informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku prac

Komunikat z dnia 12.03.2013 r . - Wyniki oceny formalnej i merytorycznej ofert ( czytaj )


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna , Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza

otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.: Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy ”. Z godnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, partnerem projektu mogą być:

 • wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych),
 • jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*.

* ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712, zpóźn. zm.)

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2013.

Termin realizacji projektu wynikający z Planu Działania to marzec 2013 r. – maj 2014 r. *

* Plan Działania na rok 2013 przewiduje kontynuację w postaci II edycji przedmiotowego projektu, do którego odbędzie się kolejny, otwarty nabór partnerów.

Przewidywany budżet projektu wynosi: 5 000000,00 zł.

Realizacja projektu ma przede wszystkim na celu promocję idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organach administracji publicznej. Działania podejmowane na rzecz zwiększenia obecności osób niepełnosprawnych w administracji publicznej mogą przynieść efekty w dłuższej perspektywie czasowej.

Zakładane rezultaty projektu:

 1. objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 200 osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi
 2. stworzenie indywidualnych planów staży dla 200 osób niepełnosprawnych,
 3. 200 osób skorzysta ze wsparcia psychologicznego, indywidualnego i grupowego, w zależności od potrzeb oraz ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa,
 4. ukończenie szkoleń podnoszących kwalifikacje przez 100 osób,
 5. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 200 osób,
 6. usługi trenera pracy dla 125 osób,
 7. podjęcie pracy przez 40 osób.

PPrzy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

Wymagania formalne:

 1. Doświadczenie w działaniach zwiększających dostępność administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych (należy dołączyć kopie 2 listów referencyjnych wystawionych przez przedstawicieli administracji publicznej, dokumentujących współpracę);
 2. Doświadczenie na rzecz wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy we współpracy z trenerem pracy/doradcą zawodowym (poświadczone kserokopią sprawozdania merytorycznego lub kserokopią sprawozdania z realizacji zadania, z których będzie wynikać liczba osób niepełnosprawnych wprowadzonych na otwarty rynek pracy);
 3. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji co najmniej 2 projektów (niezależnie od źródła finansowania i obszaru) o wartości powyżej 3 000.000,00 PLN każdy;
 4. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy;
 5. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 6. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego;
 7. Kopia aktualnego odpisu z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu;
 8. Kopia statutu podmiotu oraz kopia nadania numeru REGON i NIP (jeśli dotyczy);

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (eksperci współpracujący zpodmiotem lub inne osoby, które mogą wziąć udział w realizacji projektu, zaplecze techniczne niezbędne do realizacji projektu, struktura organizacyjna podmiotu: oddziały, pomieszczenia, budynki, placówki, które partner chce zaangażować w realizację projektu, itp.);
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów oróżnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski) – zakończone lub realizowane obecnie, maksymalnie 3;
 3. Opis działań merytorycznych (zadań) proponowanych w projekcie;
 4. Możliwość działania w regionach lub/i na terenie całego kraju (zgodnie ze statutem);
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. W naborze zostanie wyłonionych maksymalnie 4 partnerów. Możliwe jest wyłonienie mniejszej liczby partnerów, o ile zapewnią oni sprawną i kompleksową realizację projektu oraz osiągnięcie wskaźników ujętych w Planie Działania na rok 2013 na najwyższym poziomie;
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl;
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert;
 4. Realizacja projektu jest uwarunkowana przyjęciem Planu Działania na rok 2013. Postępowanie w sprawie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu zostanie unieważnione w sytuacji braku akceptacji projektu w Planie Działania na rok 2013;
 5. Podane wskaźniki mogą ulec niewielkim modyfikacjom;
 6. Wybrani w otwartym naborze partnerzy, którzy wniosą zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, mogą podlegać wykluczeniu z partnerstwa;
 7. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON;
 8. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt;
 9. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu umowy partnerskiej (której minimalny wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”);
 10. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie;
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej - z podpisem osoby upoważnionej, na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie zdopiskiem: WRP - Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy ” - n ie otwierać przed 25 stycznia 2013 r. oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 25 stycznia 2013 roku (decyduje data wpływu do PFRON) .

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 2250-55-687 oraz e-mail: wgajdziewska@pfron.org.pl.

Załączniki:

 • Oferta do naboru partnerów - ( pobierz )
 • Karta Oceny Ofert - ( pobierz )
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL - ( pobierz )
 • Wyciąg z Planu Działania na rok 2013 - ( pobierz )