informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób autyzmem II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL oraz PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób autyzmem II”.

Partnerem PFRON w przedmiotowym projekcie może być: fundacja lub organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z autyzmem. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2010. Projekt realizowany będzie w okresie: 1 marca 2010 r. – 31 grudnia 2011 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 6000000,00 zł

Celem partnerstwa będzie objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 350 osób z autyzmem poprzez:

 1. opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej dla 350 osób,
 2. objęcie wsparciem psychologicznym i prawnym 350 opiekunów osób z autyzmem,

Zakładane rezultaty projektu:

 1. podjęcie przez 40 osób pracy w zakładach aktywności zawodowej lub udział warsztacie terapii zawodowej,
 2. podjęcie pracy w zakładzie pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy przez 25 osób,
 3. zatrudnienie 10 osób w podmiocie sektora ekonomii społecznej lub innym,
 4. 20 zestawów akcesoriów niezbędnych do testów TTAP,
 5. 20 certyfikatów dla terapeutów
 6. Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych:

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób z autyzmem z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL ( pobierz ).:

Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy;
 2. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 3. Możliwość działania w regionach lub na terenie całego kraju;
 4. Informacja o doświadczeniu w realizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 500.000 PLN;
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego;

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizację projektu);
 2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski;
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych przez podmiot projektach;
 4. Opis działań merytorycznych (zadań), które partner chciałby realizować w ramach projektu;
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych m.in. z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia;

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl;
 2. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert;
 3. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów;
 4. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez PFRON – będzie on uzależniony od przyjęcia Planu Działania na rok 2010 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( pobierz ) i podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS;
 5. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON;
 6. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt;
 7. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” ( pobierz ).);
 8. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie;
 9. Istnieje możliwość udziału partnerów, którzy deklarują chęć realizacji tylko części przewidzianych modułów projektu;
 10. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę wg. załączonego wzoru należy przesyłać – z podpisem osoby upoważnionej – na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie:

z dopiskiem: WUE - „Wsparcie osób z autyzmem II” Nie otwierać przed 14.XII.2009r.

oraz w wersji elektronicznej na płycie w terminie do 14 grudnia 2009r. (decyduje data wpływu do PFRON)

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22226-90-44 oraz e-mail: kgawel@pfron.org.pl.


 • Wyciąg z projektu Planu Działania na 2010 " Wsparcie osób z autyzmem II " ( pobierz )
 • Formularze ( pobierz )