r. – październik 2014 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 7 500 000,00 zł.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie ujednoliconych procedur naboru, szkolenia, monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy. Innowacyjny charakter projektu wiąże się z opracowaniem, przetestowaniem i wdrożeniem ujednoliconych procedur naboru, szkolenia, monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy.

Innowacyjność przejawia się w wymiarach:

 • problemu - problem jest znany (dotyczy on aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych), ale istniejące narzędzia nie rozwiązują go w pełni,
 • formy wsparcia – w ramach projektu zakłada się rozwój, modyfikację dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności.

Produktem finalnym projektu będą wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Na produkt finalny będzie się składać:

 1. zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy:
  • stworzenie profilu trenera pracy (wskazanie kluczowych kompetencji)
  • kryteria selekcji kandydatów na trenera pracy
  • sposób pomiaru spełnienia kryteriów selekcji
 2. zestaw narzędzi szkolenia trenerów pracy:
  • standardy szkolenia,
  • program szkolenia
 3. zestaw narzędzi monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy

Grupy docelowe:

 • użytkownicy nowych rozwiązań – trenerzy pracy, organizacje pozarządowe, urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy
 • odbiorcy wsparcia – osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność skutkuje całkowitym lub znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnego znalezienia pracy i utrzymania się w zatrudnieniu (w szczególności osoby z upośledzeniem umysłowym, niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Projekt będzie realizowany w komponencie ponadnarodowym , co pozwoli na wymianę doświadczeń dotyczących zatrudnienia wspomaganego w zakresie:

 • roli i zadań trenera pracy,
 • osób, z którymi powinien współpracować,
 • właściciela zadania - podmiotu odpowiedzialnego za realizację zatrudnienia wspomaganego,
 • sposobu realizacji i finansowania działania.

Zdefiniowaniu tych elementów systemu zatrudnienia wspomaganego posłuży wymiana doświadczeń podjęta w ramach współpracy ponadnarodowej. Współpraca z partnerem ponadnarodowym przyczyni się do wypracowania podstaw do standaryzacji procesu zatrudnienia wspomaganego, głównie w zakresie zadań, kwalifikacji i umiejętności trenera pracy, a więc wpłynie na kształt innowacyjnego produktu finalnego.

Współpraca ponadnarodowa będzie obejmowała:

 • zorganizowanie seminariów,
 • tłumaczenie i wydawanie publikacji/opracowań/raportów,
 • wizyty studyjne.

Wymagania formalne dla partnerów:

 1. Doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. Doświadczenie w zakresie działań związanych z wprowadzaniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy,
 3. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy – jeśli dotyczy,
 4. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 5. Możliwość działania w regionach lub/i na terenie całego kraju (dotyczy partnera krajowego),
 6. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 500.000,00 PLN,
 7. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego, innowacyjnego testującego z komponentem ponadnarodowym.
 8. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu,
 9. Kopia statutu podmiotu oraz kopia nadania numeru REGON i NIP (jeśli dotyczy).

Wymagania merytoryczne dla partnerów:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych,
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski) – maksymalnie 3,
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach – maksymalnie 3,
 4. Opis działań merytorycznych (zadań) proponowanych w projekcie.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. W naborze zostanie wyłoniony 1 partner ponadnarodowy oraz co najmniej 1 partner krajowy,
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl,
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 4. Językiem obowiązującym do wypełnienia oferty jest język polski,
 5. Z partnerem ponadnarodowym nastąpi wymiana listów intencyjnych dotyczących nawiązania współpracy ponadnarodowej,
 6. Podane wskaźniki mogą ulec niewielkim modyfikacjom,
 7. Wybrany w otwartym naborze partner, który wniesie zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, może podlegać wykluczeniu z partnerstwa,
 8. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,
 9. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 10. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej/Porozumienia partnerskiego/Umowy o współpracy ponadnarodowej na rzecz realizacji Projektu, (zgodnie ze wzorami z dokumentów „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),
 11. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 12. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej - z podpisem osoby upoważnionej - na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WRP - „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”- nie otwierać przed 22 sierpnia 2012 roku, oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 22 sieprnia 2012 roku (decyduje data wpływu do PFRON).

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50-55-390 oraz e-mail: jwaszkiewicz@pfron.org.pl.


 • Oferta - ( pobierz )
 • Karta Oceny Oferty - ( pobierz )
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ( pobierz )
 • Wyciąg - ( pobierz )