informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe ogłasza otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”

Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Partnerem projektu mogą być:

 • wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych),
 • jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*. * ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2012.

Zakłada się, że projekt realizowany będzie w okresie: kwiecień 2012 r. – marzec 2014 r.

Przewidywany budżet projektu wynosi: 3 335 460,00 zł.

Rezultatem partnerstwa będzie przeprowadzenie audytu dostępności 300 stron internetowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie pod kątem wytycznych Konsorcjum W3C, co pośrednio wpłynie na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zakładane rezultaty projektu:

 1. Przeprowadzenie audytu dostępności 300 stron internetowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie pod kątem wytycznych Konsorcjum W3C, co pośrednio wpłynie na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej ON (dotyczy wytycznych WCAG opracowanych przez Konsorcjum W3C),
 2. Zatrudnienie 30 osób niepełnosprawnych, które brałyby udział w audytowaniu stron,
 3. 300 raportów z audytów z zaznaczeniem błędów i możliwości ich naprawienia,
 4. Przeprowadzenie 300 audytów kontrolnych po wdrożeniu zmian wskazanych w 1 raporcie polegających na ponownym weryfikującym badaniu dostępności strony,
 5. Opracowanie na podstawie przeprowadzonych audytów zaleceń dla wszystkich instytucji użyteczności publicznej, dotyczących zasad tworzenia dostępnych dla ON stron internetowych (zalecenia będą dostępne na stronie internetowej projektu, rozpowszechniane również poprzez serwisy społecznościowe tj. Facebook, Twitter),
 6. Opracowanie modułu internetowego szkolenia z zakresu tworzenia dostępnych serwisów internetowych (ze szkolenia skorzysta 400 osób będących przedstawicielami urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie; będą przygotowane moduły dla redaktorów stron internetowych oraz programistów i administratorów tych stron),
 7. Przeprowadzenie 6 seminariów dla 120 uczestników (po 20 uczestników na 1 seminarium) będących przedstawicielami urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie na temat tworzenia dostępnych dla ON stron internetowych (pierwszeństwo będą mieli pracownicy urzędów pracy ze względu na prozatrudnieniowy charakter działań),
 8. Wdrożenie dostosowania 60% stron, objętych audytem, do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wynikami audytu w czasie realizacji projektu,
 9. Zobowiązanie dostosowania 40% stron internetowych, objętych audytem, do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wynikami audytu, po zakończeniu realizacji projektu, w przypadku gdy dostosowanie stron nie będzie możliwe w trakcie jego realizacji,
 10. Wypracowanie rekomendacji dla zmian legislacyjnych w zakresie sposobów zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

Wymagania formalne:

 1. Doświadczenie w sprawdzaniu dostępności serwisów internetowych pod kątem potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności np. osoby niewidome, niedowidzące, niesłyszące, dyslektyczne, niepełnosprawne ruchowo (wykorzystujące alternatywne metody nawigacji) czy mające ograniczenia w rozumieniu treści,
 2. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,
 3. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 4. Możliwość działania w regionach lub/i na terenie całego kraju,
 5. Informacja o doświadczeniu w realizacji lub współrealizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 250.000,00 PLN,
 6. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,
 7. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizacji projektu),
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski),
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach,
 4. Opis działań merytorycznych (zadań) w projekcie,

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. W naborze zostanie wyłoniony maksymalnie 1 partner,
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl,
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 4. Realizacja projektu jest uwarunkowana przyjęciem Planu Działania na rok 2012. Postępowanie w sprawie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu zostanie unieważnione w sytuacji braku akceptacji projektu w Planie Działania na rok 2012,
 5. Wybrany w otwartym naborze partner, który wniesie zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, może podlegać wykluczeniu z partnerstwa,
 6. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,
 7. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 8. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),
 9. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 10. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej - z podpisem osoby upoważnionej - na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WUE - „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” Nie otwierać przed 27 marca 2012 r.

oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 27 marca 2012 roku (decyduje data wpływu do PFRON).

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50-55-687 oraz e-mail: wgajdziewska@pfron.org.pl.


Załączniki :

 • Oferta ( pobierz )
 • Karta oceny oferty ( pobierz )
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( pobierz )
 • Wyciąg z Planu Działania ( pobierz )