informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” ze środków EFS w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Partnerem projektu mogą być:

 • wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych),
 • jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*.

* ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2012.

Zakłada się, że projekt realizowany będzie w okresie: styczeń 2012 r. – grudzień 2013 r.

Przewidywany budżet projektu wynosi: 30 000 000,00 zł.

Rezultatem partnerstwa będzie objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 3000 osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakładane rezultaty twarde projektu:

 1. opracowanie indywidualnych planów działania oraz poradnictwo zawodowe dla 3000 osób niepełnosprawnych ruchowo,
 2. ukończenie przez 960 osób warsztatów aktywizacji zawodowej,
 3. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 480 osób,
 4. ukończenie szkoleń zawodowych przez 960 osób,
 5. ukończenie przez 1050 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia),
 6. podjęcie pracy przez 360 osób,
 7. kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 240 osób,
 8. stworzenie strony internetowej projektu,
 9. ukończenie indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawcy przez 240 osób,
 10. ukończenie szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie wprowadzania osób niepełnosprawnych ruchowo na rynek pracy przez 20 pracowników merytorycznych zatrudnionych w projekcie.

Zakładane rezultaty miękkie projektu:

 1. wzrost pewności siebie, samooceny i wiary we własne możliwości u 1800 beneficjentów projektu,
 2. zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, nawiązywanie relacji zawodowych u 1800 beneficjentów projektu,
 3. poprawa zdolności wchodzenia w interakcje społeczne u 1500 beneficjentów projektu.

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych: Projekt zakłada objęcie wsparciem osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

Wymagania formalne:

 1. Doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo,
 2. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,
 3. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 4. Możliwość działania w regionach lub/i na terenie całego kraju,
 5. Informacja o doświadczeniu w realizacji lub współrealizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 250.000,00 PLN,
 6. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,
 7. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizacji projektu),
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski),
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach,
 4. Opis działań merytorycznych (zadań) w projekcie,
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. W naborze zostanie wyłonionych maksymalnie 4 partnerów,
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl,
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 4. Realizacja projektu jest uwarunkowana przyjęciem Planu Działania na rok 2012. Postępowanie w sprawie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu zostanie unieważnione w sytuacji braku akceptacji projektu w Planie Działania na rok 2012,
 5. Podane wskaźniki mogą ulec niewielkim modyfikacjom,
 6. Wybrany w otwartym naborze partner, który wniesie zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, może podlegać wykluczeniu z partnerstwa,
 7. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,
 8. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 9. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),
 10. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej - z podpisem osoby upoważnionej - na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WUE - „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” Nie otwierać przed 30 grudnia 2011 roku

oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 30 grudnia 2011 roku (decyduje data wpływu do PFRON).

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50-55-687 oraz e-mail: wgajdziewska@pfron.org.pl .

Załączniki :

 1. Oferta do otwartego naboru partnerów ( pobierz )
 2. Karta oceny oferty ( pobierz )
 3. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL ( pobierz )
 4. Wyciąg z Planu Działania na rok 2012 ( pobierz )