informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie czwartego otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

Ogłoszenie czwartego otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „ Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” ze środków EFS w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL oraz PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza czwarty otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

Partnerem PFRON w przedmiotowym projekcie może być: fundacja lub organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2011.

Zakłada się, że projekt realizowany będzie w okresie: czerwiec 2011 r. – czerwiec 2013 r.

Przewidywany budżet projektu wynosi: 6000000,00 zł.

Rezultatem partnerstwa będzie objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 400 osób niepełnosprawnych z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

Zakładane rezultaty twarde projektu:

 1. opracowanie 400 indywidualnych planów działania,
 2. 400 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego,
 3. 400 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia prawnego,
 4. 150 osób niepełnosprawnych zakończy udział w warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej,
 5. 90 osób niepełnosprawnych weźmie udział w praktycznej nauce zawodu,
 6. 40 osób niepełnosprawnych podejmie naukę w szkole średniej, policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
 7. 20 osób niepełnosprawnych odbędzie staże na otwartym rynku pracy/chronionym rynku pracy,
 8. 50 osób niepełnosprawnych podejmie pracę,
 9. 400 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych zostanie objętych wsparciem psychologicznym i prawnym,
 10. 2 konferencje upowszechniające rezultaty projektu,
 11. przygotowanie i dystrybucja 500 egzemplarzy podręcznika dobrych praktyk.

Zakładane rezultaty miękkie projektu:

 1. dokonanie diagnozy funkcjonalnej, określenie kompetencji i umiejętności pracowników oraz stopnia samodzielności u 80% beneficjentów projektu np. poprzez przeprowadzenie ankiety,
 2. nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się, w tym przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji u 80% beneficjentów projektu,
 3. zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności u 80% beneficjentów projektu np. poprzez przeprowadzenie ankiety,
 4. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u około 80% beneficjentów projektu,
 5. wzrost koncepcji i uwagi oraz zadaniowości u 80% beneficjentów projektu np. poprzez przeprowadzenie ankiety,
 6. zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych.

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych:

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL.

Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,
 2. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 3. Możliwość działania w regionach lub na terenie całego kraju,
 4. Informacja o doświadczeniu w realizacji lub współrealizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 200.000,00 PLN,
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,
 6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizacji projektu),
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych
 3. w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski),
 4. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach,
 5. Opis działań merytorycznych (zadań), które partner chciałby realizować w ramach projektu,
 6. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. Do realizacji projektu zostanie wybranych nie więcej niż 3 partnerów,
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl,
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 4. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów,
 5. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez PFRON – będzie on uzależniony od podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS,
 6. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,
 7. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 8. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” ( pobierz ) ),
 9. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 10. Istnieje możliwość udziału partnerów, którzy deklarują chęć realizacji tylko części przewidzianych modułów projektu,
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej - z podpisem osoby upoważnionej - na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WUE - „ Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

Nie otwierać przed 14 kwietnia 2011 roku

oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 14 kwietnia 2011 roku (decyduje data wpływu do PFRON) .

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 2250-55-664 oraz e-mail: karolina_gawel@pfron.org.pl.


OFERTA do czwartego otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego ( pobierz )

KARTA OCENY OFERTY do czwartego otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego ( pobierz )

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( pobierz 1 ), ( pobierz 2 ), ( pobierz 3 )