informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie trzeciego otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II" ze środków EFS w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL oraz PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe

ogłasza trzeci otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

„Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”

Partnerem PFRON w przedmiotowym projekcie może być: fundacja lub organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2010. Zakłada się, że projekt realizowany będzie w okresie: maj 2010 r. – luty 2012 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 6 000 000,00 zł. Rezultatem partnerstwa będzie objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 600 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z czego:

 1. Opracowanie indywidualnej diagnozy dla 600 osób niepełnosprawnychz zaburzeniami psychicznymi,
 2. Opracowanie indywidualnych planów działania dla 600 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,
 3. Poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych dla 600 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,
 4. Odbycie staży rehabilitacyjnych przez 80 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,
 5. Ukończenie szkoleń zawodowych przez 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,
 6. Udział 600 osób w warsztatach dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Zakładane rezultaty twarde projektu:

 1. Podjęcie pracy na otwartym rynku pracy przez 60 beneficjentów projektu,
 2. Kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 60 beneficjentów projektu,
 3. Stworzenie strony internetowej projektu,
 4. 3 konferencje upowszechniające rezultaty projektu,
 5. 3 raporty ewaluacyjne: ex-ante, mid-term i ex-post, które posłużą do badania efektywności wsparcia udzielonego w projekcie,
 6. Wzrost pewności siebie, samooceny i wiary we własne możliwości u 300 beneficjentów projektu,
 7. Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, nawiązywania relacji zawodowych u 300 beneficjentów projektu,
 8. Poprawa zdolności wchodzenia w interakcje społeczne u 300 beneficjentów projektu.

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych: Projekt zakłada objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Wymagania formalne:

 1. Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,
 2. Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 3. Możliwość działania w regionach lub na terenie całego kraju,
 4. Informacja o doświadczeniu w realizacji lub współrealizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 200.000 PLN,
 5. Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,
 6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymagania merytoryczne:

 1. Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych (należy podać liczbę ekspertów współpracujących z podmiotem, doradców zawodowych, psychologów, lekarzy lub innych osób, które mogą wziąć udział w realizację projektu),
 2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski),
 3. Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach,
 4. Opis działań merytorycznych (zadań), które partner chciałby realizować w ramach projektu,
 5. Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia.

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 1. Do realizacji projektu zostanie wybranych maksymalnie 10 partnerów,
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl ,
 3. Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,
 4. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w procesie naboru partnerów,
 5. Udział partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez PFRON – będzie on uzależniony od podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS,
 6. Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,
 7. PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,
 8. Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),
 9. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,
 10. Istnieje możliwość udziału partnerów, którzy deklarują chęć realizacji tylko części przewidzianych modułów projektu,
 11. PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać - z podpisem osoby upoważnionej - na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WUE - „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II” Nie otwierać przed 14 maja 2010 r.

oraz w wersji elektronicznej na płycie w terminie do 14 maja 2010 r. (decyduje data wpływu do PFRON). Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50-55-664 oraz e-mail: karolina_gawel@pfron.org.pl .

 • Oferta do trzeciego otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłoszonego przez PFRON w dniu 23 października 2009 roku ( pobierz )
 • Karta oceny oferty ( pobierz )
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( pobierz )
 • Plan działania na 2010 rok. ( pobierz )