informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL oraz PFRON

<v:shapetype coordsize="21600,21600" filled="f" id="_x0000_t75" o:preferrelative="t" o:spt="75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" stroked="f"> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: </v:shapetype>

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”.

Partnerem PFRON w przedmiotowym projekcie może być: fundacja lub organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych (niesłyszących). Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2010. Projekt realizowany będzie w okresie: 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2012 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 12 000 000,00 zł Celem partnerstwa będzie objęcie wsparciem 1600 osób niesłyszących, w tym 800 uczniów i absolwentów, poprzez:

 1. opracowanie indywidualnej diagnozy dla 1600 osób,
 2. opracowanie indywidualnych planów działania dla 1600 osób niesłyszących,
 3. poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych dla 1600 osób,
 4. ukończenie przez 500 osób w warsztatów aktywizacji zawodowej,
 5. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 200 osób,
 6. ukończenie szkoleń zawodowych przez 100 osób,
 7. udział 1600 osób w warsztatach dla rodzin i opiekunów osób niesłyszących.

Rezultay do zakończenia projektu:

 1. podjęcie pracy przez 180 osób,
 2. kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 300 osób,
 3. stworzenie strony internetowej projektu
 4. nabycie nowych i doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym (PJM) przez 600 nauczycieli,

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych:

Projekt zakłada objęcie wsparciem osoby niesłyszące (zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowego Biura Audiofonologii osoby niesłyszące to osoby z ubytkiem słuchu powyżej 70 dB). Projekt przewiduje również wsparcie dla osób kończących naukę w gimnazjach przysposabiających do pracy, w szkołach ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego a także osoby, które ukończyły naukę w tych szkołach i placówkach. Warunkiem udziału osób niesłyszących w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL ( pobierz ).

Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy;
 2. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 3. Oświadczenie o możliwości działania w regionach lub na terenie całego kraju;
 4. Informacja o doświadczeniu w realizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 500.000 PLN;
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego;

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizację projektu);
 2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski;
 3. Opis działań merytorycznych (zadań), które partner chciałby realizować w ramach projektu;
 4. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych m.in. z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia;

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. Do realizacji projektu zostanie wybranych maksymalnie 3 partnerów;
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl ;
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert;
 4. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów;
 5. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez PFRON – będzie on uzależniony od przyjęcia Planu Działania na rok 2010 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( pobierz ) i podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS;
 6. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON;
 7. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt;
 8. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”);
 9. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie;
 10. Istnieje możliwość udziału partnerów, którzy deklarują chęć realizacji tylko części przewidzianych modułów projektu;
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę wg. załączonego wzoru ( pobierz ) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kgawel@pfron.org.pl oraz pocztą – z podpisem osoby upoważnionej – na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa (z dopiskiem: WUE -„Wsparcie osób niesłyszacych na rynku pracy II”)

w terminie do 21 dni od daty emisji ogłoszenia tj. do 13 listopada 2009 r. (decyduje data wpływu do PFRON)

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 226-90-44 oraz e-mail: kgawel@pfron.org.pl .


 • Wyciag z projektu Planu Dzialania na 2010 "Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II" ( pobierz )
 • Formularze ( pobierz )